Luftkvalitet - nyhetsarkiv

Rapport om marknära ozon

Att förbättra prognoser för det skadliga marknära ozonet behandlas i en ny forskningsrapport, som också jämför mätningar och beräkningar. Arbetet har bedrivits vid SMHI och IVL, på uppdrag av Naturvårdsverket.

Senast uppdaterad:

SMHI bidrar till nytt luftmiljösystem i Makedonien

SMHI deltar i ett EU-finansierat projekt för att stärka det nationella luftvårdsarbetet i Makedonien. Projektet syftar till att bygga upp ett system för hantering av luftmiljödata i landet.

Senast uppdaterad:

Basåret 2008 är färdigt för beräkningar i SIMAIR

Nu är basåret 2008 redo att användas för beräkningar i SIMAIR. Det nya materialet bjuder på flera förändringar jämfört med tidigare basår.

- Hanteringen av punktkällor i den urbana miljön har förbättrats och SIMAIR 2008 …

Senast uppdaterad:

Europeiskt möte om luftkvalitet och modeller på SMHI

Ett sextiotal europeiska forskare besöker nu SMHI för att diskutera kvalitetssäkring av luftmiljömodeller. Det sker inom ramen för Fairmode – Forum for air quality modelling in Europe.

Senast uppdaterad:

Så mycket kostar utsläppen – nytt verktyg beräknar luftkvalitet och hälsa

Ett helt nytt verktyg gör det möjligt att bedöma hur utsläpp i luften påverkar människors hälsa och hur stora samhällskostnaderna blir. En studie visar på besparingar av storleksordningen hundra miljoner kronor per år genom omläggning av motorväg i stadsbebyggelse.

Senast uppdaterad:

Utsläpp i Europa orsakar marknära ozon

Ozon finns i atmosfären men bildas också ibland nära jordytan och kan då vara skadligt. Halterna av marknära ozon är periodvis höga, i Sverige gäller det särskilt under vår och sommar i sydvästra delen av landet. Nya beräkningar bekräftar att problemet framförallt orsakas av utsläpp från …

Senast uppdaterad:

Tidplan för basåret 2008

Det nya basåret för SIMAIR 2008 kommer vara färdigt under maj månad. Nytt för basåret 2008 är att det presenteras i koordinatsystemet SWEREF-99 och att kartorna får ett nytt och modernare utseende.

Senast uppdaterad:

Uppdateringar i SIMAIR

Nu har rapportmallen i SIMAIR uppdaterats för att stämma överens med ändringarna av miljökvalitetsnormerna i Luftkvalitetsförordningen (2010:477). Ändringarna i rapportmallen gäller utvärderingströsklarna för årsmedelvärden som har justerats. En annan nyhet är att övre och nedre trösklarna för …

Senast uppdaterad:

SIMAIRs basår 2007 färdigt

Nu finns basåret 2007 färdigt att användas i SIMAIR. En rad förbättringar har gjorts i modellen jämfört med tidigare år. En av nyheterna är att den modell som används för att beräkna tätorternas bakgrundshalter har modifierats så att den bättre kan hantera meteorologin i norra Sverige.

Senast uppdaterad:

Ny modul för avancerade trafikplatser

I SIMAIR finns en ny trafikmodell för studier av luftkvalitet i avancerade former av vägnätet. Exempel på tillämpningar är då korsningar eller väglänkar ligger nära varandra och samverkar eller när den geometriska formen på vägen är betydelsefull. Det finns nu möjlighet att använda denna modell som …

Senast uppdaterad: