Luftkvalitet - nyhetsarkiv

Rapportera modelldata senast 30 juni

Den 30 juni är sista datum för svenska kommuner att rapportera modelldata för luftkvalitet. Du kan med fördel använda SIMAIR och basår 2013 i dina beräkningar. På Referenslaboratoriets webbsida finns en guide hur du kan gå till väga, med exempel från SIMAIR.

Senast uppdaterad:

Den nationella miljöövervakningen av luft för året 2012 är nu publicerad

Varje år genomför SMHI en kartläggning av luftkoncentrationer och nedfall av svavel, kväve och baskatjoner över Sverige och närliggande delar av Västerhavet och Östersjön. Detta görs inom den nationella miljöövervakningen på uppdrag …

Senast uppdaterad:

SMHI gör beräkningar åt luftvårdsförbundet i Jönköpings län

Alla kommuner i Sverige är skyldiga att varje år rapportera om sin luftkvalitet. Som ett led i denna rapportering har SMHI, på uppdrag av Jönköpings läns luftvårdsförbund, utfört beräkningar av luftkvalitet med SIMAIR-väg.

Senast uppdaterad:

Inbjudan till kurs i SIMAIR

SIMAIR är ett kraftfullt modelleringsverktyg och stöd för kommuner och regionala aktörer i kontrollen av luftkvaliteten. Den 8 april erbjuder vi en heldagskurs för dig som är ny användare eller för dig som vill fräscha upp kunskaperna.

Senast uppdaterad:

Svensk-kinesiskt samarbete om klimatpåverkande luftföroreningar

Sverige har deltagit i ett svensk-kinesiskt seminarium i Peking med syftet att fördjupa samarbetet kring hur luftföroreningar kan åtgärdas. SMHI medverkade inom ramen för uppdraget att samordna det svenska arbetet med miljö- och klimatpåverkande …

Senast uppdaterad:

Bättre luftkvalitet i Sverige år 2030 – men fortfarande problem i några städer

Luftföroreningar är ett problem i flera svenska tätorter. En ny studie om luftkvalitet i 38 städer visar att luftkvaliteten kommer att förbättras avsevärt till år 2030, men i de mest belastade trafikmiljöerna kommer det att krävas kraftfulla …

Senast uppdaterad:

Mäta effekter av luftkvalitetsarbete

Damm från mineraldeponier och transporter från gruvor har präglat stadsluften i Callao, Peru. När åtgärder sattes in för att modernisera mineralhanteringen, fick SMHI i uppdrag att designa ett nytt stationsnät för mätning av luftkvalitet.

Senast uppdaterad:

Kurs i luftkvalitetsmodellering

Den 5 november 2013 anordnar Reflab – modeller i samarbete med Naturvårdsverket en kurs riktad till dig som använder eller vill börja använda modellberäkningar i luftvårdsarbetet.

Senast uppdaterad:

Nu lanseras SIMAIRs nya användarsida

En ny webbsida riktad till dig som är SIMAIR-användare finns nu tillgänglig. Här kan du enkelt nå inloggningssidor, få aktuell information samt vägledning i hur du utför dina luftkvalitetsberäkningar.

Senast uppdaterad:

Framtidens pollenprognoser

Pollen är ett bekymmer för många på våren. Nu har ett forskningsprojekt kommit ett steg närmare en pollenprognos som sträcker sig tio dygn framåt och även inkluderar pollen som transporteras hit via luft från övriga Europa.

Senast uppdaterad: