Nyhetsarkiv

Dagvattenlösning under mark

Hydrologi

Klimatförändringen väntas, i Sverige, leda till ökade mängder dagvatten att hantera i stadsmiljö. I många städer sker en tätare bebyggelse vilket minskar andelen grönytor som normalt möjliggör infiltration. Dagvattennäten är på flera ställen otillräckliga för att ta emot utökade mängder vatten. I …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Kustzonen kan minska övergödning i Östersjön

HydrologiOceanografiKlimatForskning

Kustzonen är det grunda område som förbinder land med öppet hav. En del näringsämnen som kommer med vatten från land stannar i kustzonen. Nu visar forskning att kustzonen kan minska övergödningseffekten i öppet hav.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Cristina Alionte Eklund utses till hydrologisk rådgivare för WMO i Europa

Hydrologi

Cristina Alionte Eklund på SMHI har fått två hedrande uppdrag av World Meteorological Organization. Hon blir nu hydrologisk rådgivare för region Europa och medordförande för "Arbetsgruppen för klimat och hydrologi".

Publicerad: Senast uppdaterad:

Radar lär oss mer om hur regnväder ser ut

HydrologiForskning

Hur stort är ett skyfallsliknande regn? Hur fort rör det sig? Hur förändras intensiteten? Detta är frågor forskare nu söker svar på genom att bearbeta radarinformation för att få mer kunskap kring nederbörd. I förlängningen kan detta leda till förbättrad riskbedömning i samband med extrem nederbörd.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Varmare, sötare, surare – Östersjön i ett förändrat klimat

HydrologiOceanografiKlimatMiljöForskning

Klimatförändringen påverkar Östersjön ovanligt mycket: havsmiljön förändras och havsnivån stiger. Idag är Östersjön hårt belastad av övergödning, sjöfart och befolkningen runt havet. Hur agerar samhället med forskning, miljöövervakning, myndighetsansvar och anpassning för att rädda Östersjön?

Publicerad: Senast uppdaterad:

Dagsaktuellt flödesläge i ny karta

Hydrologi

Ska du ut och paddla eller fiska? Då kan information om hur mycket vatten det är i vattendraget vara avgörande. Nu publiceras dagligen en karta över flödesläget i Sverige. Kartan visar hur vattenföringen i landets vattendrag avviker från det normala för samma tid på året.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Samarbete ger högupplöst information om grundvattnet

Hydrologi

Den senaste tiden har det varit problem med grundvattentillgången i de sydöstra delarna av landet. Därför har intresset för information om grundvatten ökat. Nu samverkar SMHI och SGU (Sveriges geologiska undersökning) för att på ett enkelt sätt presentera information om grundvattennivåer.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Regional klimatkonferens avslutad med avstamp mot framtiden

HydrologiKlimatForskning

Metoder att beskriva klimat ur ett regionalt perspektiv var temat när forskare från hela världen samlades för den vetenskapliga konferensen ICRC-CORDEX 2016. Drygt 300 deltagare från 38 länder i alla världsdelar har diskuterat klimatmodellering, klimatförändring, konsekvenser och effekter.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Sveriges stora sjöar i ett förändrat klimat

HydrologiKlimat

Hur ser framtiden ut för de svenska sjöarna? Ökar risken för översvämningar? Hur på­verkas bebyggelse, lantbruk, friluftsliv, sjöfart, växt- och djurliv av högre temperaturer och mer nederbörd?

Publicerad: Senast uppdaterad:

Mycket höga flöden i norra Norrland

Hydrologi

Just nu är det höga eller mycket höga flöden i små och medelstora vattendrag i norra Norrlands kusttrakter och inland. Det är de höga temperaturerna som gjort att snösmältningen tagit fart.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ämnesområden

År

Månad