Hydrologiska lägesbeskrivningar

Här samlas de hydrologiska lägesbeskrivningar som ges ut av SMHI. De kan beskriva läget inför kommande vårflod, torka eller vara allmänna månadssammanfattningar över den hydrologiska situationen i landet.

Torr ankomst av våren i södra Sverige

Det är vårtemperaturer över stora delar av landet och vår i Götaland och delar av Svealand. Än så länge har våren kommit utan att det medfört större vårflöden.

Senast uppdaterad:

Februari 2016 - Höga flöden i västra Götaland

Under februari regnade det i allmänhet mer än normalt. Flödena i vattendragen var något över de normala i stora delar av landet. I nordvästra Götaland förekom höga flöden.

Senast uppdaterad:

Januari 2016 - Snabb snösmältning i söder

Grundvattennivåerna i Småland, Blekinge och Öland var mycket under de normala och även flödet i södra Småland var under det normala för månaden. I slutet på månaden smälte snön snabbt i södra Sverige.

Senast uppdaterad:

December 2015 - Mycket höga flöden

Riklig nederbörd i kombination med fuktig mark gav upphov till mycket höga flöden i västra delen av Götaland.

Senast uppdaterad:

November 2015 - Fortsatt låga flöden i delar av landet

Vattenflödena var i november låga på många håll i landet, medan västra Götaland hade flöden över de normala. Under månaden la sig snön i stora delar av Norrland och norra Svealand.

Senast uppdaterad:

Nära varningsnivå i Kävlingeån och Höje å

Vattenföringen är nära varningsnivå 1 i stora delar av Kävlingeåns och Höje ås avrinningsområden. Vattenföringen förväntas sjunka i Höje å från och med idag, men de höga flöden förväntas dröja kvar några dagar i Kävlingeån nedströms Vombsjön , då sjön har fyllts upp.

Senast uppdaterad:

Oktober 2015 - Låga flöden i Skåne, Blekinge och Småland

Oktober var en mycket nederbördsfattig månad och flödena i vattendragen sjönk i nästan hela landet. I Skåne, Blekinge och Småland var flödena på många håll mycket låga.

Senast uppdaterad:

September 2015 - Översvämningar i Hallsberg

Den 5 september föll mycket regn över bland annat Närke och orsakade stora översvämningar i Hallsberg.

Senast uppdaterad:

Rikligt regn över Luleå

Dagens modellkörningar visar att stora nederbördsmängder förväntas i Luleå och/eller i området runt Luleå under fredagseftermiddag och kväll.

Senast uppdaterad:

Mindre blött i Värmland än väntat

Nederbördsmängderna över Värmland blir mindre än väntat och någon varning kommer inte att utfärdas. Dock kommer det under torsdagen och fredagen att vara rikligt med vatten i bäckar och åar i den västra delen av Sydvästra Svealand.

Senast uppdaterad: