Hydrologiska lägesbeskrivningar

Här samlas de hydrologiska lägesbeskrivningar som ges ut av SMHI. De kan beskriva läget inför kommande vårflod, torka eller vara allmänna månadssammanfattningar över den hydrologiska situationen i landet.

Vattenföringen fortfarande hög men avtagande i västra Götaland

Vattenföringen i västra Götaland har på de flesta håll kulminerat men är fortfarande hög. Prognoserna visar på långsamt sjunkande vattenföring men detta kan ändras vid mer regn.

Senast uppdaterad:

November 2011 - Ont om snö och sen isläggning på sjöar

November månad var tämligen normal vad gäller vattenföring och markvatten. Däremot var snötillgången mycket mindre än normalt och isläggningen på landets sjöar skedde senare än vanligt.
 

Senast uppdaterad:

Oktober 2011 - Normala vattenflöden och markvattenhalter

I större delen av landet var vattenflödena och markvattenhalterna nära de normala för årstiden. Grundvattennivåerna var däremot över eller mycket över de normala.

Senast uppdaterad:

September 2011 - Mycket höga flöden i Upperudsälven

Stora regnmängder i delar av Sverige har på sina håll gett höga eller mycket höga flöden. Markvattenhalten var över den normala i stora delar av landet.

Senast uppdaterad:

Fortsatt stabilt höga flöden i de stora reglerade älvarna

Efter den senaste tidens återkommande nederbörd är magasinen i de stora reglerade älvarna välfyllda. Detta har genererat ökade flöden som nu ligger stabilt på en hög nivå. Läget är under kontroll men beroende på …

Senast uppdaterad:

Augusti 2011 - Mycket blött i marken i sydöstra Götaland

Vattenföringen var nära den för årstiden normala i stora delar av Sverige. Markvattenhalten i sydöstra Götaland var mycket över den normala.

Senast uppdaterad:

Juli 2011 - Lokalt kortvariga översvämningar

I de naturliga vattendragen var juli lugn ur flödessynpunkt. Däremot drabbades många orter av lokala översvämningar som en följd av kraftiga regnskurar.

Senast uppdaterad:

Juni 2011 - Höga vattenflöden i södra Lapplandsfjällen

Södra Lapplands fjälltrakter hade höga vattenflöden under månadens första hälft. I delar av Svealand och sydöstra Norrland var vattenflödena istället under de normala för juni månad.

Senast uppdaterad:

April 2011 - Snösmältning i Svealand och Norrland

Under månaden har mycket snö smält, vilket lett till ökade flöden i vattendragen. I Sveland samt södra och nordöstra Norrland har vattenflödena varit högre än normalt för april månad.

Senast uppdaterad: