Hydrologiska lägesbeskrivningar

Här samlas de hydrologiska lägesbeskrivningar som ges ut av SMHI. De kan beskriva läget inför kommande vårflod, torka eller vara allmänna månadssammanfattningar över den hydrologiska situationen i landet.

April 2011 - Snösmältning i Svealand och Norrland

Under månaden har mycket snö smält, vilket lett till ökade flöden i vattendragen. I Sveland samt södra och nordöstra Norrland har vattenflödena varit högre än normalt för april månad.

Senast uppdaterad:

Lätt islossning 29 april enligt prognos från SMHI

Enligt årets andra prognos från SMHI väntas islossningen i Torne älv vid Haparanda ske 29 april och vara av lättare karaktär.

Senast uppdaterad:

Lätt islossning 29 april enligt prognos från SMHI

Enligt årets andra prognos från SMHI väntas islossningen i Torne älv vid Haparanda ske 29 april och vara av lättare karaktär.

Senast uppdaterad:

Årets första tidiga prognos för islossning i Torneälven visar på en lättare islossning

SMHI gör varje år prognoser för islossning i Torneälven vid Haparanda. Prognosen grundar sig på istjocklek och vinterns nederbörd. Årets första prognos visar på en lättare islossning.

Senast uppdaterad:

2011-04-12 Läget inför vårfloden. Snö- och markvattenhalt

Snösmältningen har kommit igång i mellersta Sverige. I nordöstra Svealand och sydligaste Norrland resulterar det i ökade flöden. Något mer snö än normalt finns i dagsläget endast i Norrbottens och Västerbottens fjälltrakter.

Senast uppdaterad:

Mars 2011 - Lugn snösmältning i Götaland

Under mars har den mesta snön i Götaland och sydöstra Svealand smält. Flödena i vattendragen har ökat, men inte nått några höga nivåer.

Senast uppdaterad:

2011-04-05 Snösmältning i Norra Svealand

Snösmältningen har nu kommit igång i norra Svealand och södra Norrlands kustland och flödena ökar i små och medelstora vattendrag.

Senast uppdaterad:

2011-03-28 Läget inför vårfloden. Snö- och markvattenhalt

Det mesta av snön har smält av i Götaland och i sydöstra Svealand utan att ge höga flöden. Något mer snö än normalt finns i dagsläget i sydvästra Svealand, längs kusten i södra Norrland, i Norrbottens och i Västerbottens fjälltrakter samt i de inre delarna av Piteälvens avrinningsområde.

Senast uppdaterad:

2011-03-15 Läget inför vårfloden. Snö- och markvattenhalt

Den senaste tidens mildare period har minskat på det resterande snötäcket i Götaland. I övrigt har läget inte förändrats mycket den senaste veckan.

Senast uppdaterad:

Februari 2011 - Snön började smälta i söder

I början av månaden skedde snösmältning i landets södra delar. Detta ledde till höga flöden i många vattendrag i Skåne och Blekinge.

Senast uppdaterad: