Hydrologiska lägesbeskrivningar

Här samlas de hydrologiska lägesbeskrivningar som ges ut av SMHI. De kan beskriva läget inför kommande vårflod, torka eller vara allmänna månadssammanfattningar över den hydrologiska situationen i landet.

Fortsatt höga men stabila flöden i Ätran under jul

Julens regn och på sina håll snösmältning hejdar tillfälligt den nedåtgående flödestrenden i Ätran. Flödena kommer i jul att vara kvar i nivå med varningsklass 1.

Senast uppdaterad:

Fortsatt höga men stabila flöden i Ätran under jul

Julens regn och på sina håll snösmältning hejdar tillfälligt den nedåtgående flödestrenden i Ätran

Senast uppdaterad:

Flödet i Ätran är på neråtgående men fortsatt höga nivåer

Tillrinningen till Ätran fortsätter minska och det gör att vattennivåer och vattenföring minskar långsamt men flödet väntas fortsätta vara över varningsnivå innevarande vecka.

Senast uppdaterad:

Vattenföringen fortfarande hög men avtagande i västra Götaland

Vattenföringen i västra Götaland har på de flesta håll kulminerat men är fortfarande hög. Prognoserna visar på långsamt sjunkande vattenföring men detta kan ändras vid mer regn.

Senast uppdaterad:

November 2011 - Ont om snö och sen isläggning på sjöar

November månad var tämligen normal vad gäller vattenföring och markvatten. Däremot var snötillgången mycket mindre än normalt och isläggningen på landets sjöar skedde senare än vanligt.
 

Senast uppdaterad:

Oktober 2011 - Normala vattenflöden och markvattenhalter

I större delen av landet var vattenflödena och markvattenhalterna nära de normala för årstiden. Grundvattennivåerna var däremot över eller mycket över de normala.

Senast uppdaterad:

September 2011 - Mycket höga flöden i Upperudsälven

Stora regnmängder i delar av Sverige har på sina håll gett höga eller mycket höga flöden. Markvattenhalten var över den normala i stora delar av landet.

Senast uppdaterad:

Fortsatt stabilt höga flöden i de stora reglerade älvarna

Efter den senaste tidens återkommande nederbörd är magasinen i de stora reglerade älvarna välfyllda. Detta har genererat ökade flöden som nu ligger stabilt på en hög nivå. Läget är under kontroll men beroende på …

Senast uppdaterad:

Augusti 2011 - Mycket blött i marken i sydöstra Götaland

Vattenföringen var nära den för årstiden normala i stora delar av Sverige. Markvattenhalten i sydöstra Götaland var mycket över den normala.

Senast uppdaterad:

Juli 2011 - Lokalt kortvariga översvämningar

I de naturliga vattendragen var juli lugn ur flödessynpunkt. Däremot drabbades många orter av lokala översvämningar som en följd av kraftiga regnskurar.

Senast uppdaterad: