Hydrologiska lägesbeskrivningar

Här samlas de hydrologiska lägesbeskrivningar som ges ut av SMHI. De kan beskriva läget inför kommande vårflod, torka eller vara allmänna månadssammanfattningar över den hydrologiska situationen i landet.

Prognos visar på lätt islossning i Torneälven den 5 maj

Enligt årets fjärde prognos från SMHI väntas islossningen i Torneälven vid Haparanda bli av lättare karaktär och äga rum den 5 maj.

Senast uppdaterad:

Årets tredje islossningsprognos i Torneälven tyder på en sen islossning av lättare karaktär

Även enligt årets tredje prognos från SMHI väntas islossningen i Torneälven vid Haparanda bli av lättare karaktär. Islossningen väntas inträffa senare än tidigare år till följd av en ovanligt kall aprilmånad.

Senast uppdaterad:

Fortsatta indikationer på lättare islossning i Torneälven

Även enligt årets andra prognos från SMHI väntas islossningen bli av lättare karaktär. Det är dock fortfarande för tidigt att säga något om när islossningsdagen kan tänkas inträffa.

Senast uppdaterad:

Årets första islossnnigsprognos visar på lättare islossning i Torneälven

SMHI gör varje år prognoser för islossning i Torneälven vid Haparanda. Prognosen grundar sig på istjocklek och vinterns nederbörd. Årets första prognos visar på en lättare islossning.

Senast uppdaterad:

Mars 2012 - Tidig snösmältning i Norrland

Under senare delen av mars kom snösmältningen igång i stora delar av Norrland. Det ledde till för årstiden ovanligt höga vattenflöden framförallt i Jämtlandsfjällen.

Senast uppdaterad:

Februari 2012 - Mycket höga vårflöden på Gotland

Årets vårflod inträffade i slutet av februari i Götaland och södra Svealand. På de flesta håll blev avsmältningen lugn, men på Gotland hade vattenflödena en återkomsttid på 10-20 år och i norra Skåne, södra Halland …

Senast uppdaterad:

Januari 2012 - Höga flöden i södra och västra Götaland

Under månadens första del var flödena höga i många vattendrag i södra och västra Götaland. Flödena minskade sedan i slutet av januari.

Senast uppdaterad:

December 2011 - Mycket höga flöden i Ätran

I mitten av december var flödet i Ätran mycket högt, med en återkomsttid* på drygt 10 år. I Ätrans biflöde Assman hade flödet en återkomsttid på ca 25 år. 

Senast uppdaterad:

Fortsatt höga men stabila flöden i Ätran under jul

Julens regn och på sina håll snösmältning hejdar tillfälligt den nedåtgående flödestrenden i Ätran. Flödena kommer i jul att vara kvar i nivå med varningsklass 1.

Senast uppdaterad:

Fortsatt höga men stabila flöden i Ätran under jul

Julens regn och på sina håll snösmältning hejdar tillfälligt den nedåtgående flödestrenden i Ätran

Senast uppdaterad: