Hydrologiska lägesbeskrivningar

Här samlas de hydrologiska lägesbeskrivningar som ges ut av SMHI. De kan beskriva läget inför kommande vårflod, torka eller vara allmänna månadssammanfattningar över den hydrologiska situationen i landet.

Hydrologiska läget inför vårfloden

Snösmältningen pågår nu i Östra Götaland och Svealand. Övriga Götaland och delar av Svealand har nu barmark och snösmältningen har hittills skett utan någon större ökning av flöden i vattendragen. Generellt över landet så är risken för kraftig vårflod under det normala eller kring det normala.

Senast uppdaterad:

Mars 2013 - Låga vattenflöden i södra Sverige

Under mars har flödena sjunkit i vattendragen i södra Sverige. I slutet av månaden var de mycket låga för årstiden, speciellt i de västra delarna.

Senast uppdaterad:

Hydrologiska läget inför vårfloden

Snösmältningen har kommit igång i södra Sverige och några delar av landet är utan snö men ännu ingen vårflod i sikte.

Senast uppdaterad:

Februari 2013 - Normala vattenförhållanden

De hydrologiska förhållandena i landet var tämligen normala under februari. I östra Svealand och delar av Norrland fanns mer snö än normalt. I nordöstra Norrland var grundvattennivån mycket över den normala.

Senast uppdaterad:

Januari 2013 - Högt vattenstånd i Vänern och Vättern

Stora regnmängder och snösmältning har på flera platser orsakat höga flöden vilket medfört en del mindre översvämningar. Vattenståndet i Vättern var nära tidigare högsta uppmätta vattenstånd i januari.

Senast uppdaterad:

December 2012 - Snösmältning och stigande flöden i södra Sverige

Under den kyliga inledningen av december sjönk flödena i vattendragen och snön lade sig över hela landet. Den sista veckan på året blev dock mild med följd att snön började smälta och vattenflödena steg i Götaland och Svealand.

Senast uppdaterad:

November 2012 - Höga grundvattennivåer och högt vattenstånd i Vänern

Under hela november har vattennivån i Vänern varit hög och stigande. I samband med regn 26-27 november blev flödena höga i en del vattendrag i Östergötland, Södermanland, Dalsland och Västergötland. Grundvattennivåerna var i större …

Senast uppdaterad:

Oktober 2012 - Höga flöden i Västerbotten och Norrbotten

I oktober var flödena i vattendragen högre än de normala i stora delar av landet. Speciellt höga var de i Västerbotten och Norrbotten där det i början av månaden inträffade översvämningar på flera platser. Vattennivåerna i …

Senast uppdaterad:

September 2012 - Stigande flöden i Västra Götaland

Andra delen av september var nederbördsrik, vilket ledde till att vattenflödena steg framförallt i västra Götaland. I slutet av månaden var flödena i några vattendrag på gränsen till höga.

Senast uppdaterad:

Fortsatt hög avrinning i Västra Götaland

De stora mängderna nederbörd som kommit under september månad över Västra Götaland har gjort att avrinningen nu är hög på många håll och flödena kan därmed reagera snabbt vid stora nederbördsmängder.

Senast uppdaterad: