Klimat i förändring

Klimatet i världen förändras utöver den naturliga variationen. Den globala medeltemperaturen har hittills ökat med 0,85 grader (jämfört med 1880) vilket i klimatsammanhang är en stor och snabb ökning. Andra tecken på ett förändrat klimat är förändrade nederbördsmönster, stigande havsnivåer, glaciärernas tillbakagång och minskning av istäcket i Arktis.

AKTUELLT

05 augusti 2014

2000-talets hittills högsta temperatur i Sverige

I måndags den 4 augusti uppmättes 35,1° vid Falun-Lugnet. Det är den högsta temperatur som uppmätts i Sverige det här århundradet. Det står också redan klart att 2014 blir det åskrikaste året på åtminstone de senaste tolv åren. 

2000-talets hittills högsta temperatur i Sverige
14 juli 2014

Lösningar för kulturvård i förändrat klimat

Klimatförändringen med ökad risk för ras och skred, fukt och skadeinsekter drabbar slott, hembygdsgårdar, kyrkor och byggnadsminnen. I en idésamling för klimatanpassning finns nu beskrivet nya exempel på hur det svenska kulturarvet kan bevaras.

Lösningar för kulturvård i förändrat klimat
01 juli 2014

Varmare klimat i omvärlden har stor påverkan på Sverige

Klimatet förändras över hela världen och det påverkar oss i Sverige indirekt. Risker för företag, finansiella system och livsmedelsförsörjning är några exempel. Seminariet ”Hur anpassar vi Sverige till en varmare värld” lockade många åhörare under Almedalsveckan.

Varmare klimat i omvärlden har stor påverkan på Sverige

KLIMATDATA

Det framtida klimat

Här visas hur temperaturen och nederbörden kan komma att förändras. SMHIs klimatberäkningar presenteras för olika geografiska områden och det går också att välja scenarier beroende på växthuseffektens utveckling.

Klimatscenarier

Följ klimatförändringen i Sverige

SMHI har tagit fram ett antal klimatindikatorer som kan användas för att följa klimatförändringarna i Sverige. Klimatindikatorerna visar avvikelser i temperatur, nederbörd, geostrofisk vind och havsvattenstånd.

Klimatindikatorer

Nedladdning av scenariodata

Här kan du ladda ner scenariodata från SMHIs klimatberäkningar. Välj data för geografiskt område, scenario, årstid och klimatvariabel.

Ladda ned scenariodata

KUNSKAPSBANKEN

Klimatförändringar

En global temperaturhöjning pågår som mycket sannolikt beror på människans utsläpp av växthusgaser. I kunskapsbanken finns mängder av information om klimatförändringar.

Om klimatförändringar i kunskapsbanken

Klimatförändringarna märks redan idag

Flera tecken talar för att klimatet håller på att förändras utöver den naturliga variationen. Genom att studera långa mätserier av både globala och regionala data kan vi se både temperatur- och nederbördsförändringar redan idag.

Klimatförändringarna märks redan idag

FORSKNING

Klimatforskning vid Rossby Centre

Mycket av SMHIs forskning är klimatrelaterad. Rossby Centre är SMHIs klimatmodelleringsenhet. Här studeras klimatsystemet och klimatprocesser. Det främsta arbetsredskapet består av regionala klimatmodeller.

 1. Klimatforskning vid Rossby Centre
 2. Forskning vid SMHI

Klimatforskningsprogrammet Mistra-SWECIA

SMHI är värd för forskningsprogrammet Mistra-SWECIA om klimatanpassning, inklusive klimatmodellering, ekonomi, effekter och anpassning som en process.

Mistra-SWECIAs hemsida

PROFESSIONELLA TJÄNSTER

Klimatföreläsningar

SMHI erbjuder skräddarsydda föreläsningar och utbildningar om klimatförändringar till företag, kommuner och myndigheter. Föreläsningarna utgår från och förklarar vetenskapen bakom klimatförändringen, dess orsaker och effekter med fokus på er verksamhet.

Skräddarsydda utbildningar och föreläsningar

Skräddarsydda klimatanalyser

SMHI erbjuder ett flertal klimatrelaterade produkter baserade på regionala klimatscenarier och kan skräddarsy både analyser och leveransformat. Produkterna baseras på ensembletekniker, vilket innebär att ett stort antal olika klimatscenarier beaktas.

Klimatanalyser framtida klimat

SMHI OCH KLIMATFÖRÄNDRINGAR

SMHI tillhandahåller data och beslutsunderlag

Med hjälp av observationer av klimatet från 1800-talet analyserar SMHI förändringarna i Sverige till idag. På klimatforskningsenheten Rossby Centre studeras det framtida klimatet. Som expertmyndighet inom klimatområdet deltar SMHI i internationella klimatdiskussioner och samverkar med andra nationella och regionala myndigheter avseende klimat- och klimatanpassningsfrågor. Dessutom bedriver SMHI uppdrags- och konsultverksamhet inom klimatområdet.

Vad gör SMHI inom klimatområdet?

Hur var vädret?

Vad är värmerekordet för min ort? Hur många regniga dagar hade vi hos mig förra året? Detta, och mer, kan du ta reda på i ”Hur var vädret?”.

 1. Hur var vädret?
 2. Så funkar "Hur var vädret?"

Kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar

Utöver långlivade klimatpåverkande ämnen som koldioxid, är även kortlivade klimatpåverkande ämnen av betydelse för jordens klimat. SMHI samordnar arbetet med kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar i Sverige.

Samverkanssida om kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar

IPCC:s AR5 - Ny internationell klimatrapport

FNs klimatpanel IPCC

FNs klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) presenterade i september 2013 första delen i en ny klimatrapport. Den sammanställer aktuell klimatforskning. SMHI bidrar med expertis till klimatpanelen.

 1. SMHI bidrar till IPCCs rapport om klimatförändringar
 2. IPCC - Nationell kontaktpunkt

Om klimatet, igår, idag och imorgon

Hur är kunskapsläget kring hur klimatet förändras? Vad kan klimatmodeller och klimatscenarier ge oss för information om klimatet i framtiden? Se SMHIs Markku Rummukainen och Erik Kjellström berätta om klimatet och aktuellt i klimatforskningen.

Klimatet igår, idag och imorgon

RAPPORTER KLIMATOLOGI

SMHI-rapporter om klimat och klimatförändring

SMHI har tagit fram ett flertal rapporter inom ämnet klimatologi, till exempel om framtida havsnivåer och extrema regn.

SMHIs rapporter om klimat och klimatförändring

Filmer om klimateffekter

Urban Water Vision

Filmen "Urban water Vision" (11 minuter) beskriver stadsplaneringens utmaningar med framtida extrema regn. Den förklarar också behovet av nedskalning i klimatmodelleringen för intensiv nederbörd i städer.

 1. Urban Water Vision - svensk berättarröst
 2. Urban Water Vision - engelsk berättarröst

Planera för framtidens dricksvatten

Filmen "Planera för framtidens dricksvatten" (Livsmedelsverkets webbplats 10 min) beskriver framtidens utmaningar för att bibehålla en god dricksvattenförsörjning.

Planera för framtidens dricksvatten (Livsmedelsverket 10min)

Inspelade klimatföreläsningar

Forskare från Klimatforskningsenheten vid Rossby Centre, SMHI, berättar om aktuella klimatprognoser, klimatsimuleringar och nya klimatscenarier. Nedan kan du ta del av dessa föreläsningar.

 1. Den nya generationen klimatscenarier (Erik Kjellström)
 2. Väderprognoser och klimatsimuleringar på kilometerskalan (Patrick Samuelsson)
 3. Riktigt långa prognoser och återanalyser (Lars Bärring)

Bildspel om Sveriges klimat i framtiden

Webbportalen om anpassning till ett förändrat klimat ska framförallt vara en hjälp för dig som arbetar med klimatanpassningsfrågor på kommun eller länsstyrelse. SMHI och elva andra nationella myndigheter står gemensamt bakom portalen.
Klimatanpassningsportalen
Klimatanpassningsportalen drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, som inrättats vid SMHI på uppdrag av regeringen.
Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning