Aktiviteter

Här finns bland annat information och dokumentation från genomförda aktiviteter.

Röda floden

IHP-kommittén identifierade efter överläggningar ett gränsöverskridande projekt i Vietnam och Kina som fokus för kommitténs verksamhet. IHP kan spela en kontinuerlig och uppbyggande roll i detta projekt då det är ett nytt samarbete som kommer utmynna i en gemensam större ansökan. IHP kommer med andra partners (SIWI och ICRAF) verka för att skapa ett dialogklimat kring den gemensamma vattenförvaltningen mellan Kina och Vietnam. Dialogen grundas på den gemensamma viljeyttringen som president Truong (Vietnam) och president Xi Jinping (Kina) presenterade vid ett gemensamt högnivåmöte i juni 2013.

Det övergripande målet för projektet är att bidra till ökad kunskap kring land och vatten resursförvaltning i avrinningsområdet till Red River och därmed bidra till en god grund för beslutsfattande som syftar till hållbar utveckling inriktad på ”water and food security and resilient urban growth”. Genom historisk kartläggning av utvecklingen i floddeltat kan prognoser för framtiden göras och utmaningar uppskattas. Därtill kommer tre scenarier tas fram – för klimat, urban planering/utveckling samt socio-ekonomisk tillväxt – för att säkerställa robust planering och beslutsfattande i floddeltat.

Stöd till detta projekt leder till synergier mellan svenska institutioner som verkar för hållbart klimatanpassnings och vattenkvalitetsarbete.

Röda floden, en gränsflod mellan Kina och Vietnamn
Röda floden, en gränsflod mellan Kina och Vietnamn. Foto Wikipedia

Tidigare års IHP aktiviteter

Röda floden

IHP-kommittén identifierade efter överläggningar ett gränsöverskridande projekt i Vietnam och Kina som fokus för kommitténs verksamhet. IHP kan spela en kontinuerlig och uppbyggande roll i detta projekt då det är ett nytt samarbete som kommer utmynna i en gemensam större ansökan. IHP kommer med andra partners (SIWI och ICRAF) verka för att skapa ett dialogklimat kring den gemensamma vattenförvaltningen mellan Kina och Vietnam. Dialogen grundas på den gemensamma viljeyttringen som president Truong (Vietnam) och president Xi Jinping (Kina) presenterade vid ett gemensamt högnivåmöte i juni 2013.

Det övergripande målet för projektet är att bidra till ökad kunskap kring land och vatten resursförvaltning i avrinningsområdet till Red River och därmed bidra till en god grund för beslutsfattande som syftar till hållbar utveckling inriktad på ”water and food security and resilient urban growth”. Genom historisk kartläggning av utvecklingen i floddeltat kan prognoser för framtiden göras och utmaningar uppskattas. Därtill kommer tre scenarier tas fram – för klimat, urban planering/utveckling samt socio-ekonomisk tillväxt – för att säkerställa robust planering och beslutsfattande i floddeltat.

Stöd till detta projekt leder till synergier mellan svenska institutioner som verkar för hållbart klimatanpassnings och vattenkvalitetsarbete.

Röda floden, en gränsflod mellan Kina och Vietnamn
Röda floden, en gränsflod mellan Kina och Vietnamn. Foto Wikipedia

Tidigare års IHP aktiviteter

DOKUMENTATION

Annual Report Swedish IHP Committee 2014.pdf (28 kB, pdf) IHP Verksamhetsplan 2014 (40 kB, pdf) IHP årsrapport 2013 (18 kB, pdf)

SÖKA BIDRAG

Se under Medverka

MÖTESANTECKNINGAR 2015

25 March 2015.pdf (14 kB, pdf) 28 May 2015.pdf (12 kB, pdf) 9 June 2015.pdf (12 kB, pdf)

MÖTESANTECKNINGAR 2014

IHP minutes 27th January (13 kB, pdf) IHP minutes 7 April 2014 (12 kB, pdf) IHP minutes 19 May 2014 (14 kB, pdf) IHP minutes 29 September 2014 (14 kB, pdf) IHP minutes 26 August 2014 (14 kB, pdf) IHP minutes 10 November 2014 (16 kB, pdf)