Lagstiftning

Eftersom luftföroreningar som släpps ut på en plats ofta påverkar luftkvalitén på andra platser behöver många luftföroreningar regleras på kontinental eller global skala. Luftkvalitetsarbetet i Sverige styrs till stor grad av beslut tagna inom EU.

Många av dem beslut som tas i EU har medlemsstaterna genom sitt medlemskap förbundit sig att följa. Så är fallet med EU:s miljölagstiftning och Sverige har liksom andra EU-länder implementerat EU-beslut i sin egen lagstiftning.

Inom luftkvalitetsområdet är det idag främst två direktiv som styr arbetet för en renare luft. Dessa är Europaparlamentets och Rådets direktiv om luftkvalitet och renare luft i Europa (dir 2008/50/EG) samt Europaparlamentets och Rådets direktiv om arsenik, kadmium, kvicksilver, nickel och polycykliska aromatiska kolväten i luften (dir 2004/107/EG). Dessa direktiv har implementerats i den svenska lagstiftningen genom Miljöbalken (1998:808), Luftkvalitetsförordningen (2010:477) och Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2016:9).

Luftkvalitetsarbetet i Sverige styrs övergripande av miljömålet ”Frisk luft” som lyder: ”Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation”.

Miljömålet innehåller vidare riktvärden för olika föroreningar, etappmål och strategier för att uppfylla målet.

Kommunerna ansvariga att kontrollera luftkvalitet

Kommunerna är enligt Luftkvalitetsförordningen ansvariga för att kontrollera att miljökvalitetsnormerna för de luftföroreningar som omfattas av lagstiftningen inte överskrids inom kommunen. Detta ska göras genom mätningar, beräkningar eller objektiv skattning beroende av vilka nivåer av föroreningar som man har att hantera.

I Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (2016:9) paragraferna 25-29 beskrivs det lagliga stöd som finns för att använda modellberäkningar i luftkvalitetsarbetet. I dessa paragrafer framgår att modeller får användas som komplement eller i kombination med mätningar alternativt som enda utvärderingsmetod beroende på halt i luften. Indata och modellberäkningar ska kvalitetskontrolleras och modellen ska vara validerad för det aktuella eller ett liknande område. I bilaga 1 till föreskrifterna anger även kvalitetsmålen för använda indata i modellen.