Reflab – modeller besökte Naturvårdsverkets MKN-dagar

Den 23-24 februari anordnade Naturvårdsverket ett seminarium om miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft. En mängd frågor med anknytning till MKN avhandlades. Reflab – modellers Heléne Alpfjord och Sven Kindell deltog den första dagen då rubriken för dagen var Introduktion till kontroll av MKN för utomhusluft. Seminariet förmedlade kunskaper om MKN och närliggande frågor och gav senaste nytt inom området.

Närmare 50 personer från olika delar av landet deltog i seminariet, som gick av stapeln i Naturvårdsverkets lokaler i Stockholm. Basfakta om miljökvalitetsnormerna byggdes på med ett föredrag om miljökvalitetsmålet Frisk luft. Naturvårdsverkets Titus Kyrklund konstaterade då att miljökvalitetsmålet inte kommer att kunna uppnås till målåret 2020 med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder, även om utvecklingstrenden är positiv.

Andra intressanta inlägg handlade om hälsoeffekter, en översikt gavs över vilka mätningar av luftföroreningar som görs i Sverige och vilka data som finns, liksom en breafing om EU:s roll i luftmiljöarbetet och hur Sverige deltar i detta EU-samarbete.

Seminariedeltagarna fick veta vad som gäller beträffande kontroll av luftkvaliteten. Kommunerna har detaljerade krav på sig och det gavs råd om hur man lämpligen går till väga för att fullgöra skyldigheterna. Hur detta kan ske i samverkan är förstås särskilt viktigt för de mindre kommunerna, ofta för ändamålet organiserade i luftvårdsförbund.

Annat som behandlades var kommunernas rapporteringsskyldighet och hur denna genomförs; kartläggning och objektiv skattning vilket kan vara startskedet inför vidare uppföljningsarbete; åtgärdsprogram för att komma tillrätta med normöverskridanden. Heléne och Sven från Reflab – modeller höll föredrag om Reflab. Även Reflab – mätningar och Datavärdskapet presenterade sina verksamheter.

Sist men inte minst gavs värdefulla möjligheter att skapa nya kontakter seminariedeltagare emellan, för givande utbyte framöver.