När kan man använda modeller?

Modeller och mätningar är utmärkta komplement till varandra. Då mätningar ger ett värde för en specifik plats under en viss tidsperiod kan modeller användas för att beräkna emissioner och halter över ett större geografiskt område och under längre tidsperioder både bakåt och framåt i tiden. Modeller kan även användas för att göra vidare studier, t.ex. exponeringsstudier.

Beroende på halten av en luftförorening i luften som ska undersökas kan modeller och mätningar användas på olika sätt enligt Naturvårdsverkets författningssamling (2013:11). Om halterna underskrider den nedre utvärderingströskeln är det tillräckligt att utvärdera luftkvalitén med modellberäkningar eller en objektiv skattning. Vid halter över den nedre utvärderingströskeln ska kontinuerliga mätningar göras (undantag för kommuner med mindre än 10 000 invånare som kan använda sig av objektiv skattning så länge miljökvalitetsnormer inte överskrids). Om mätningar i områden med halter över den övre utvärderingströskeln kompletteras med modellberäkningar får antalet mätstationer reduceras med upp till 50 %.