Hur utvärderar man luftkvalitet?

För att kontrollera luftkvaliteten i en kommun, och sätta haltnivåerna i relation till miljökvalitetsnormer och utvärderingströsklar, krävs att utvärderingen inriktas på att finna de mest belastade platserna i kommunen. Både bakgrundshalter och lokala bidrag måste beaktas. Målet i en inledande kartläggning är att kontrollera om den nedre utvärderingströskeln överskrids på någon plats i kommunen.

En första kontroll kan göras med hjälp av enkla mätningar, enkla modelleringar eller en kombination av de båda. Man kan om man vill starta med att göra jämförelser med en liknande kommun, för vilken dokumentation finns som grund för en jämförelse.

Under 2018 utvecklades ett lättanvänt, kostnadsfritt verktyg VOSS (Verktyg för Objektiv Skattning med Spridningsberäkning), vars syfte är att underlätta vid inledande kartläggning och objektiv skattning. Den gamla, tidigare använda nomogrammetoden kan inte längre rekommenderas.