Hur utvärderar man luftkvalitet?

För att kontrollera om ett gränsvärde klaras i kommunen krävs att utvärderingen redan från start inriktas på att finna de mest belastade platserna i kommunen. Både bakgrundshalter och lokala bidrag måste beaktas. Målet i ett inledande utvärderingssteg är att kontrollera om den nedre utvärderingströskeln överskrids på någon plats i kommunen.

En inledande utvärdering kan göras med hjälp av enkla mätningar, enkla modelleringar eller en kombination av de båda. Nomogrammetoden kan användas för att skapa en grövre uppskattning eller så kan jämförelser med en liknande kommun göras.

Innan en utvärdering inleds ska en inledande kartläggning göras.