Rapportering av modelldata och objektiv skattning

Varje år senast den 15 juni ska alla svenska kommuner rapportera om sin luftkvalitet, i enlighet med särskilda föreskrifter från Naturvårdsverket.

Rapporteringsguide

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2019:9) ska kommunerna varje år rapportera in luftkvalitetsdata. Detta kan göras med modelleringar, mätningar och/eller genom en objektiv skattning.

Objektiv skattning utgör miniminivån när det gäller kontrollen av miljökvalitetsnormerna och därmed även när det gäller rapporteringen. Om luftkvaliteten av någon anledning inte har kontrollerats på länge kan arbetet behöva påbörjas genom en inledande kartläggning.

Senast den 15 juni ska resultat från modellberäkning, objektiv skattning eller inledande kartläggning rapporteras till Datavärdskapet för luftkvalitet.

För modellberäkningar har Reflab - modeller en Beräkningsguide steg-för-steg. Naturvårdsverket har gett ut en vägledning för Inledande kartläggning och objektiv skattning av luftkvalitet.

Om rapporteringen i övrigt informeras i Naturvårdsverkets rapporteringsguide för modellberäkning och objektiv skattning/inledande kartläggning av luftkvalitet. På Naturvårdsverkets webbplats finns mer information om kontroll av luftkvaliteten .