Sök publikationer

Algrapport nummer 8, 2016

RapporterOceanografi

I Västerhavet fanns ciliater, nakna dinoflagellater och små arter som till exempel cryptomonader i förhöjda cellantal i växtplanktonproverna. I Kattegatt var även kiselalger talrika. Ett fåtal giftiga arter noterades i låga antal. Den trådlika cyanobakterien Nodularia spumigena* hade nått N14 …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: september 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 34, 2016

RapporterOceanografi

Temperaturen i ytvattnet var normal för årstiden och varierade mellan 16 och 18 °C. Salthalten i Västerhavet var normal för årstiden och i Egentliga Östersjön strax över normalt i de sydvästra delarna och något lägre än normalt i nordöstra delarna. Vid Omkring 10-20 meter fanns salthaltskiktningar …

 
Typ: Rapport
Författare: Örjan Bäck
Publicerad: augusti 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Measurements of total ozone 2012-2015

RapporterMeteorologiMeteorologi

Rapporten sammanfattar kvalitetskontrollen, kvalitetssäkringen och mätningarna av totalozon vid Norrköping och Vindeln under perioden 2012-2015. Händelser som signifikant påverkat mätningarna är dokumenterade.
Arbetet har finansierats av Naturvårdsverkets Miljöövervakning (programområdet Luft, …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Meteorologi 161
Författare: Weine Josefsson, Mikaell Ottosson Löfvenius and Pernilla Löfvenius
Publicerad: augusti 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 29-30, 2016

RapporterOceanografi

Under expeditionen, som ingår i den svenska havsmiljöövervakningen, besöktes Skagerrak, Kattegatt, Öresund, Finska viken och Egentliga Östersjön. Denna rapport är baserad på data som genomgått en första kvalitetskontroll, när data publiceras hos datavärden kan vissa värden ha ändras efter att en …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad: juli 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 7, 2016

RapporterOceanografi

I Skagerrak återfanns kiselalgen Proboscia alata i relativt höga koncentrationer vid samtliga stationer. Ett eller flera klorofyllmaxima observerades vid alla stationer och här fanns höga tätheter av olika arter av dinoflagellatsläktet Ceratium och vissa fall stora mängder av den potentiellt …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: juli 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 24, 2016

RapporterOceanografi

I Västerhavet var samtliga närsaltskoncentrationer mycket låga i ytvattnet. Omkring 10 m fanns skiktningar och högre halter av närsalter återfanns under 20-30 meter. I Egentliga Östersjön var det oorganiska kvävet (nitrit+nitrat) slut ner till 30-40 meter, dock fanns det fortfarande fosfat kvar i …

 
Typ: Rapport
Författare: Örjan Bäck
Publicerad: juni 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 6, 2016

RapporterOceanografi

I Skagerrak var artdiversiteten stor bland dinoflagellaterna, men det var kiselalgen Proboscia alata som dominerade växtplanktonsamhället. Kiselalger var mycket vanliga i Kattegatt och även här var det Proboscia alata som var flest till antal med undantag av Anholt E. Där var även Dactyliosolen …

 
Typ: Rapport
Författare: Malin Mohlin
Publicerad: juni 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 5, 2016

RapporterOceanografi

Kiselalgsarter som vanligtvis brukar finnas i förhöjda mängder under sommaren var vanligt förekommande i proverna både i Kattegatt och i Skagerrak. Sommararterna, samt kiselalgen Chaetoceros danicus,dominerade också i de prover som togs i klorofyllfluorescensmaxima. Flagellaten Emiliania huxleyi …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: juni 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 20, 2016

RapporterOceanografi

I Västerhavet var samtliga närsaltskoncentrationer mycket låga i ytvattnet. Kring 15-20 meter observerades dock fluorescenstoppar, hög syremättnad och även högre närsaltskoncentrationer. I Egentliga Östersjön var det oorganiska kvävet (nitrit+nitrat) slut ner till 40 meter, dock fanns det …

 
Typ: Rapport
Författare: Karin Wesslander
Publicerad: maj 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 4, 2016

RapporterOceanografi

Växtplanktonförekomsten var relativit låg i Kattegatt och Skagerrak. I Kattegatt var dock kiselalger vanliga med ett flertal arter i varierande cellantal, men i Skagerrak var diversiteten mycket låg. Klorofyllfluorescensmaxima vid Fladen i Kattegatt och Släggö i Skagerrak orsakades delvis av det …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: maj 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Alla publikationer

Rapportserier

Ämnesområden

Publiceringsår