Sök publikationer

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 1-2, 2017

I stora delar av Egentliga Östersjöns djupvatten påträffades syrgashalter nära noll och halterna av svavelväte var lägre än vid förra expeditionen i december. I norra delen av västra Gotlandsbassängen (BY31) påträffades svavelväte först vid 175 meter, i övriga delen påträffades svavelväte från djup …

 
Typ: Rapport
Författare: Karin Wesslander
Publicerad: januari 2017
Publicerad: Senast uppdaterad:

Förslag till en metod för uppföljning av det nationella klimatanpassningsarbetet. Redovisning av ett regeringsuppdrag December 2016

SMHI har fått i uppdrag att senast den 20 december 2016 redovisa ett förslag på hur det nationella arbetet med klimatanpassning fortlöpande kan följas upp. Uppföljningen ska bland annat ge svar på effekten av det nationella arbetet kopplat till identifierade problem och behov och kunna användas för …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 40
Författare: Anna Bohman (Centrum för klimatpolitisk forskning, CSPR) vid Linköpings universitet, Lotta Andersson, SMHI och CSPR, Linköpings universitet samt Åsa Sjöström, SMHI.
Publicerad: december 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 49-50, 2016

I stora delar av Egentliga Östersjöns djupvatten påträffades syrgashalter nära noll, dock påträffades inga höga koncentrationer av svavelväte förutom i västra Gotlandsbassängen där svavelväte påträffades från djup överstigande 80 meter. Akut syrebrist, < 2 ml/l, noterades från 60-70 meters djup …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad: december 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 11, 2016

Det var kiselalgsblomning i Västerhavet, med dominans av Pseudo-nitzschia spp.* och Pseudosolenia calcar-avis. Klorofyllfluorescenstoppar vid Släggö, Anholt E och W Landskrona orsakades till stor del av samma arter. Det fanns relativt höga cellantal av kalkflagellater, framför allt i Kattegatt.

Det …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: december 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 46, 2016

Temperaturen i ytvattnet var normal till något lägre än normalt för årstiden. Salthalten uppvisade också normala värden utom i östra Skagerrak, Öresund och BY15 Gotlandsdjupet där de var över det normala. Närsalterna var lägre än normalt i Kattegatt och Öresund på grund av en högre …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: december 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 11, 2016

Det var kiselalgsblomning i Västerhavet, med dominans av Pseudo-nitzschia spp.* och Pseudosolenia calcar-avis. Klorofyllfluorescenstoppar vid Släggö, Anholt E och W Landskrona orsakades till stor del av samma arter. Det fanns relativt höga cellantal av kalkflagellater, framför allt i Kattegatt. Det …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: december 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 10, 2016

Vid provtagningsstationerna i Västerhavet observerades en liten höstblomning med hög diversitet i växtplanktonproverna. I Skagerrak fanns förhöjda cellantal av Dictyocha speculum i ett så kallat naket stadium, utan kiselskelett, då arten är potentiellt skadlig. Arten observerades i samma stadium i …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: november 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

PODY-beräkningar med MATCH Sverigesystemet

Vi har utvecklat ett programpaket som möjliggör PODY beräkningar i MATCH Sverigesystemet. Rapporten ger en kortfattad introduktion till PODY och går igenom implementeringen i MATCH-systemet.

Resultat för receptorerna generic crops (POD3gen-CR) och generic deciduous trees (POD1gen-DT) presenteras …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Meteorologi 160
Författare: Magnuz Engardt, Helene Alpfjord, Camilla Andersson
Publicerad: oktober 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 41, 2016

Temperaturen i ytvattnet var nu åter normal för årstiden och avkylningen av ytvattnet hade nu börjat, vilket var tydligt i Skagerrak och Kattegatt. Salthalten uppvisade också normala värden i hela det undersökta området. Generellt ökade närsalterna i alla områden jämfört med föregående mätningar i …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad: oktober 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 9, 2016

Växtplanktondiversiteten var låg i Skagerrak och vid Släggö var klorofyllhalterna under det normala för månaden. Antalet arter och deras cellantal var högre i Kattegatt än i Skagerrak, men även här var klorofyllhalterna låga. I Östersjön var det fortfarande gott om filamentösa cyanobakterier. …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: oktober 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Alla publikationer

Rapportserier

Ämnesområden

Publiceringsår