Sök publikationer

Syresituationen i Östersjön 2017

RapporterOceanografi

Syrerapport 2017

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson, Lena Viktorsson, Lars Andersson
Publicerad: 2018
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 1, 2018

RapporterOceanografi

Samtliga växtplanktonprov, från Skagerrak, Kattegatt och Östersjön var mycket glesa. Artantalen och cellantalen var mycket låga. De integrerade klorofyllvärdena (0-20m) var normala för denna månaden vid Östersjöstationerna och under det normala i Västerhavet.

Inga detaljer presenteras i denna …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: februari 2018
Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHIs årsredovisning 2017

Årsredovisningar

SMHIs årsredovisning 2017

 
Typ:
Publicerad: 23 februari 2018
Publicerad: Senast uppdaterad:

Uppehållstider i ytvatten i relation till vattenkvalitet NET, ett generellt uppskalningsverktyg

RapporterHydrologiHydrologi

NET är ett verktyg för uppskattning av vattenburen transport av olika ämnen i punkter där det saknas mätningar. Verktyget togs ursprungligen fram inom forskningsprogrammet ”Climate change and the Environmental Objectives” (CLEO, Munthe et al., 2014 och 2016). Tanken är att NET ska vara …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Hydrologi 119
Författare: Göran Lindström, Alena Bartosova, Niclas Hjerdt och Johan Strömqvist
Publicerad: februari 2018
Publicerad: Senast uppdaterad:

Revidering av fysikaliska och kemiska bedömningsgrunder i kustvatten Underlag inför uppdatering av HVMFS 2013:19

RapporterROOceanografi

Detta är ett underlag för revidering av bilaga 5 i HVMFS 2013:19, Bedömningsgrunder för fysikaliskkemiska kvalitetsfaktorer i kustvatten och vatten i övergångszonen. Underlaget innefattar främst en uppdatering av referensvärden för näringsämnen samt förslag på uppdatering av viss text i …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: RO 62
Författare: Lena Viktorsson, Karin Wesslander
Publicerad: februari 2018
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från M/V Meri vecka 4-5, 2018

RapporterOceanografi

I stora delar av Egentliga Östersjöns djupvatten påträffades syrgashalter nära noll i djupvattnet. Helt syrefria förhållanden, då svavelväte bildas, uppmättes i Västra Gotlandsbassängen från 80 meters djup, i Norra Gotlandsbassängen från 90-125 meter. I Östra Gotlandsbassängen uppmättes svavelväte …

 
Typ: Rapport
Författare: Örjan Bäck, Johan Kronsell
Publicerad: februari 2018
Publicerad: Senast uppdaterad:

Sveriges stora sjöar idag och i framtiden. Klimatets påverkan på Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. Kunskapssammanställning februari 2018.

RapporterKlimatologiKlimat

I denna rapport beskrivs den klimatrelaterade problematiken kring landets fyra största sjöar i ett tidsperspektiv fram till 2100. Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren är mycket olika till sin karaktär, men vissa gemensamma problem finns. Av sjöarna är det Vänern som har de största …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 49
Författare: Anna Eklund, Katarina Stensen, Ghasem Alavi, Karin Jacobsson
Publicerad: februari 2018
Publicerad: Senast uppdaterad:

Framtida havsnivåer i Sverige

RapporterKlimatologiKlimat

Sveriges kustområden drabbas ibland av tillfälliga översvämningar i samband med stormar eller då kraftiga lågtryck passerar. Översvämningar kan orsaka allvarliga samhällsstörningar och vatteninträngning i byggnader kan ge upphov till stora kostnader. Den pågående globala uppvärmningen, med stigande …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 48
Författare: Signild Nerheim, Sofie Schöld, Gunn Persson och Åsa Sjöström
Publicerad: januari 2018
Publicerad: Senast uppdaterad:

Beräkning av högsta vattenstånd längs Sveriges kust

RapporterKlimatologiKlimat

I rapporten redovisas hur en metod framtagits för att kunna skatta de allra högsta havsvattenstånd som kan uppträda vid de mätstationer för havsvattenstånd som finns längs Sveriges kust. Metoden är generell och principerna kan därför tillämpas på mätdataserier från olika platser. För att kunna …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 45
Författare: Sofie Schöld, Cajsa-Lisa Ivarsson, Signild Nerheim och Johan Södling
Publicerad: januari 2018
Publicerad: Senast uppdaterad:

Vattenståndsdynamik längs Sveriges kust

RapporterOceanografiOceanografi

För att skapa ett samhälle väl anpassat till dagens och framtidens havsnivåer behövs besluts- och planeringsunderlag. Skyddsåtgärder och designnivåer för kustskydd är högaktuella frågor och många aktörer är intresserade av information kring potentiella maxnivåer för vattenstånd på olika …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Oceanografi 123
Författare: Sofie Schöld, Sverker Hellström, Cajsa-Lisa Ivarsson, Per Kållberg, Helma Lindow, Signild Nerheim, Semjon Schimanke, Johan Södling och Lennart Wern
Publicerad: januari 2018
Publicerad: Senast uppdaterad:

Alla publikationer

Rapportserier

Ämnesområden

Publiceringsår