Sök publikationer

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 50, 2014

RapporterOceanografi

Temperaturen i ytvattnet låg fortsatt över det normala, dock ej lika markant som under novemberexpeditionen. Närsalterna i ytvattnet uppvisade för årstiden i stort sett normala värden, förutom silikat i egentliga Östersjön.

I Bornholmsbassängen och Hanöbukten förekom akut syrebrist (<2 ml/l) …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: december 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

Oxygen Survey in the Baltic Sea 2013 - Extent of Anoxia and Hypoxia, 1960-2013

RapporterROOceanografi

En klimatologisk atlas av syresituationen i Östersjöns djupvatten publicerades 2011 i SMHIs Report Oceanography No 42. Sedan 2011 har rapporten uppdateras årligen då kompletterande data från länder runt Östersjön har rapporerats till ICES. I denna rapport har resultaten från 2012 uppdaterats. De …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: RO 49
Författare: Martin Hansson & Lars Andersson
Publicerad: december 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

A dynamic model for shipping emissions. Adaptation of Airviro and application in the Baltic Sea

RapporterMeteorologiMeteorologi

I många länder så är sjöfarten en viktig källa till emissioner av luftföroreningar. Nuförtiden anses sjöfarten ofta vara den viktigaste källan till utsläpp av svavel. Sjöfarten släpper även ut betydande mängder av kväveoxider, partiklar och flyktiga organiska ämnen. Ur klimatperspektiv så är …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Meteorologi 153
Författare: David Segersson
Publicerad: december 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

Sveriges Hydrologi

RapporterHydrologi

Hydrologi är läran om vattnet på jordens landområden, dess kretslopp, förekomst, fördelning och beskaffenhet (Nationalencyklopedien, 1992). Grundläggande inom hydrologin är kretsloppstänkandet. Vatten avdunstar från världshaven, mark, vegetation och sjöar. Det transporteras vidare med atmosfåren, …

 
Typ: Rapport
Författare: Sten Bergström
Publicerad: december 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

Uppdatering av det klimatvetenskapliga kunskapsläget

RapporterKlimatologiKlimat

Det klimatvetenskapliga kunskapsläget har förstärkts ytterligare under senare år. IPCC:s utvärderingsrapporter utgör de mest omfattande synteserna som finns på området. Huvudbudskapen i den senaste utvärderingsrapporten (AR5) är i allt väsentligt i linje med föregående rapport, även om ny kunskap …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 9
Författare: Erik Kjellström SMHI, Reino Abrahamsson, Pelle Boberg, Eva Jernbäcker, Naturvårdsverket. Marie Karlberg, Julien Morel Energimyndigheten och Åsa Sjöström SMHI
Publicerad: december 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

FNs Klimatpanel - sammanfattning för beslutsfattare. Effekter, anpassning och sårbarhet.

RapporterKlimatologiKlimat

För beslutsfattare
Bidrag från arbetsgrupp 2 (WG 2) till den femte utvärderingen (AR 5) från Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC SMHI

Huvuddragen i ”Sammanfattning för beslutsfattare”, IPCC WGII, 2014, Sammanfattning av Marianne Lilliesköld, Naturvårdsverket

Människan påverkar och …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 7
Författare: SMHI har låtit översätta ”Summary for policymakers” från IPCCs arbetsgrupp 2. Resultatet presenteras i denna rapport. Översättningen har gjorts av Tove Granberg/Semantix. Lars Bärring och Markku Rummukainen, SMHI, har sakgranskat översättningen.
Publicerad: november 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 46, 2014

RapporterOceanografi

Vattentemperaturen i ytlagret låg fortsatt över det normala i samtliga områden. Närsalterna i ytvattnet uppvisade för årstiden i stort sett normala värden, förutom silikat i egentliga Östersjön. Vid stationen BY1 i Arkonabassängen uppvisade samtliga närsalter förhöjda värden.

I …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: november 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 8, 2014

RapporterOceanografi

I Kattegatt och Skagerrak var artdiversiteten hög. Växtplanktonsamhället dominerades av kiselalger. En flagellat som troligtvis är Vicicitus globosus eller möjligtvis ett naket stadie av arterna Dictyocha speculum eller D. fibula var vanlig i dessa vatten.

I Östersjön var både artdiversiteten och …

 
Typ: Rapport
Författare: Malin Mohlin
Publicerad: november 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

Vedrök i Västerbotten - mätningar, beräkningar och hälsokonsekvenser.

RapporterMeteorologiMeteorologi

Småskalig vedeldning är en betydande källa till bl a. partiklar, polyaromatiska kolväten (PAH) och sot, föroreningar som påverkar luftkvaliten negativt. Kunskapen är dock begränsad. På uppdrag av Naturvårdsverket har därför detta projekt genomförts, med syfte att förbättra kunskapsläget.

Mätningar …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Meteorologi 156
Författare: Gunnar Omstedt, Bertil Forsberg*, Karin Persson**, *Umeå Universitet, **IVL Svenska Miljöinstitutet.
Publicerad: november 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 43, 2014

RapporterOceanografi

Vattentemperaturen i ytlagret låg fortsatt något över det normala i samtliga områden. Närsalterna i ytvattnet uppvisade för årstiden i stort sett normala värden, förutom i västra och östra Gotlandsbassängen där silikathalter över det normala noterades. I västra delen av Skagerrak återfanns ett tunt …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: oktober 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

Alla publikationer

Rapportserier

Ämnesområden

Publiceringsår