Sök publikationer

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 12, 2014

I både Skagerrak och Kattegatt var närsalterna i ytvattnet, på de flesta platserna, normala för årstiden. I egentliga Östersjön, utom Arkonabassängen, var halterna av fosfat och silikat högre än normalt. Syreförhållandena i Hanöbukten och Bornholmsbassängen hade förbättrats sedan förra …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: mars 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 2, 2014

Rapporten innehåller resultat från utsjöexpeditionen i månadsskiftet mellan februari och mars. Generellt sett var artantal och cellantal låga i Östersjön och vid de flesta stationerna i Skagerrak och Kattegatt. Den största artdiversiteten återfanns vid BY2 och N14 där vårblomningen var i full …

 
Typ: Rapport
Författare: Malin Mohlin
Publicerad: mars 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI årsredovisning 2013

Framsidan till SMHIs årsredovisning för 2013
Typ: Årsredovisningar
Författare: SMHI
Publicerad: mars 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 9, 2014

I både Skagerrak och Kattegatt var salthalten i ytvattnet lägre än normalt, vilket tyder på inverkan av utflödande Östersjövatten. I egentliga Östersjön var halterna av fosfat och silikat högre än normalt i västra Gotlandsbassängen. Syreförhållandena i Hanöbukten och Bornholmsbassängen hade …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: mars 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 1, 2014

Efter ett nystartat samarbete mellan SMHI och SYKE, Finland, kommer här den första AlgAwarerapporten med data från provtagningar gjorda från det finska fartyget R/V Aranda. Samtliga växtplanktonprov, från Skagerrak, Kattegatt och Östersjön var mycket glesa. Artantalet och cellantalen var …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: februari 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 6, 2014

I både Skagerrak och Kattegatt var salthalten i ytvattnet mycket lägre än normalt, vilket tyder på stor inverkan av utflödande Östersjövatten. Karteringen av näringsämnen i Kattegatt visade på små variationer och överlag normala förhållanden. I egentliga Östersjön var halterna av fosfat och silikat …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad: februari 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från KBV 001 Poseidon vecka 51, 2013

Ytvattentemperaturen var normal för årstiden i hela det undersökta området. Samtliga närsalter i ytvattnet, så när som på silikat, uppvisade normala halter. Syreförhållandena i Öresund och Kattegatts djupvatten var ovanlig goda. De inflöden som har inträffat under hösten till Östersjön hade nu nått …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: december 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 12, 2013

Rapporten innehåller resultat från den första av två utsjöresor i december. Expeditionen gick denna gång till Egentliga Östersjön och Bottniska Viken. Endast tre växtplanktonstationer kunde provtas eftersom slutet av expeditionen föll samman med stormen Sven. Den potentiellt skadliga flagellaten …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: december 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från KBV 002 Triton vecka 48-49, 2013

Närsalthalterna var i stort sett normala i hela det undersökta området. Syrebrist, halter under 2 ml/l, återfanns på djup överstigande 70 till 80 meter, medan helt syrefria förhållanden med förekomst av svavelväte påträffades vid djup överstigande 70 till 125 meter, i egentliga …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: december 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Luftfuktighet - variationer i Sverige

I rapporten ges en allmän beskrivning av vattenånga som är en genomskinlig luktfri gas. Hur gasen varierar utomhus i Sverige beskrivs såväl geografiskt som under året och dygnet. Luftfuktighetsdata från 121 automatiska väderstationer som varit i drift under perioden 1996 – 2012 har använts. …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: METEOROLOGI 154, 2013
Författare: Lennart Wern
Publicerad: 9 december 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Alla publikationer

Rapportserier

Ämnesområden

Publiceringsår