Sök publikationer

Risker, konsekvenser och sårbarhet för samhället av förändrat klimat – en kunskapsöversikt

RapporterKlimatologiKlimat

Regeringen gav år 2014 SMHI i uppdrag att utarbeta underlag till Kontrollstation2015 för anpassning till ett förändrat klimat. Som en del av uppdraget ingick att göra en uppdaterad sammanställning av kunskapen om nuvarande och framtida risker och konsekvenser, främst med utgångspunkt från Klimat- …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 10
Publicerad: februari 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 8, 2015

RapporterOceanografi

Vattentemperaturen i ytlagret var normala i Västerhavet medan den låg strax över det normala i Östersjön. Närsalterna i ytvattnet uppvisade för årstiden i stort sett normala värden, förutom silikat och fosfat vilka, i delar av egentliga Östersjön, var förhöjda.

Effekterna av inflödet under december …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: februari 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI årsredovisning 2014

Årsredovisningar
Framsidan till SMHIs årsredovisning för 2013
Typ: Årsredovisningar
Författare: SMHI
Publicerad: februari 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

Syresituationen i Östersjön 2014

RapporterOceanografi

Syrerapport 2015

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson, Martin Hansson
Publicerad: 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från DANA vecka 4-6, 2015

RapporterOceanografi

The expedition was included within SLU:s International Bottom Trawl Survey and covered the Skagerrak and Kattegat. Mapping of winter nutrient conditions was performed in the Skagerrak and 11 stations with complete hydrography were sampled. In the Kattegat area 15 stations were sampled with complete …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: februari 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

Snödjup i Sverige 1904/05 – 2013/14

RapporterMeteorologiMeteorologi

Rapporten ger en beskrivning av snöförhållandena i Sverige under vintrarna 1904/05 till 2013/14. Speciellt har vinterns största snödjup, antal dagar med snötäcke och stora snödjupsökningar under ett dygn studerats. Snödjupsrekord för olika månader och landsdelar har sammanställts. Svåra snövintrar …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Meteorologi 158
Författare: Lennart Wern
Publicerad: februari 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 1, 2015

RapporterOceanografi

Vårens kiselalgsblomning hade startat vid den södra Kattegattstationen Anholt E. Stormen Egon hindrade provtagning i Skagerrak under denna expedition och flertalet stationer i Östersjön fick strykas av samma orsak. I Östersjön var både artdiversiteten och celltätheten mycket låg vid alla besökta …

 
Typ: Rapport
Författare: Malin Mohlin
Publicerad: februari 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 2-3, 2015

RapporterOceanografi

Under expeditionen, vilken ingick i det svenska havsövervakningsprogrammet, besöktes Kattegatt, Öresund och egentliga Östersjön. I Kattegatt genomfördes kartering av näringsämnen. På grund av stormen Egon kunde Skagerrak inte provtas. Extra provtagning gjordes för att bevaka inflödet vilket skedde …

 
Typ: Rapport
Författare: Karin Wesslander
Publicerad: januari 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

Oxygen Survey in the Baltic Sea 2014 - Extent of Anoxia and Hypoxia, 1960-2014

RapporterROOceanografi

En klimatologisk atlas över syresituationen i Östersjöns djupvatten publicerades 2011 i SMHIs Report Oceanography No 42. Sedan 2011 har årliga uppdateringar gjorts då kompletterande data från länder runt Östersjön har rapporerats till ICES. I denna rapport har resultaten från 2013 uppdaterats. De …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: RO 50
Författare: Martin Hansson & Lars Andersson
Publicerad: januari 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

UTVECKLING OCH TILLÄMPNING AV EN DIGITAL AVRINNINGSMODELL

RapporterHydrologiHydrologi
Typ: Rapport
Rapportserie: Notiser och Preliminära Rapporter: Hydrologi 22
Författare: Sten Bergström
Publicerad: januari 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

Alla publikationer

Rapportserier

Ämnesområden

Publiceringsår