Sök publikationer

Uppdatering av det klimatvetenskapliga kunskapsläget

RapporterKlimatologiKlimat

Det klimatvetenskapliga kunskapsläget har förstärkts ytterligare under senare år. IPCC:s utvärderingsrapporter utgör de mest omfattande synteserna som finns på området. Huvudbudskapen i den senaste utvärderingsrapporten (AR5) är i allt väsentligt i linje med föregående rapport, även om ny kunskap …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 9
Författare: Erik Kjellström SMHI, Reino Abrahamsson, Pelle Boberg, Eva Jernbäcker, Naturvårdsverket. Marie Karlberg, Julien Morel Energimyndigheten och Åsa Sjöström SMHI
Publicerad: december 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

FNs Klimatpanel - sammanfattning för beslutsfattare. Effekter, anpassning och sårbarhet.

RapporterKlimatologiKlimat

För beslutsfattare
Bidrag från arbetsgrupp 2 (WG 2) till den femte utvärderingen (AR 5) från Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC SMHI

Huvuddragen i ”Sammanfattning för beslutsfattare”, IPCC WGII, 2014, Sammanfattning av Marianne Lilliesköld, Naturvårdsverket

Människan påverkar och …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 7
Författare: SMHI har låtit översätta ”Summary for policymakers” från IPCCs arbetsgrupp 2. Resultatet presenteras i denna rapport. Översättningen har gjorts av Tove Granberg/Semantix. Lars Bärring och Markku Rummukainen, SMHI, har sakgranskat översättningen.
Publicerad: november 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 46, 2014

RapporterOceanografi

Vattentemperaturen i ytlagret låg fortsatt över det normala i samtliga områden. Närsalterna i ytvattnet uppvisade för årstiden i stort sett normala värden, förutom silikat i egentliga Östersjön. Vid stationen BY1 i Arkonabassängen uppvisade samtliga närsalter förhöjda värden.

I …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: november 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 8, 2014

RapporterOceanografi

I Kattegatt och Skagerrak var artdiversiteten hög. Växtplanktonsamhället dominerades av kiselalger. En flagellat som troligtvis är Vicicitus globosus eller möjligtvis ett naket stadie av arterna Dictyocha speculum eller D. fibula var vanlig i dessa vatten.

I Östersjön var både artdiversiteten och …

 
Typ: Rapport
Författare: Malin Mohlin
Publicerad: november 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

Vedrök i Västerbotten - mätningar, beräkningar och hälsokonsekvenser.

RapporterMeteorologiMeteorologi

Småskalig vedeldning är en betydande källa till bl a. partiklar, polyaromatiska kolväten (PAH) och sot, föroreningar som påverkar luftkvaliten negativt. Kunskapen är dock begränsad. På uppdrag av Naturvårdsverket har därför detta projekt genomförts, med syfte att förbättra kunskapsläget.

Mätningar …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Meteorologi 156
Författare: Gunnar Omstedt, Bertil Forsberg*, Karin Persson**, *Umeå Universitet, **IVL Svenska Miljöinstitutet.
Publicerad: november 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 43, 2014

RapporterOceanografi

Vattentemperaturen i ytlagret låg fortsatt något över det normala i samtliga områden. Närsalterna i ytvattnet uppvisade för årstiden i stort sett normala värden, förutom i västra och östra Gotlandsbassängen där silikathalter över det normala noterades. I västra delen av Skagerrak återfanns ett tunt …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: oktober 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 7, 2014

RapporterOceanografi

Det fanns en del växtplankton med höga cellantal i proverna från Skagerrak och Kattegatt, framför allt vid de mest kustnära stationerna, Släggö i Skagerrak och N14 i Kattegatt. De integrerade (0-20 m) klorofyllvärdena låg inom det normala för denna månad. Klorofyllmaxima låg på runt 15 meters djup …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 36, 2014

RapporterOceanografi

Vattentemperaturen i ytlagret var fortsatt över det normala i Skagerrak och i egentliga Östersjön. I Skagerrak återfanns termoklinen ovanligt djup, på 70-100 meter. Närsalterna i ytvattnet uppvisade, för årstiden normala värden, förutom i västra och östra Gotlandsbassängen där silikathalter över …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad: september 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 6, 2014

RapporterOceanografi

I Skagerrak återfanns mestadels låg artdiversitet vid samtliga stationer. I Kattegatt var artdiveriteten något högre. Ett fluorescens maximum återfanns på 15-20m vid de flesta stationer i både Kattegatt och Skagerrak. Vid samtliga maximum dominerade olika arter av dinoflagellatssläktet Ceratium.

I …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: augusti 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 32, 2014

RapporterOceanografi

Ytvattentemperaturen låg över det normala i hela det undersökta området. Närsalterna i ytvattnet uppvisade, för årstiden normala värden i samtliga besökta havsområden.

Syreförhållandena i Arkonabassängens, Bornholmsbassängens och Hanöbuktens bottenvatten låg under gränsen för akut syrebrist (< …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: augusti 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

Alla publikationer

Rapportserier

Ämnesområden

Publiceringsår