Sök publikationer

Snödjup i Sverige 1904/05 – 2013/14

RapporterMeteorologiMeteorologi

Rapporten ger en beskrivning av snöförhållandena i Sverige under vintrarna 1904/05 till 2013/14. Speciellt har vinterns största snödjup, antal dagar med snötäcke och stora snödjupsökningar under ett dygn studerats. Snödjupsrekord för olika månader och landsdelar har sammanställts. Svåra snövintrar …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Meteorologi 158
Författare: Lennart Wern
Publicerad: februari 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 1, 2015

RapporterOceanografi

Vårens kiselalgsblomning hade startat vid den södra Kattegattstationen Anholt E. Stormen Egon hindrade provtagning i Skagerrak under denna expedition och flertalet stationer i Östersjön fick strykas av samma orsak. I Östersjön var både artdiversiteten och celltätheten mycket låg vid alla besökta …

 
Typ: Rapport
Författare: Malin Mohlin
Publicerad: februari 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 2-3, 2015

RapporterOceanografi

Under expeditionen, vilken ingick i det svenska havsövervakningsprogrammet, besöktes Kattegatt, Öresund och egentliga Östersjön. I Kattegatt genomfördes kartering av näringsämnen. På grund av stormen Egon kunde Skagerrak inte provtas. Extra provtagning gjordes för att bevaka inflödet vilket skedde …

 
Typ: Rapport
Författare: Karin Wesslander
Publicerad: januari 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

Oxygen Survey in the Baltic Sea 2014 - Extent of Anoxia and Hypoxia, 1960-2014

RapporterROOceanografi

En klimatologisk atlas över syresituationen i Östersjöns djupvatten publicerades 2011 i SMHIs Report Oceanography No 42. Sedan 2011 har årliga uppdateringar gjorts då kompletterande data från länder runt Östersjön har rapporerats till ICES. I denna rapport har resultaten från 2013 uppdaterats. De …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: RO 50
Författare: Martin Hansson & Lars Andersson
Publicerad: januari 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

UTVECKLING OCH TILLÄMPNING AV EN DIGITAL AVRINNINGSMODELL

RapporterHydrologiHydrologi
Typ: Rapport
Rapportserie: Notiser och Preliminära Rapporter: Hydrologi 22
Författare: Sten Bergström
Publicerad: januari 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

Hydrografiska byrån årsbok 1 för åren 1908 och 1909

FaktabladHydrologi

Hydrografiska byråns årsböcker, af hvilken den första härmed öfverlämnas till offentligheten, äro afsedda att i främsta rummet innehålla sammansfällningar och bearbetningar af de observationer och mätningar, som för den hydrografiska undersökningen af Sveriges färskvatten utföras genom …

 
Typ: Faktablad
Publicerad: januari 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 50, 2014

RapporterOceanografi

Temperaturen i ytvattnet låg fortsatt över det normala, dock ej lika markant som under novemberexpeditionen. Närsalterna i ytvattnet uppvisade för årstiden i stort sett normala värden, förutom silikat i egentliga Östersjön.

I Bornholmsbassängen och Hanöbukten förekom akut syrebrist (<2 ml/l) …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: december 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

Oxygen Survey in the Baltic Sea 2013 - Extent of Anoxia and Hypoxia, 1960-2013

RapporterROOceanografi

En klimatologisk atlas av syresituationen i Östersjöns djupvatten publicerades 2011 i SMHIs Report Oceanography No 42. Sedan 2011 har rapporten uppdateras årligen då kompletterande data från länder runt Östersjön har rapporerats till ICES. I denna rapport har resultaten från 2012 uppdaterats. De …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: RO 49
Författare: Martin Hansson & Lars Andersson
Publicerad: december 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

A dynamic model for shipping emissions. Adaptation of Airviro and application in the Baltic Sea

RapporterMeteorologiMeteorologi

I många länder så är sjöfarten en viktig källa till emissioner av luftföroreningar. Nuförtiden anses sjöfarten ofta vara den viktigaste källan till utsläpp av svavel. Sjöfarten släpper även ut betydande mängder av kväveoxider, partiklar och flyktiga organiska ämnen. Ur klimatperspektiv så är …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Meteorologi 153
Författare: David Segersson
Publicerad: december 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

Sveriges Hydrologi

RapporterHydrologi

Hydrologi är läran om vattnet på jordens landområden, dess kretslopp, förekomst, fördelning och beskaffenhet (Nationalencyklopedien, 1992). Grundläggande inom hydrologin är kretsloppstänkandet. Vatten avdunstar från världshaven, mark, vegetation och sjöar. Det transporteras vidare med atmosfåren, …

 
Typ: Rapport
Författare: Sten Bergström
Publicerad: december 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

Alla publikationer

Rapportserier

Ämnesområden

Publiceringsår