Sök publikationer

Algrapport nummer 4, 2015

RapporterOceanografi

På alla stationer i Västerhavet dominerade små flagellater förutom vid Å17 i det öppna Skagerrak. Vid ett par stationer kunde vissa av dessa bestämmas till att tillhöra prymnesiales. I Östersjön noterades höga klorofyll a-värden i Gotlandsbassängen.

Algproverna påvisade dock ingen klar koppling …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: maj 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 17, 2015

RapporterOceanografi

Vattentemperaturen i ytlagret var i huvudsak normal för årstiden. I Skagerrak hade närsalthalterna i ytvattnet stigit något sedan föregående mättillfälle medan de i Kattegatt uppvisade, för årstiden typiska koncentrationer. Fosfat- och silikathalterna var generellt över det normala i stora delar av …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: april 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimatscenarier för Sverige - Bearbetning av RCP-scenarier för meteorologiska och hydrologiska effektstudier

RapporterKlimatologiKlimat

Sveriges länsstyrelser har i uppdrag att arbeta med klimatomställning och klimatanpassning. En ny generation strålningsdrivningsscenarier, så kallade RCP-scenarier (Representative Concentration Pathways), presenterades av FN:s klimatpanel 2013 (IPCC AR5 WG1). Önskemål om en enhetlig studie för hela …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 15
Författare: Elin Sjökvist, Jenny Axén Mårtensson, Joel Dahné, Nina Köplin, Emil Björck, Linda Nylén, Gitte Berglöv, Johanna Tengdelius Brunell, Daniel Nordborg, Kristoffer Hallberg, Johan Södling, Steve Berggreen Clausen
Publicerad: april 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

Årsrapport 2014 från utsjöövervakningen

RapporterOceanografi

Resultat från Sveriges nationella marina övervakning i den fria vattenmassan under året 2014.

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: april 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 3, 2015

RapporterOceanografi

På den kustnära stationen i Skagerrak var närsalter och cellkoncentrationer låga. Vårblomningen pågick fortfarande på den yttre stationen Å17. I Östersjön hade vårblomningen startat i Bornholmsbassängen men det var fortsatt låga cellkoncentrationer i resten av Östersjön. De integrerade (0-10 m) …

 
Typ: Rapport
Författare: Malin Mohlin
Publicerad: 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 12, 2015

RapporterOceanografi

Vattentemperaturen i ytlagret var i huvudsak normal för årstiden. I Kattegatt samt Skagerraks kustvatten pågick vårblomningen för fullt och närsalterna uppvisade låga halter.
 

I Östersjön hade blomningen startat i Arkona medan det rådde vinterförhållanden i övriga Östersjön. Höga fosfat- samt …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: mars 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat

RapporterKlimatologiKlimat

Regeringen gav 2014 SMHI i uppdrag att följa upp och analysera det arbete med klimatanpassning som skett sedan Klimat- och sårbarhetsutredningen 2007. Inom uppdraget har bedömningar gjorts av återstående behov av åtgärder, och förslag lämnas på fortsatt arbete med klimatanpassning.

Klimatförändringar …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 12
Författare: Lotta Andersson, Anna Bohman, Lisa van Well, Anna Jonsson, Gunn Persson och Johanna Farelius
Publicerad: mars 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 2, 2015

RapporterOceanografi

I provet från den yttre stationen Å17 i Skagerrak var cellkoncentrationen mycket låg. Detta beror troligtvis på att vårblomningen ännu inte kommit igång vilket bekräftades av de höga närsaltshalterna i området. På den kustnära stationen Släggö samt vid stationerna i Kattegatt, var kiselalgernas …

 
Typ: Rapport
Författare: Malin Mohlin
Publicerad: mars 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

Vägledning för användande av klimatscenarier

RapporterKlimatologiKlimat

SMHI fick i sitt regleringsbrev för år 2014 uppdraget att, i samråd med berörda myndigheter och andra aktörer, ta fram en vägledning för användandet av klimatscenarier.

Enligt önskemål framtogs vägledningen som en webb-produkt på smhi.se, i anslutning till klimatscenarier. Materialet finns även …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 11
Författare: Gunn Persson, Gustav Strandberg och Peter Berg
Publicerad: februari 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

Risker, konsekvenser och sårbarhet för samhället av förändrat klimat – en kunskapsöversikt

RapporterKlimatologiKlimat

Regeringen gav år 2014 SMHI i uppdrag att utarbeta underlag till Kontrollstation2015 för anpassning till ett förändrat klimat. Som en del av uppdraget ingick att göra en uppdaterad sammanställning av kunskapen om nuvarande och framtida risker och konsekvenser, främst med utgångspunkt från Klimat- …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 10
Publicerad: februari 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

Alla publikationer

Rapportserier

Ämnesområden

Publiceringsår