Sök publikationer

Sveriges klimat 1860-2014 Underlag till Dricksvattenutredningen

RapporterKlimatologiKlimat

Den statliga utredningen ”En trygg dricksvattenförsörjning” ska identifiera nuvarande och potentiella utmaningar för en säker dricksvattenhantering i Sverige. En utgångspunkt ska vara klimatförändringarnas förväntade effekter på dricksvattenförsörjningen.

Som ett underlag till utredningen har SMHI …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 13
Författare: Gunn Persson
Publicerad: juni 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

Sveriges framtida klimat - Underlag till Dricksvattenutredningen

RapporterKlimatologiKlimat

Det senaste resultatet från klimatforskningen har använts för att producera detaljerade analyser av Sveriges framtida klimat. Resultaten bygger på de klimatscenarier som använts av FN:s klimatpanel i dess femte utvärdering (AR5). I denna analys har två scenarier använts; RCP4.5 som innebär stora …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 14
Författare: Anna Eklund, Jenny Axén Mårtensson, Sten Bergström, Emil Björck, Joel Dahné, Lena Lindström, Daniel Nordborg, Jonas Olsson, Lennart Simonsson och Elin Sjökvist
Publicerad: juni 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

Model set-up at COCOA study sites

RapporterOceanografiOceanografi


COCOA will investigate physical, biogeochemical and biological processes in a combined and coordinated fashion to improve the understanding of the interaction of these processes on the removal of nutrients along the land-sea interface. The results from the project will be used to estimate …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Oceanografi 117
Författare: Kari Eilola1, Elin Almroth-Rosell1, Moa Edman1, Tatjana Eremina3, Janus Larsen4, Urszula Janas2, Arturas Razinkovas-Basiukas6, Karen Timmermann4, Letizia Tedesco5, Ekaterina Voloshchuk3 1 Swedish Meteorological and Hydrological Institute, Norrköping, Sweden 2 Institute of Oceanography, Gdansk University, Poland 3 Russian State Hydrometeorological University, Sankt-Petersburg, Russia 4 Aarhus University, Roskilde, Denmark 5 Finnish Environment Institute, Helsinki, Finland 6 Coastal and Planning Research Institute, Klaipeda, Lithuania
Publicerad: maj 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 4, 2015

RapporterOceanografi

På alla stationer i Västerhavet dominerade små flagellater förutom vid Å17 i det öppna Skagerrak. Vid ett par stationer kunde vissa av dessa bestämmas till att tillhöra prymnesiales. I Östersjön noterades höga klorofyll a-värden i Gotlandsbassängen.

Algproverna påvisade dock ingen klar koppling …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: maj 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 17, 2015

RapporterOceanografi

Vattentemperaturen i ytlagret var i huvudsak normal för årstiden. I Skagerrak hade närsalthalterna i ytvattnet stigit något sedan föregående mättillfälle medan de i Kattegatt uppvisade, för årstiden typiska koncentrationer. Fosfat- och silikathalterna var generellt över det normala i stora delar av …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: april 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimatscenarier för Sverige - Bearbetning av RCP-scenarier för meteorologiska och hydrologiska effektstudier

RapporterKlimatologiKlimat

Sveriges länsstyrelser har i uppdrag att arbeta med klimatomställning och klimatanpassning. En ny generation strålningsdrivningsscenarier, så kallade RCP-scenarier (Representative Concentration Pathways), presenterades av FN:s klimatpanel 2013 (IPCC AR5 WG1). Önskemål om en enhetlig studie för hela …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 15
Författare: Elin Sjökvist, Jenny Axén Mårtensson, Joel Dahné, Nina Köplin, Emil Björck, Linda Nylén, Gitte Berglöv, Johanna Tengdelius Brunell, Daniel Nordborg, Kristoffer Hallberg, Johan Södling, Steve Berggreen Clausen
Publicerad: april 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 3, 2015

RapporterOceanografi

På den kustnära stationen i Skagerrak var närsalter och cellkoncentrationer låga. Vårblomningen pågick fortfarande på den yttre stationen Å17. I Östersjön hade vårblomningen startat i Bornholmsbassängen men det var fortsatt låga cellkoncentrationer i resten av Östersjön. De integrerade (0-10 m) …

 
Typ: Rapport
Författare: Malin Mohlin
Publicerad: 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 12, 2015

RapporterOceanografi

Vattentemperaturen i ytlagret var i huvudsak normal för årstiden. I Kattegatt samt Skagerraks kustvatten pågick vårblomningen för fullt och närsalterna uppvisade låga halter.
 

I Östersjön hade blomningen startat i Arkona medan det rådde vinterförhållanden i övriga Östersjön. Höga fosfat- samt …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: mars 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat

RapporterKlimatologiKlimat

Regeringen gav 2014 SMHI i uppdrag att följa upp och analysera det arbete med klimatanpassning som skett sedan Klimat- och sårbarhetsutredningen 2007. Inom uppdraget har bedömningar gjorts av återstående behov av åtgärder, och förslag lämnas på fortsatt arbete med klimatanpassning.

Klimatförändringar …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 12
Författare: Lotta Andersson, Anna Bohman, Lisa van Well, Anna Jonsson, Gunn Persson och Johanna Farelius
Publicerad: mars 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 2, 2015

RapporterOceanografi

I provet från den yttre stationen Å17 i Skagerrak var cellkoncentrationen mycket låg. Detta beror troligtvis på att vårblomningen ännu inte kommit igång vilket bekräftades av de höga närsaltshalterna i området. På den kustnära stationen Släggö samt vid stationerna i Kattegatt, var kiselalgernas …

 
Typ: Rapport
Författare: Malin Mohlin
Publicerad: mars 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

Alla publikationer

Rapportserier

Ämnesområden

Publiceringsår