Sök publikationer

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 1, 2016

RapporterOceanografi

Temperaturen i den övre vattenmassan låg över det normala i hela egentliga Östersjön. Halterna av närsalter i ytvattnet var generellt normala för årstiden i Västerhavet. I Östersjön uppvisade fosfat halter över det normala i de västra delarna medan silikat låg klart under medel för årstiden i de …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad: januari 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Från utsläppsscenarier till lokal nederbörd och översvämningsrisker

RapporterKlimatologiKlimat

Inom det av MSB finansierade projektet ”Nederbörd och översvämningar i ramtidens Sverige - ett system till stöd för klimatanpassning” har SMHI ansvarat för hydrologisk och hydraulisk modellering samt framtagande av tidsserier med lokalt klimat för framtida förhållanden. Två metoder att bearbeta …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 38
Författare: Gunn Persson, Linda Nylén, Steve Berggreen-Clausen, Peter Berg, David Rayner och Elin Sjökvist
Publicerad: januari 2016
Publicerad: Senast uppdaterad:

Skyfallsuppdraget ett regeringsuppdrag till SMHI

RapporterKlimatologiKlimat

Under 2015 fick SMHI ett regeringsuppdrag att börja undersöka olika aspekter på skyfall; bland annat ”hur vi kan uppskatta ett värsta möjliga skyfall”.

Arbetet har sammanfattats i en rapport, som kan betraktas som en lägesrapport, inkluderar en omvärldsanalys; vad som gjorts i Sverige och i andra …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 37
Författare: Redaktörer: Jonas Olsson och Weine Josefsson
Publicerad: december 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 50, 2015

RapporterOceanografi

Ytvattentemperaturen låg något över det normala i hela det undersökta området. Halterna av närsalter i ytvattnet var normala för årstiden i Västerhavet. I Östersjön låg koncentrationerna av oorganiskt kväve (NO2+NO3) på normala nivåer i ytvattnet. Fosfat och silikat uppvisade halter över det …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: december 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 10, 2015

RapporterOceanografi

I Skagerrak var artdiversiteten och celltätheten låg. Antalsmässigt dominerade relativt små kiselalger. I Kattegatt var kiselalgssläktet Pseudo-nitzschia klart dominerande och talrik. Den potentiellt toxiska nakna dinoflagellaten Karenia mikimotoi förekom i låga antal. De integrerade (0-10 m) …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: december 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

Identifiering av potentiella riskområden för höga halter av benso(a)pyren Nationell kartering av emissioner och halter av B(a)P från vedeldning i småhusområden

RapporterMeteorologiMeteorologi

Den här studien är en kartläggning och screening av emissioner och halter av benso(a)pyren (B(a)P) i Sverige. Syftet är att identifiera potentiella riskområden för överskridande av miljökvalitetsnormen (MKN). Ett övervägande bidrag till haltnivåerna till B(a)P är emissioner från den småskaliga …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Meteorologi 159
Författare: Stefan Andersson, Johan Arvelius, Marina Verbova, Gunnar Omstedt och Martin Torstensson
Publicerad: december 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

ATT BEGRÄNSA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA, FNS KLIMATPANEL – SAMMANFATTNING FÖR BESLUTSFATTARE

RapporterKlimatologiKlimat

Huvuddragen i ”Sammanfattning för beslutsfattare”, IPCC WG 3, 2014
Sammanfattning av Lars J Nilsson, Lunds Universitet

Den tredje delrapporten från FN:s klimatpanel handlar om åtgärder för att begränsa klimatförändringarna. Allt fler länder utvecklar sin klimatpolitik och inför olika styrmedel, med …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 8
Författare: Bidrag från arbetsgrupp 3 (WG 3) till den femte utvärderingen (AR 5) från Intergovermental Panel on Climate Change. SMHI har låtit översätta ”Summary for policymakers” från IPCCs arbetsgrupp 3. Resultatet presenteras i denna rapport. Översättningen har gjorts av Tove Granberg/Semantix. Lars Bärring och Markku Rummukainen, SMHI, samt Lars J Nilsson, Lunds tekniska högskola, har sakgranskat översättningen.
Publicerad: november 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 46, 2015

RapporterOceanografi

Skiktningen i utsjön i Skagerrak var mycket svag. I Kattegatt liksom i egentliga Östersjön uppvisade ytvattentemperaturen värden något över det normala. Närsalterna i ytvattnet uppvisade i stort sett värden typiska för årstiden, med undantag för silikat som hade koncentrationer klart över det …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: november 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

Framtidsklimat i Gävleborgs län - enligt RCP-scenarier

RapporterKlimatologiKlimat

Rapporten beskriver dagens och framtidens klimat i Gävleborg baserat på observationer och beräkningar utifrån två olika antaganden om atmosfärens innehåll av växthusgaser (begränsade utsläpp RCP4.5 respektive höga utsläpp RCP8.5). Data från internationell klimatforskning har bearbetats för att …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 36
Författare: Linda Nylén, Magnus Asp, Steve Berggreen-Clausen, Gitte Berglöv, Emil Björck, Jenny Axén Mårtensson, Alexandra Ohlsson, Håkan Persson och Elin Sjökvist
Publicerad: november 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

Framtidsklimat i Västernorrlands län - enligt RCP-scenarier

RapporterKlimatologiKlimat

Rapporten beskriver dagens och framtidens klimat i Västernorrland baserat på observationer och beräkningar utifrån två olika antaganden om atmosfärens innehåll av växthusgaser (begränsade utsläpp RCP4.5 respektive höga utsläpp RCP8.5). Data från internationell klimatforskning har bearbetats för att …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 35
Författare: Linda Nylén, Magnus Asp, Steve Berggreen-Clausen, Gitte Berglöv, Emil Björck, Jenny Axén Mårtensson, Alexandra Ohlsson, Håkan Persson och Elin Sjökvist
Publicerad: november 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

Alla publikationer

Rapportserier

Ämnesområden

Publiceringsår