Sök publikationer

Sökresultat 1412 träffar

Syresituationen i Östersjön 2018

RapporterOceanografi

Syrerapport 2018

 
Typ: Rapport
Författare: Lena Viktorsson, Martin Hansson
Publicerad: 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Oxygen Survey in the Baltic Sea 2018 - Extent of Anoxia and Hypoxia, 1960-2018

RapporterROOceanografi

En klimatologisk atlas över syresituationen i Östersjöns djupvatten publicerades 2011 i SMHIs Report Oceanography No 42. Sedan 2011 har årliga uppdateringar gjorts då kompletterande data från länder runt Östersjön har rapporerats till ICES datacenter. I denna rapport har resultaten från 2017 …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: RO 65
Författare: Martin Hansson, Lena Viktorsson & Lars Andersson
Publicerad: maj 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 4, 2019

RapporterOceanografi

Vid de flesta växtplanktonstationer i Västerhavet var proverna präglade av en typisk efter vårblomningsituation med låga totala cellantal och relativt stort antal av heterotrofa arter som framför allt dinoflagellaten Peridiniella danica. Vid N14 däremot blommade Pseudochattonella spp, en flagellat …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: april 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 14-15, 2019

RapporterOceanografi

Ytvattentemperaturen låg mellan 2,9–6,5 ºC, kallast i de norra delarna av Egentliga Östersjön och varmast i Västerhavet. Salthalten i ytskiktet varierade mellan som högst 30,5 i yttre Skagerrak till som lägst 6,8 i Östersjön. Vid några stationer i Östersjön var det aningen saltare än normalt i ytan.

 
Typ: Rapport
Författare: Karin Wesslander
Publicerad: april 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 11, 2019

RapporterOceanografi

I Skagerrak var i stort sett hela vattenkolumnen omblandad vilket innebar högre salthalter och temperaturer än normalt i ytvattnet. Enbart vid Å17 kunde en svag skiktning ses vid omkring 30 meter med lite kallare och mindre salt vatten i ytlagret. Även halterna av närsalter var liknande i ytlager …

 
Typ: Rapport
Författare: Örjan Bäck
Publicerad: april 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 3, 2019

RapporterOceanografi

I Skagerrak och Kattegatt var diversiteten av växtplankton låg och klorofyllhalterna normala. Vårblomningen var i sitt sista skede med rätt mycket Guinardia delicatula och ett fåtal kedjor av Skeletonema marinoi. Dessutom var det flagellater, såsom flera arter av Pyramimonas spp., som uppvisade …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik och Maria Karlberg
Publicerad: april 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Long-term global radiation in Stockholm, 1922-2018

RapporterMeteorologiMeteorologi

År 1922 inleddes mätningar av globalstrålningen i Stockholm. Under åren har SMHI använt olika instrumenttyper, insamlingssystem och även flyttat mätplatsen inom staden. Denna typ av förändringar orsakar, små ibland större, men betydelsefulla systematiska förändringar i den uppmätta …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Meteorologi 165
Författare: Weine Josefsson
Publicerad: mars 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 2, 2019

RapporterOceanografi

I Skagerrak var diversiteten av växtplankton och klorofyllhalterna låga. Ett blandat samhälle med arter från olika grupper återfanns. Vårblomningsarten Skeletonema marinoi återfanns i högre cellantal än andra arter vid båda stationerna. I Kattegatt var vårblomingen igång med hög celltäthet och hög …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: mars 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 38-39, 2018

RapporterOceanografi

Expeditionen blev inledningsvis lite försenad, och det var en del problem med maskinerna ombord, vilket gjorde att R/V Aranda inte kunde hålla full hastighet. Efter drygt halva resan framkom att andra bokningar fått företräde varvid SMHIs expedition avbröts i Lysekil. Stora delar av Östersjön blev …

 
Typ: Rapport
Författare: Johan Kronsell
Publicerad: mars 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 7-8, 2019

RapporterOceanografi

Under expeditionen, som ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet, besöktes Skagerrak, Kattegatt, Öresund och Egentliga Östersjön. I Egentliga Östersjön genomfördes vinterkartering av närsalter.

I de norra och västra delarna av Egentliga Östersjön uppmättes svavelväte från omkring 80 m …

 
Typ: Rapport
Författare: Lena Viktorsson
Publicerad: februari 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:
Alla publikationer
Rapportserier
Ämnesområden
Publiceringsår