Sök publikationer

Sökresultat 1422 träffar

Algrapport nummer 6, 2019

RapporterOceanografi

Diversiteten av växtplankton var generellt sett låg i Västerhavet, men högre i antal arter och cellantal i Skagerrak jämfört med Kattegatt. Kalkflagellaten Emiliania huxleyi fanns i höga cellantal framför allt vid Släggö. Klorofyllhalterna var ganska låga men normala för denna månad. Även i …

 
Typ: Rapport
Författare: Maria Karlberg och Ann-Turi Skjevik
Publicerad: juni 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 24, 2019

RapporterOceanografi

Under expeditionen, som ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet, besöktes Skagerrak, Kattegatt, Öresund och Egentliga Östersjön.

Normala ytvattentemperaturer och salthalter noterades i samtliga havsområden. Vårblomningen hade förbrukat medparten av näringsämnena i ytvattnet men …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: juni 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Om Isbärighet Resultat av belastningsförsök på is, utförda av Samarbetsgruppen för isbärighetsförsök 1959-61

RapporterHydrologi

Föreliggande utredning har genomförts som ett led i det arbete rörande ett istäckes bärighet i olika situationer, som sedan 1958 bedrivits i samarbete mellan olika statliga verk. Däri redovisas dels den teoretiska bakgrunden till några av de många isbärighetsformler som …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Notiser och Preliminära Rapporter Serie Hydrologi nr 1
Författare: Malin Sundberg-Falkenmark
Publicerad: juni 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Hydrologiska Observationer i Vänern 1959-1968 jämte sammanfattande synpunkter

RapporterHydrologi

De hydrologiska kunskaperna om landets största sjö Vänern är mycket begränsade. Förutom den kännedom om tillrinningar och vattenstånd, som nödvändigtvis erfordrades för att kunna utnyttja Vänern som regleringsmagasin, föreligger endast resultat från enstaka kemiska statusundersökningar samt …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Notiser och Preliminära Rapporter Serie Hydrologi nr 9
Författare: Ulf Ehlin & Bengt Carlsson
Publicerad: juni 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Snösmältning och avrinning Studier utförda på försöksfält i Norrlands skogsområde med särskild hänsyn till väderlekens inverkan

RapporterHydrologi

Vid mitt arbete med vårflödesprognoser under tidigare år vid Sveriges Meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) framstod det som önskvärt med detaljerade snöundersökningar och smältvattenmätningar för att klarlägga sambandet mellan avsmältningen och de meteorologiska faktorerna.

Överdirektör …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Notiser och Preliminära rapporter Serie Hydrologi Nr 2
Författare: Arne Forsman
Publicerad: juni 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Infrarödteknik i hydrologisk tillämpning: Värmebilder som hjälpmedel i recipientundersökningar

RapporterHydrologi

Kortfattad presentation av teori och felkällor. Praktiska försök redovisas med bildmaterial och diskussion. Resultaten belyser värmebildteknikens självklara fördelar vid vissa typer av recipientundersökningar. Kortfattat redovisas även erfarenheter av prov med strålningstermometer, Lista över …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Notiser och preliminära rapporter Serie Hydrologi Nr 3
Författare: U Karström
Publicerad: 17 juni 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Sommaren 2018 - en glimt av framtiden?

RapporterKlimatologiKlimat

Vädret sommaren 2018 var extremt sett till vad vi upplevt under 1900-talet. Den långvariga värmen gav nya värmerekord och i kombination med mindre nederbörd än normalt utbredd torka. Torkan ledde till skogsbränder och påfrestning på lantbruk och djurhållning. Värmeböljorna orsakade också …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: Klimatologi 52
Författare: Elin Sjökvist, Diala Abdoush och Jenny Axén
Publicerad: juni 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

The Swedish National Marine Monitoring Programme 2018 Hydrography Nutrients Phytoplankton

RapporterROOceanografi

Den här rapporten sammanfattar de huvudsakliga resultaten av det svenska nationella marina övervakningsprogrammet av pelagialen under 2018. Resultat från mätningar av hydrografi, näringsämnen och växtplankton diskuteras för haven runt Sverige; Skagerrak, Kattegatt, Öresund, Egentliga Östersjön, …

 
Typ: Rapport
Rapportserie: RO 66
Författare: Karin Wesslander, Lena Viktorsson and Ann-Turi Skjevik
Publicerad: juni 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 19-20, 2019

RapporterOceanografi

Under expeditionen, som ingår i det svenska pelagiala övervakningsprogrammet, besöktes Skagerrak, Kattegatt, Öresund, Egentliga Östersjön och Finska Viken.
Normala ytvattentemperaturer och salthalter noterades i samtliga havsområden. Ytsalthalten var över det normala i delar av Skagerrak samt i …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad: maj 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 5, 2019

RapporterOceanografi

Vid de flesta växtplanktonstationer i Västerhavet dominerade små celler. Kalkalgen Emiliania huxleyi dominerade vid Å17 och var vanlig vid övriga stationer i Västerhavet. Vid Kattegattstationerna återfanns spår av vårblomningen då både Skeletonema marinoi och Guinardia delicatula återfanns i högre …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: maj 2019
Publicerad: Senast uppdaterad:
Alla publikationer
Rapportserier
Ämnesområden
Publiceringsår