Expeditionsrapporter från utsjöövervakningen

Rapporter från SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram. Rapporterna är baserade på preliminära, endast delvis kvalitetskontrollerade data.

Expeditionsrapport från KBV 002 Triton vecka 21-22, 2013

Ytvattentemperaturerna var över det normala i Kattegatt och salthalten i yttre Skagerrak något över det normala. Samtliga närsalter, i ytvattnet, uppvisade normala värden för årstiden förutom silikat som var något under det normala i östra Gotlandsbassängen. Arkonabassängens bottenvatten hade …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson, Anna-Kerstin Thell
Publicerad: juni 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från KBV002 Triton vecka 14, 2013

Ytvattentemperaturerna var något under det normala i hela det undersökta området. Samtliga närsalter, i ytvattnet, uppvisade normala värden för årstiden i Västerhavet, medan halterna i Östersjön däremot låg över det normala. Arkonabassängens bottenvatten var väl syresatt. Syrehalter under 2 ml/l …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: april 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från KBV001 Poseidon vecka 12, 2013

Ytvattentemperaturerna var lägre än normalt i hela det undersökta området. Närsalterna i ytlagret i Västerhavet var i stort sett helt förbrukade och blomningen pågick för fullt i Kattegatt. I egentliga Östersjön rådde dock fortfarande vinterförhållanden och närsalterna uppvisade halter över det …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: april 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från KBV001 Poseidon vecka 9, 2013

I västra Skagerrak hade vårblomningen börjat och man kunde ana att den var på gång i Kattegatt. Fosfat- och silikathalterna var över eller mycket över det normala i hela mätområdet. Arkonabassängens bottenvatten var väl syresatt. Syrehalter under 2 ml/l återfanns endast intermediärt på 60-80 …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: mars 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från KBV002 Triton vecka 7, 2013

Yttemperaturen var normal i hela området. Närsalthalterna i ytvattnet var för årstiden normala på de flesta stationer. I området uppmättes syrehalter under 2 ml/l på djup överstigande 70-90 meter. Svavelväte återfanns, i västra Gotlandsbassängen, från 90 meter och i norra och östra …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: februari 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport fiske från U/F DANA vecka 40-42, 2012

The survey was completed in co-operation with SLU (Swedish University of Agricultural Sciences) and within the international acoustic survey in the Bothnian Sea and Baltic Proper (BIAS) during weeks 40-42. The oxygen situation in the Baltic Proper is severe. Low oxygen concentrations (<2 ml/l) were found at depths exceeding 50 to 100 metres in all basins. Hydrogen sulphide was also found deeper than 70 to 90 metres. For a more detailed description of the oxygen status in the Baltic, see: Report Oceanography No.45 Oxygen Survey in the Baltic Sea, 2012. http://www.smhi.se/publikationer

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: februari 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från KBV001 Poseidon vecka 5, 2013

Ytvattentemperaturerna var något under det normala i Skagerrak, i övrigt normala. Halterna av oorganiskt kväve uppvisade normala värden i samtliga områden. Fosfatkoncentrationerna liksom halterna av silikat var högre än normalt i Skagerrak samt i södra egentliga Östersjön, i övriga områden var …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: februari 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från KBV001 Poseidon vecka 51, 2012

På grund av ändrade förutsättningar i samarbetet med Kustbevakningen kunde endast västkusten samt delar av södra egentliga Östersjön undersökas. I Skagerrak och Kattegatt var närsaltsförhållandena normala för årstiden, utom i södra Kattegatt och Öresund, där fosfat- och silikathalterna var …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: januari 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från KBV002 Triton vecka 49-50, 2012

I egentliga Östersjön var fosfathalterna något högre än normalt, medan koncentrationerna av oorganiskt kväve och silikat uppvisade normala värden. Syrebrist, halter under 2 ml/l, återfanns på djup överstigande 55 till 80 meter, medan helt syrefria förhållanden med förekomst av svavelväte, …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: december 2012
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från KBV002 Triton vecka 47, 2012

I Skagerrak och Kattegatt var närsaltsförhållandena normala för årstiden. I egentliga Östersjön var halterna av fosfat och silikat högre än normalt i de södra och västra delarna medan kvävet uppvisade normala värden. Syrebrist, halter under 2 ml/l, återfanns på djup överstigande 60 meter i de …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson, Martin Hansson
Publicerad: november 2012
Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad