Expeditionsrapporter från utsjöövervakningen

Rapporter från SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram. Rapporterna är baserade på preliminära, endast delvis kvalitetskontrollerade data.

Expeditionsrapport från KBV 002 Triton vecka 37, 2013

Yttemperaturen var över det normala i hela området. Salthalten i östra Gotlandbassängens ytvatten var klart lägre än normalt. Närsalthalterna i ytvattnet var för årstiden normala på de flesta stationer. I området uppmättes syrehalter under 2 ml/l på djup överstigande 70-90 meter. Svavelväte …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: september 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från KBV 002 Triton vecka 34, 2013

Ytvattentemperaturen liksom närsalthalterna i ytlagret var för årstiden normala. I området uppmättes syrehalter under 2 ml/l på djup överstigande 70-80 meter. Svavelväte återfanns, i västra Gotlandsbassängen redan på 80 meter och i östra Gotlandsbassängen på 100 meters djup. Inga ytansamlingar …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: augusti 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från KBV 001 Poseidon vecka 33, 2013

Ytvattentemperaturen var normal för årstiden i hela det undersökta området. Samtliga närsalter i ytvattnet hade låga koncentrationer vilket är normalt för sensommaren. Syreförhållandena i Kattegatts bottenvatten var goda medan de var relativt dåliga i södra Östersjön. I Bornholmsbassängen hade …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: augusti 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från KBV 001 Poseidon vecka 31, 2013

Under expeditionen, som ingick i det svenska ordinarie havsövervakningsprogrammet, besöktes Skagerrak, Kattegatt och sydvästra egentliga Östersjön. Denna rapport är baserad på preliminära, endast delvis kvalitetskontrollerade data. Ytvattentemperaturen var något över det normala för årstiden i …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson, Karin Wesslander
Publicerad: augusti 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från KBV002 Triton vecka 29, 2013

Under expeditionen, som ingick i det svenska ordinarie havsövervakningsprogrammet, besöktes västra och östra delen av egentliga Östersjön. Denna rapport är baserad på preliminära, endast delvis kvalitetskontrollerade data. Yttemperaturen var normal i hela området och närsaltshalterna i …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: juli 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från KBV 001 Poseidon vecka 26, 2013

Ytvattentemperaturen var normal för årstiden i hela det undersökta området. Samtliga närsalter, i ytvattnet, uppvisade normala värden för årstiden, förutom fosfat som hade koncentrationer något lägre än vad som varit vanligt de senare åren i sydvästra Östersjön. Syrehalterna i Arkonabassängens …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson, Lars Andersson
Publicerad: juli 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från KBV 002 Triton vecka 25, 2013

Ytvattentemperaturerna var normala i det undersökta området, utom i sydöstra Östersjön, där temperaturen var något högre än normalt. Salthalten i ytan i den västra delen var något låg, i övrigt inom det normala. Samtliga närsalter i ytvattnet uppvisade normala värden för årstiden, förutom silikat …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: juni 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från KBV 002 Triton vecka 21-22, 2013

Ytvattentemperaturerna var över det normala i Kattegatt och salthalten i yttre Skagerrak något över det normala. Samtliga närsalter, i ytvattnet, uppvisade normala värden för årstiden förutom silikat som var något under det normala i östra Gotlandsbassängen. Arkonabassängens bottenvatten hade …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson, Anna-Kerstin Thell
Publicerad: juni 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från KBV002 Triton vecka 14, 2013

Ytvattentemperaturerna var något under det normala i hela det undersökta området. Samtliga närsalter, i ytvattnet, uppvisade normala värden för årstiden i Västerhavet, medan halterna i Östersjön däremot låg över det normala. Arkonabassängens bottenvatten var väl syresatt. Syrehalter under 2 ml/l …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: april 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från KBV001 Poseidon vecka 12, 2013

Ytvattentemperaturerna var lägre än normalt i hela det undersökta området. Närsalterna i ytlagret i Västerhavet var i stort sett helt förbrukade och blomningen pågick för fullt i Kattegatt. I egentliga Östersjön rådde dock fortfarande vinterförhållanden och närsalterna uppvisade halter över det …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: april 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad