Expeditionsrapporter från utsjöövervakningen

Rapporter från SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram. Rapporterna är baserade på preliminära, endast delvis kvalitetskontrollerade data.

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 46, 2015

Skiktningen i utsjön i Skagerrak var mycket svag. I Kattegatt liksom i egentliga Östersjön uppvisade ytvattentemperaturen värden något över det normala. Närsalterna i ytvattnet uppvisade i stort sett värden typiska för årstiden, med undantag för silikat som hade koncentrationer klart över det …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: november 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 42, 2015

Ytlagret i Västerhavet var något svalare, kring 11°C, än ytlagret i Östersjön där det var ca 13°C. Oorganiskt kväve (NO2+NO3) i ytvattnet låg nära detektionsgränsen i samtliga områden. Halterna av fosfat var låga i hela området förutom i södra Östersjön där de var något högre än normalt. …

 
Typ: Rapport
Författare: Karin Wesslander
Publicerad: oktober 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 36, 2015

Vattentemperaturen i ytlagret hade nu stigit och var i huvudsak normal för årstiden. I södra och sydöstra Egentliga Östersjön uppmättes förhållandevis höga halter av fosfat och silikat. Det stora inflödet under december 2014 kunde inte följas längre norrut än vid förra expeditionen och syrehalterna …

 
Typ: Rapport
Författare: Karin Wesslander
Publicerad: september 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V DANA vecka 34-35, 2015

The expedition was included within SLUs International Bottom Trawl Survey and covered the Skagerrak and the Kattegat. Also during the expedition, SMHIs standard frequent stations were visited.
In Skagerrak 5 stations with complete hydrography were sampled and in Kattegat 4 stations. Surface …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: september 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 30, 2015

Vattentemperaturen i ytlagret var i huvudsak normal eller något under det normala för årstiden. I södra och sydöstra Egentliga Östersjön uppmättes mycket höga halter av fosfat och silikat. Det stora inflödet under december 2014 hade nu nått den norra delen av östra Gotlandsbassängen, men …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson
Publicerad: juli 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 24-25, 2015

Vattentemperaturen i ytlagret var i huvudsak normal för årstiden. I Västerhavet var nu vårblomningen över och närsalterna uppvisade låga koncentrationer. Oorganiskt kväve var under detektionsgränsen medan det var små mängder fosfat kvar. I Östersjön rådde måttlig planktonaktivitet. Oorganiskt kväve …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson, Karin Wesslander
Publicerad: juni 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 17, 2015

Vattentemperaturen i ytlagret var i huvudsak normal för årstiden. I Skagerrak hade närsalthalterna i ytvattnet stigit något sedan föregående mättillfälle medan de i Kattegatt uppvisade, för årstiden typiska koncentrationer. Fosfat- och silikathalterna var generellt över det normala i stora delar av …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: april 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 12, 2015

Vattentemperaturen i ytlagret var i huvudsak normal för årstiden. I Kattegatt samt Skagerraks kustvatten pågick vårblomningen för fullt och närsalterna uppvisade låga halter.
 

I Östersjön hade blomningen startat i Arkona medan det rådde vinterförhållanden i övriga Östersjön. Höga fosfat- samt …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: mars 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från R/V Aranda vecka 8, 2015

Vattentemperaturen i ytlagret var normala i Västerhavet medan den låg strax över det normala i Östersjön. Närsalterna i ytvattnet uppvisade för årstiden i stort sett normala värden, förutom silikat och fosfat vilka, i delar av egentliga Östersjön, var förhöjda.

Effekterna av inflödet under december …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: februari 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från DANA vecka 4-6, 2015

The expedition was included within SLU:s International Bottom Trawl Survey and covered the Skagerrak and Kattegat. Mapping of winter nutrient conditions was performed in the Skagerrak and 11 stations with complete hydrography were sampled. In the Kattegat area 15 stations were sampled with complete …

 
Typ: Rapport
Författare: Anna-Kerstin Thell
Publicerad: februari 2015
Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad