Expeditionsrapporter från utsjöövervakningen

Rapporter från SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram. Rapporterna är baserade på preliminära, endast delvis kvalitetskontrollerade data.

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 28, 2008

Högre silikathalter än normalt uppmättes i södra Östersjön. För övrigt var ytnärsalthalterna normala för årstiden i hela det undersökta området. Syremängden i Öresunds bottenvatten var 3,9 ml/l och i Arkonabassängens drygt 3 ml/l. I Östersjön påträffades syrgashalter mindre än 2 ml/l överallt där …

 
Typ: Rapport
Författare: Bengt Yhlen, Ann-Turi Skjevik
Publicerad: juli 2008
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 24, 2008

Närsalthalterna i ytvattnet uppvisade, i stort, normala värden i alla områden, med undantag för högre koncentration än normalt av silikat i södra Östersjön och vid Anholt samt av fosfat i Bornholmsbassängen . Vid W Landskrona noterades ett kraftigt inflöde i ytan till Östersjön, vilket medförde en …

 
Typ: Rapport
Författare: Bodil Thorstensson
Publicerad: juni 2008
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 20, 2008

Närsalthalterna uppvisade, i stort, normala värden i alla områden, med undantag för silikat, som var kraftigt förhöjd i Arkona- och Bornholmsbassängerna och i Öresund där även fosfathalten var hög. Syrehalten vid botten i västra Arkonabassängen var under den normala. 2,2 ml/l. I övriga Östersjön …

 
Typ: Rapport
Författare: Bengt Yhlen
Publicerad: maj 2008
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 16, 2008

Närsalthalterna uppvisade, i stort, normala värden i de flesta områdena, med undantag för fosfat och silikatkoncentrationerna, som var förhöjda i södra Östersjön och i Öresund. I centrala Skagerrak hade samtliga närsalter högre koncentrationer än normalt. De högsta värdena vid fluorescensmätningar …

 
Typ: Rapport
Författare: Bodil Thorstensson
Publicerad: april 2008
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 12, 2008

Närsalterna uppvisade förhöjda halter i centrala Skagerrak. Dessutom var fosfat och silikat förhöjt i södra Östersjön och i Öresund. I Kattegatt och sydöstra Östersjön visade mätningar av fluorescens och syremättnad på vårblomning. Syrehalter lägre än 2 ml/l förekom i hela egentliga Östersjön, dock …

 
Typ: Rapport
Författare: Bodil Thorstensson
Publicerad: mars 2008
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 9-11, 2008

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: mars 2008
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 8, 2008

Närsalthalterna uppvisade, i stort, normala värden i alla områden, med undantag för fosfat, som var något förhöjt i södra och östra Östersjön. Vårblomningen i Östersjön hade inte startat. Syrehalter lägre än 2 ml/l förekom, i hela egentliga Östersjön dock var syresituationen i Arkona, Hanöbukten …

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson, Lars Andersson
Publicerad: februari 2008
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 4-6, 2008

 
Typ: Rapport
Författare: Arne Svensson
Publicerad: februari 2008
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 3, 2008

Ytvattentemperaturen var något förhöjd i Kattegatt och i egentliga Östersjön. Närsalthalterna uppvisade normala värden i alla områden, med undantag för fosfat, som var något förhöjt i södra Östersjön. Vårblomningen hade inte startat någonstans. Syrehalter lägre än 2 ml/l förekom, i hela egentliga …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: januari 2008
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 49-50, 2007

Ytvattentemperaturen var normal i Västerhavet och i Östersjön. Inga extrema ytnärsalthalter uppmättes. Syrehalter under 2 ml/l observerades vid djup överstigande 60 till 80 meter i hela egentliga Östersjön. I västra Gotlandsbassängen fanns svavelväte från 80 meter och djupare. I norra …

 
Typ: Rapport
Författare: Bodil Thorstensson, Bengt Yhlen
Publicerad: december 2007
Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad