Expeditionsrapporter från utsjöövervakningen

Rapporter från SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram. Rapporterna är baserade på preliminära, endast delvis kvalitetskontrollerade data.

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 39-44, 2009 - Syrgaskartering i Östersjön

Syrgassituationen i Egentliga Östersjöns djupvatten var fortsatt mycket dålig. Syrefria områden (påverkade av svavelväte) påträffades i en femtedel (~22%) av Västra, Östra och Norra Gotlandsbassängerna och akut syrgasbrist (<2ml/l) påverkade omkring hälften (~48%) av bottenområdena. Utbredningen av syrefria bottnar var något lägre än 2008 medan utbredningen av akut syrebrist var i samma storleksordning som 2008. Sammantaget visar årets syrgaskartering att ~16% av Egentliga Östersjöns bottnar är utsatta för helt syrefria förhållanden och ~35% är påverkade av akut syrgasbrist.

 
Typ: Rapport
Författare: Martin Hansson, Lars Andersson, Philip Axe
Publicerad: november 2009
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 41, 2009

Ytfosfathalten var högre än normalt i Kattegatt, Öresund och västra och södra Östersjön. Vattnet under haloklinen i Arkonabassängen var väl syresatt med halter omkring 4 ml/l. I övriga Östersjön observerades syrehalter under 2 ml/l vid djup överstigande 60 till 70 meter. Svavelväte återfanns, i …

 
Typ: Rapport
Författare: Bengt Yhlen
Publicerad: oktober 2009
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 39-40, 2009

 
Typ: Rapport
Författare: Bengt Yhlen
Publicerad: oktober 2009
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 38, 2009

Närsalthalterna var i stort sett normala i hela det undersökta området. Vattnet under haloklinen i västra Arkonabassängen var väl syresatt med halter på över 4 ml/l. I övriga Östersjön observerades syrehalter under 2 ml/l vid djup överstigande 70 till 80 meter. Svavelväte återfanns, i västra och …

 
Typ: Rapport
Författare: Bengt Yhlen
Publicerad: september 2009
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 35-37, 2009

 
Typ: Rapport
Författare: Hans Olsson
Publicerad: september 2009
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 34, 2009

Närsaltshalterna i ytvattnet var normala i hela det undersökta området, med undantag för fosfat som uppvisade något förhöjda halter i Arkonabassängen samt silikathalterna som var något förhöjda i västra och östra Gotlandsbassängen. I sydöstra Östersjön samt i västra Arkonabassängen var …

 
Typ: Rapport
Författare: Arne Svensson, Martin Hansson
Publicerad: augusti 2009
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 31, 2009

Ytvattentemperaturen var, för årstiden, normal i hela området. Närsalthalterna var, i stort sett, normala i hela det undersökta området, med undantag för fosfat som uppvisade något förhöjda halter i Arkonabassägnen. Syrehalterna under haloklinen i Arkonabassängen uppvisade halter på drygt 2 ml/l. …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: augusti 2009
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 27, 2009

Ytvattentemperaturerna var högre än normalt i Skagerrak och Kattegatt samt i delar av Östersjön. Högre fosfat- och silikathalter än normalt uppmättes i södra Kattegatt. För övrigt var ytnärsalthalterna normala för årstiden i hela det undersökta området. Syrehalten i norra Kattegatts bottenvatten …

 
Typ: Rapport
Författare: Bodil Thorstensson, Ann-Turi Skjevik
Publicerad: juli 2009
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 24, 2009

Ytvattentemperaturen var normal i hela området. Närsalthalterna var i stort sett normala i hela det undersökta området, med undantag för fosfat som uppvisade förhöjda halter i södra egentliga Östersjön. Vattnet under haloklinen i Arkonabassängen var väl syresatt med halter på c:a 5 ml/l. I övriga …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Andersson
Publicerad: juni 2009
Publicerad: Senast uppdaterad:

Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 20, 2009

Interkalibrering av primärproduktion utfördes av fyra olika laboratorium. Provtagning utfördes även inom projektet Bazooca vilket syftar till att studera förekomsten av kammaneten Mnemiopsis. Ytvattentemperaturen var normal i Västerhavet liksom i egentliga Östersjön. Närsalthalterna uppvisade, i …

 
Typ: Rapport
Författare: Bodil Thorstensson, Martin Hansson
Publicerad: maj 2009
Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad