Algrapporter

Rapporterna ingår i SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram och beskriver algsituationen i Västerhavet och Östersjön samt anger förekomsten av giftiga alger.

Algrapport nummer 11, 2012

Denna rapport är baserad på två utsjöexpeditioner i december och täcker Östersjön och Västerhavets provtagningsstationer. Det var typisk vintersituation i Kattegatt och Skagerrak. Artantalen var relativt få, bara dinoflagellatsläktet Ceratium och små flagellater fanns i förhöjda cellantal. Även …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: januari 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 10, 2012

Även denna månad var Utsjöexpeditionen kortare än vanligt, på grund av ändrade förutsättningar i samarbetet med Kustbevakningen. Detta påverkade enbart Östersjöstationerna. I Skagerrak togs alla stationer som vanligt. I Skagerrak var artdivesiteten låg men cellantalet högt, cryptomonader och små …

 
Typ: Rapport
Författare: Malin Mohlin
Publicerad: november 2012
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 9, 2012

Precis som i september var Utsjöexpeditionen kortare än vanligt, detta på grund av ändrade förutsättningar i samarbetet med Kustbevakningen. Detta påverkade enbart Östersjö stationerna. I de yttre delarna av Skagerrak påverkades dock av svåra väderförhållanden, vilket medförde att man inte kunde ta …

 
Typ: Rapport
Författare: Malin Mohlin
Publicerad: oktober 2012
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 8, 2012

Utsjöexpeditionen var kortare än vanligt denna gång på grund av ändrade förutsättningar i samarbetet med Kustbevakningen. Bara västkusten och delar av södra Östersjön besöktes. I Skagerraks kustvatten (Släggö) var antalet arter relativt högt, men cellantalen var i stort sett låga. I yttre …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: september 2012
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 7, 2012

Växtplanktonsamhällets artdiversitet var låg i både Skagerrak och Kattegatt förutom vid första provtagningstillfället vid Anholt E. I både Skagerrak och Kattegatt återfanns höga celltätheter av kalkflagellaten Emiliania huxleyi. Denna art brukar normalt sett återfinnas i högre tätheter under …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen, Malin Mohlin
Publicerad: september 2012
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 6, 2012

Trots höga siktdjup observerades relativt höga cellantal av växtplankton och många arter vid Skagerrak-kusten. I yttre Skagerrak var det färre växtplankton. I Kattegatt var kiselalgen Dactyliosolen fragilissimus och cyanobakterien Anabaena sp. talrika. Filamentösa cyanobakterier fanns vid …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: juli 2012
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 5, 2012

I både Skagerrak och Kattegatt var växtplanktonsamhällets artdiveristet låg. Små flagellater och då fram för allt olika cryptomonader dominerade vid samtliga stationer i Västerhavet. De integrerade (0-20m) klorofyllhalterna i Skagerrak var normala och i Kattegatt något lägre än normalt. …

 
Typ: Rapport
Författare: Malin Mohlin, Marie Johansen
Publicerad: maj 2012
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 4, 2012

Växtplanktonläget var väldigt lugnt i Västerhavet. Bara ett fåtal arter i låga cellantal observerades och talrikast var små arter av cryptomonader. De integrerade (0-20m) klorofyllhalterna var inom det normala för månaden i Skagerrak och något under det normala i Kattegatt. I södra Östersjön var en …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: april 2012
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 3, 2012

Vårblomningen hade klingat av i Västerhavet vid samtliga växtplanktonstationer. Det var överlag låga cellkoncentrationer med en dominans av cryptomonader och ciliater. De integrerade klorofyll a-värdena (0-20m) var lägre än normalt i Kattegatt och Skagerrak. I Östersjön vid Ref.M1V1 i Kalmarsund, …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: april 2012
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 2, 2012

En rejäl vårblomning observerades i Västerhavet vid samtliga växtplanktonstationer. Det var framför allt kiselalgen Skeletonema marinoi som dominerade och den övriga artsammansättningen var mer eller mindre densamma vid alla stationer, många arter av kiselalger i stora cellantal och ett fåtal …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: mars 2012
Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad