Algrapporter

Rapporterna ingår i SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram och beskriver algsituationen i Västerhavet och Östersjön samt anger förekomsten av giftiga alger.

Algrapport nummer 2, 2013

I Västerhavet var artdiversiteten relativt hög medan de totala cellantalen varierade kraftigt mellan stationerna. Vid Å17 återfanns höga cellantal av diverse kiselalger, framför allt Thalassiosira cf. minima och Skeletonema marinoi. Det lite högre cellantalet vid denna station påvisade troligtvis …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: mars 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 1, 2013

Det var låga cellkoncentrationer vid alla i provtagningsstationer i både Västerhavet och Östersjön. Artdiversiteten var betydligt högre i Västerhavet än i Östersjön. Artdiversitet var högre bland dinoflagellater jämfört med kiselalger, men det verkar som om kiselalgsblomningen trots detta kan vara …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: februari 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 11, 2012

Denna rapport är baserad på två utsjöexpeditioner i december och täcker Östersjön och Västerhavets provtagningsstationer. Det var typisk vintersituation i Kattegatt och Skagerrak. Artantalen var relativt få, bara dinoflagellatsläktet Ceratium och små flagellater fanns i förhöjda cellantal. Även …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: januari 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 10, 2012

Även denna månad var Utsjöexpeditionen kortare än vanligt, på grund av ändrade förutsättningar i samarbetet med Kustbevakningen. Detta påverkade enbart Östersjöstationerna. I Skagerrak togs alla stationer som vanligt. I Skagerrak var artdivesiteten låg men cellantalet högt, cryptomonader och små …

 
Typ: Rapport
Författare: Malin Mohlin
Publicerad: november 2012
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 9, 2012

Precis som i september var Utsjöexpeditionen kortare än vanligt, detta på grund av ändrade förutsättningar i samarbetet med Kustbevakningen. Detta påverkade enbart Östersjö stationerna. I de yttre delarna av Skagerrak påverkades dock av svåra väderförhållanden, vilket medförde att man inte kunde ta …

 
Typ: Rapport
Författare: Malin Mohlin
Publicerad: oktober 2012
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 8, 2012

Utsjöexpeditionen var kortare än vanligt denna gång på grund av ändrade förutsättningar i samarbetet med Kustbevakningen. Bara västkusten och delar av södra Östersjön besöktes. I Skagerraks kustvatten (Släggö) var antalet arter relativt högt, men cellantalen var i stort sett låga. I yttre …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: september 2012
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 7, 2012

Växtplanktonsamhällets artdiversitet var låg i både Skagerrak och Kattegatt förutom vid första provtagningstillfället vid Anholt E. I både Skagerrak och Kattegatt återfanns höga celltätheter av kalkflagellaten Emiliania huxleyi. Denna art brukar normalt sett återfinnas i högre tätheter under …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen, Malin Mohlin
Publicerad: september 2012
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 6, 2012

Trots höga siktdjup observerades relativt höga cellantal av växtplankton och många arter vid Skagerrak-kusten. I yttre Skagerrak var det färre växtplankton. I Kattegatt var kiselalgen Dactyliosolen fragilissimus och cyanobakterien Anabaena sp. talrika. Filamentösa cyanobakterier fanns vid …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: juli 2012
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 5, 2012

I både Skagerrak och Kattegatt var växtplanktonsamhällets artdiveristet låg. Små flagellater och då fram för allt olika cryptomonader dominerade vid samtliga stationer i Västerhavet. De integrerade (0-20m) klorofyllhalterna i Skagerrak var normala och i Kattegatt något lägre än normalt. …

 
Typ: Rapport
Författare: Malin Mohlin, Marie Johansen
Publicerad: maj 2012
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 4, 2012

Växtplanktonläget var väldigt lugnt i Västerhavet. Bara ett fåtal arter i låga cellantal observerades och talrikast var små arter av cryptomonader. De integrerade (0-20m) klorofyllhalterna var inom det normala för månaden i Skagerrak och något under det normala i Kattegatt. I södra Östersjön var en …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: april 2012
Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad