Algrapporter

Rapporterna ingår i SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram och beskriver algsituationen i Västerhavet och Östersjön samt anger förekomsten av giftiga alger.

Algrapport nummer 6, 2012

Trots höga siktdjup observerades relativt höga cellantal av växtplankton och många arter vid Skagerrak-kusten. I yttre Skagerrak var det färre växtplankton. I Kattegatt var kiselalgen Dactyliosolen fragilissimus och cyanobakterien Anabaena sp. talrika. Filamentösa cyanobakterier fanns vid …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: juli 2012
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 5, 2012

I både Skagerrak och Kattegatt var växtplanktonsamhällets artdiveristet låg. Små flagellater och då fram för allt olika cryptomonader dominerade vid samtliga stationer i Västerhavet. De integrerade (0-20m) klorofyllhalterna i Skagerrak var normala och i Kattegatt något lägre än normalt. …

 
Typ: Rapport
Författare: Malin Mohlin, Marie Johansen
Publicerad: maj 2012
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 4, 2012

Växtplanktonläget var väldigt lugnt i Västerhavet. Bara ett fåtal arter i låga cellantal observerades och talrikast var små arter av cryptomonader. De integrerade (0-20m) klorofyllhalterna var inom det normala för månaden i Skagerrak och något under det normala i Kattegatt. I södra Östersjön var en …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: april 2012
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 3, 2012

Vårblomningen hade klingat av i Västerhavet vid samtliga växtplanktonstationer. Det var överlag låga cellkoncentrationer med en dominans av cryptomonader och ciliater. De integrerade klorofyll a-värdena (0-20m) var lägre än normalt i Kattegatt och Skagerrak. I Östersjön vid Ref.M1V1 i Kalmarsund, …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: april 2012
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 2, 2012

En rejäl vårblomning observerades i Västerhavet vid samtliga växtplanktonstationer. Det var framför allt kiselalgen Skeletonema marinoi som dominerade och den övriga artsammansättningen var mer eller mindre densamma vid alla stationer, många arter av kiselalger i stora cellantal och ett fåtal …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: mars 2012
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 1, 2012

Ett omfattande vinterlugn håller sitt grepp om växtplanktonsamhällena i alla provtagningsområdena i Västerhavet och i Östersjön. Rester av en Ceratium-blomning fanns vid Skagerraks kust (Släggö) och i Kattegatt. I övrigt var arterna få och cellantalen låga. I Östersjön var cryptomonader vanliga, …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: januari 2012
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 10, 2011

Växtplanktondiversiteten var relativt låg vid båda Skagerrakstationerna. Släktet Ceratium som förekommit i höga cellantal under hela hösten återfanns även nu i relativt höga celltätheter. Artdiversiteten var lite högre i Kattegatt jämfört med Skagerrak förutom vid den sista provtagningen vid Anholt …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: december 2011
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 9, 2011

De integrerade klorofyll a värdena (0-20m) i Skagerrak var inom det normala för årstiden. I Kattegatt återfanns däremot förhöjda klorofyll a värden vid N14 samt vid provtagningstillfälle två vid Anholt E. Växtplanktonsamhället i Skagerrak och Kattegatt dominerades i november dels av stora mängder …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: november 2011
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 8, 2011

De integrerade klorofyll a värdena (0-20m) i Skagerrak och Kattegatt var på de flesta stationer normala för säsongen. Fytoplanktonsamhället i Skagerrak och Kattegatt karaktäriserades i oktober av en sparsam artdiversitet och dominerades framförallt av cryptomonader, små nakna dinoflagellater samt …

 
Typ: Rapport
Författare: Malin Mohlin
Publicerad: oktober 2011
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 7, 2011

De integrerade klorofyll a värdena (0-20m) i Skagerrak och Kattegatt var på de flesta stationer normala för säsongen. Släggö är dock ett intressant undantag där värdena låg under det normala men samtidigt uppvisade fytoplanktonprovet från Släggö en väldigt hög celltäthet. Fytoplanktonsamhället i …

 
Typ: Rapport
Författare: Malin Mohlin
Publicerad: september 2011
Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad