Algrapporter

Rapporterna ingår i SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram och beskriver algsituationen i Västerhavet och Östersjön samt anger förekomsten av giftiga alger.

Algrapport nummer 5, 2013

Låga celltätheter återfanns i växtplanktonproverna vid samtliga stationer i Västerhavet. Artdiversiteten var låg och speciellt i proverna tagna i Kattegatt. Små flagellater av olika sorter dominerade överlag. Klorofyll a koncentrationerna var mycket låga men inom medelvärdet för månaden på de …

 
Typ: Rapport
Författare: Malin Mohlin, Marie Johansen
Publicerad: juni 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 4, 2013

Många typiska vårblomningsarter av kiselalger fanns i växtplanktonproverna från Västerhavet, men bara som en påminnelse om vad som varit. Rhizosolenia hebetata fanns i förhöjda cellantal vid de flesta stationerna och Skeletonema marinoi vid ett av besöken vid Anholt E. I övrigt var cellantalen av …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: april 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 3, 2013

I Skagerrak återfanns resterna av vårblomningen i ytvattnet. Klorofyllfluorescensprofilen visade ett maximum vid ca 15 meter. Kiselalger dominerade i ytvattnet och framför allt Skeletonema marinoi samt Detonula confervacea var vanliga. I Kattegatt var vårblomningen i full fart men vid andra …

 
Typ: Rapport
Författare: Malin Mohlin, Marie Johansen
Publicerad: april 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 2, 2013

I Västerhavet var artdiversiteten relativt hög medan de totala cellantalen varierade kraftigt mellan stationerna. Vid Å17 återfanns höga cellantal av diverse kiselalger, framför allt Thalassiosira cf. minima och Skeletonema marinoi. Det lite högre cellantalet vid denna station påvisade troligtvis …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: mars 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 1, 2013

Det var låga cellkoncentrationer vid alla i provtagningsstationer i både Västerhavet och Östersjön. Artdiversiteten var betydligt högre i Västerhavet än i Östersjön. Artdiversitet var högre bland dinoflagellater jämfört med kiselalger, men det verkar som om kiselalgsblomningen trots detta kan vara …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: februari 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 11, 2012

Denna rapport är baserad på två utsjöexpeditioner i december och täcker Östersjön och Västerhavets provtagningsstationer. Det var typisk vintersituation i Kattegatt och Skagerrak. Artantalen var relativt få, bara dinoflagellatsläktet Ceratium och små flagellater fanns i förhöjda cellantal. Även …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: januari 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 10, 2012

Även denna månad var Utsjöexpeditionen kortare än vanligt, på grund av ändrade förutsättningar i samarbetet med Kustbevakningen. Detta påverkade enbart Östersjöstationerna. I Skagerrak togs alla stationer som vanligt. I Skagerrak var artdivesiteten låg men cellantalet högt, cryptomonader och små …

 
Typ: Rapport
Författare: Malin Mohlin
Publicerad: november 2012
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 9, 2012

Precis som i september var Utsjöexpeditionen kortare än vanligt, detta på grund av ändrade förutsättningar i samarbetet med Kustbevakningen. Detta påverkade enbart Östersjö stationerna. I de yttre delarna av Skagerrak påverkades dock av svåra väderförhållanden, vilket medförde att man inte kunde ta …

 
Typ: Rapport
Författare: Malin Mohlin
Publicerad: oktober 2012
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 8, 2012

Utsjöexpeditionen var kortare än vanligt denna gång på grund av ändrade förutsättningar i samarbetet med Kustbevakningen. Bara västkusten och delar av södra Östersjön besöktes. I Skagerraks kustvatten (Släggö) var antalet arter relativt högt, men cellantalen var i stort sett låga. I yttre …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: september 2012
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 7, 2012

Växtplanktonsamhällets artdiversitet var låg i både Skagerrak och Kattegatt förutom vid första provtagningstillfället vid Anholt E. I både Skagerrak och Kattegatt återfanns höga celltätheter av kalkflagellaten Emiliania huxleyi. Denna art brukar normalt sett återfinnas i högre tätheter under …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen, Malin Mohlin
Publicerad: september 2012
Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad