Algrapporter

Rapporterna ingår i SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram och beskriver algsituationen i Västerhavet och Östersjön samt anger förekomsten av giftiga alger.

Algrapport nummer 7, 2014

Det fanns en del växtplankton med höga cellantal i proverna från Skagerrak och Kattegatt, framför allt vid de mest kustnära stationerna, Släggö i Skagerrak och N14 i Kattegatt. De integrerade (0-20 m) klorofyllvärdena låg inom det normala för denna månad. Klorofyllmaxima låg på runt 15 meters djup …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 6, 2014

I Skagerrak återfanns mestadels låg artdiversitet vid samtliga stationer. I Kattegatt var artdiveriteten något högre. Ett fluorescens maximum återfanns på 15-20m vid de flesta stationer i både Kattegatt och Skagerrak. Vid samtliga maximum dominerade olika arter av dinoflagellatssläktet Ceratium.

I …

 
Typ: Rapport
Författare: Marie Johansen
Publicerad: augusti 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 5, 2014

I Skagerrak var växtplanktonproverna tämligen låga i diversitet och fluorescensmaxima dominerades av dinoflagellaten Ceratium tripos. Fluorescensmaxima i Kattegatt dominerades av kiselalger, förutom vid Fladen där flera arter av släktet Ceratium dominerade.

I Östersjön hade ytansamlingarna av …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: juli 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 4, 2014

Växtplanktonanalyserna omfattar enbart Östersjön, klorofylldiagram finns från Kattegatt och Östersjön.

Den filamentösa cyanobakterien Aphanizomenon flos-aquae hade ökat rejält i mängd vid de flesta Östersjöstationerna. Den potentiellt giftiga cyanobakterien Nodularia spumigena förekom i mycket små …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: juni 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 3, 2014

Kattegatt och centrala Skagerrak dominerades helt av en flagellat som för närvarande är oidentifierad. Den har även noterats i det danska övervakningsprogrammet under senvåren i år. I Skagerrak var dinoflagellaten Peridiniella danica och stora celler från kiselalgen Cerataulina pelagica vanliga. …

 
Typ: Rapport
Författare: Malin Mohlin
Publicerad: maj 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 2, 2014

Rapporten innehåller resultat från utsjöexpeditionen i månadsskiftet mellan februari och mars. Generellt sett var artantal och cellantal låga i Östersjön och vid de flesta stationerna i Skagerrak och Kattegatt. Den största artdiversiteten återfanns vid BY2 och N14 där vårblomningen var i full …

 
Typ: Rapport
Författare: Malin Mohlin
Publicerad: mars 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 1, 2014

Efter ett nystartat samarbete mellan SMHI och SYKE, Finland, kommer här den första AlgAwarerapporten med data från provtagningar gjorda från det finska fartyget R/V Aranda. Samtliga växtplanktonprov, från Skagerrak, Kattegatt och Östersjön var mycket glesa. Artantalet och cellantalen var …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: februari 2014
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 12, 2013

Rapporten innehåller resultat från den första av två utsjöresor i december. Expeditionen gick denna gång till Egentliga Östersjön och Bottniska Viken. Endast tre växtplanktonstationer kunde provtas eftersom slutet av expeditionen föll samman med stormen Sven. Den potentiellt skadliga flagellaten …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: december 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 11, 2013

Rapporten innehåller resultat från två utsjöresor i november. Egentliga Östersjön undersöktes i början av månaden, Västkusten och sydvästra Östersjön i slutet. Artantal och cellantal var låga i Skagerrak. I Kattegatt var artdiversiteten ganska hög även om cellantalen var relativt låga. Det för fisk …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: november 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 10, 2013

Rapporten innehåller resultat från två utsjöresor i oktober. Västkusten och sydvästra Östersjön undersöktes i början av månaden, Egentliga Östersjön i slutet. Artantal och cellantal av växtplankton var mycket låga i Skagerrak och Kattegatt. De integrerade klorofyll a-värdena låg inom medel vid …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: november 2013
Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad