Algrapporter

Rapporterna ingår i SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram och beskriver algsituationen i Västerhavet och Östersjön samt anger förekomsten av giftiga alger.

Algrapport nummer 3, 2006

I öppna Skagerrak var vårblomning i slutskedet, men fortfarande fanns ganska rikligt med diatoméer framför allt av Skeletonema costatum och släktet Chaetoceros. Dinoflagellaten Peridiniella danica dominerade, liksom i Skagerraks kustområde. Vid kuststationen påträffades små mängder av Alexandrium …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Edler
Publicerad: mars 2006
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 2, 2006

I öppna Skagerrak pågick en mycket artrik vårblomning med Thalassiosira nordenskioeldii och Skeletonema costatum som dominanter. Den toxiska arten Chattonella cf. verruculosa förekom med ca 250 000celler per liter. I Skagerraks kustområde var vårblomningen dominerad av Skeletonema costatum, medan …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Edler
Publicerad: mars 2006
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 1, 2006

Vid kusten i Skagerrak-området pågick en vinterblomning med arter som främst hör till höstfloran. Den ”nya” arten Chattonella cf. verruculosa* dominerade tillsammans med släktet Pseudo-nitzschia*. I öppna Skagerrak fanns lite växtplankton. I Kattegatt var vinterblomningen mycket tydlig med mer än …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Edler
Publicerad: januari 2006
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 11, 2005

I Skagerrak var artrikedomen stor av speciellt diatoméer, men endast Pseudo-nitzschia spp nådde höga celltal. Även i Kattegatt var artrikedomen stor. Här blommade Pseudo-nitzschia spp med cellkoncentrationer över den rekommenderade gränsen. Dinoflagellater var också vanliga. I Östersjön fanns bara …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Edler
Publicerad: december 2005
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 10, 2005

I Kattegatt blommade Pseudo-nitzschia spp* med cellkoncentrationer över den rekommenderade gränsen. Även andra diatoméer var vanliga. Bland dinoflagellater fanns Dinophysis acuta i gränsvärdeskoncentrationer. I Östersjön fanns bara små mängder växtplankton. Stora diatoméer dominerade. Det fanns …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Edler
Publicerad: november 2005
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 9, 2005

I öppna Skagerrak dominerade små flagellater, men det förekom också en hel del diatoméer och dinoflagellater. I kustområdet dominerade Pseudo-nitzschia delicatissima-gruppen. I Kattegatt blommade Pseudo-nitzschia spp, men också andra diatoméer var vanliga, liksom dinoflagellater. I Östersjön …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Edler
Publicerad: oktober 2005
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 8, 2005

I Skagerrak var planktonfloran rik. Chaetoceros subtilis blommade i utsjön och Asterionellopsis glacialis vid kusten. I Kattegatt saknades diatoméer, medan dinoflagellater var vanliga. De potentiellt toxiska Protoperidinium crassipes/curtipes och Dinophysis acuta förekom i koncentrationer over den …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Edler
Publicerad: oktober 2005
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 7, 2005

I öppna Skagerrak dominerade små dinoflagellater, medan det i kustområdet var en dominans av diatoméer, med Pseudo-nitzschia spp. Dinoflagellater var också vanliga här. I Kattegatt fanns mer än en miljon Pseudo-nitzschia spp. vid första besöket, men betydligt mindre vid andra. En del Nodularia …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Edler
Publicerad: september 2005
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 6, 2005

I öppna Skagerrak dominerade Dactyliosolen fragilissimus, men det fanns också dinoflagellater, med bland annat Alexandrium sp., Karenia mikimotoi och Dinophysis norvegica. I kustområdet fanns rikligt med dinoflagellater, t.ex. Heterocapsa rotundata, Prorocentrum micans, Dinophysis spp and …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Edler
Publicerad: augusti 2005
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 5, 2005

I öppna Skagerrak var planktonfloran fattig, men i kustområdet något rikligare. Dactyliosolen fragilissimus och Proboscia alata dominerade. I Kattegatt blommade Proboscia alata och Dactyliosolen fragilissimus var vanlig. I Östersjön fanns extremt mycket cyanobakterier. De största mängderna av …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Edler
Publicerad: juli 2005
Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad