Algrapporter

Rapporterna ingår i SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram och beskriver algsituationen i Västerhavet och Östersjön samt anger förekomsten av giftiga alger.

Algrapport nummer 8, 2006

Klorofyllvärden under medel och låga cellantal av mikroalger präglade planktonsituationen i Skagerrak och Kattegatt. I södra Kattegatt och Öresund observerades omfattande ytansamlingar av cyanobakterier som identifierades till den giftiga cyanobakterien Nodularia spumigena. I Östersjön var det …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: augusti 2006
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 7, 2006

Både i Skagerrak och i Kattegatt visade planktonprover på relativt glesa bestånd med få arter och låga cellantal. I bägge områdena fanns ett fåtal filament (trådar) av cyanobakterier, vilka troligtvis har förts dit av Baltiska strömmen. En omfattande blomning pågick i Östersjön, med stora områden …

 
Typ: Rapport
Publicerad: juli 2006
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 6, 2006

Växtplanktonbiomassan var låg både i Östersjön och i Västerhavet. Störst mängd fanns på 15-20 m djup. De högsta klorofyllmängderna observerades vid stationerna P2 och Släggö vid Bohuskusten.

 
Typ: Rapport
Författare: Adil Yousif
Publicerad: juni 2006
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 5, 2006

Kiselalger dominerade planktonfloran i öppna Skagerrak, med framför allt Leptocylindrus danicus. En annan kiselalg, Skeletonema costatum dominerade i provet från Skagerraks kuststation, där klorofyll-halten låg över medel för denna månad. I Kattegatt var skillnaden stor mellan de två …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Edler
Publicerad: maj 2006
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 4, 2006

I öppna Skagerrak fanns ganska rikligt med diatoméer framför allt av släktet Chaetoceros. Dinoflagellaten Peridiniella danica dominerade. Det fanns också små mängder av Alexandrium tamarense, Dinophysis acuminata, D. norvegica och D. rotundata. I Skagerraks kustområde blommade Skeletonema costatum …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Edler
Publicerad: april 2006
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 3, 2006

I öppna Skagerrak var vårblomning i slutskedet, men fortfarande fanns ganska rikligt med diatoméer framför allt av Skeletonema costatum och släktet Chaetoceros. Dinoflagellaten Peridiniella danica dominerade, liksom i Skagerraks kustområde. Vid kuststationen påträffades små mängder av Alexandrium …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Edler
Publicerad: mars 2006
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 2, 2006

I öppna Skagerrak pågick en mycket artrik vårblomning med Thalassiosira nordenskioeldii och Skeletonema costatum som dominanter. Den toxiska arten Chattonella cf. verruculosa förekom med ca 250 000celler per liter. I Skagerraks kustområde var vårblomningen dominerad av Skeletonema costatum, medan …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Edler
Publicerad: mars 2006
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 1, 2006

Vid kusten i Skagerrak-området pågick en vinterblomning med arter som främst hör till höstfloran. Den ”nya” arten Chattonella cf. verruculosa* dominerade tillsammans med släktet Pseudo-nitzschia*. I öppna Skagerrak fanns lite växtplankton. I Kattegatt var vinterblomningen mycket tydlig med mer än …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Edler
Publicerad: januari 2006
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 11, 2005

I Skagerrak var artrikedomen stor av speciellt diatoméer, men endast Pseudo-nitzschia spp nådde höga celltal. Även i Kattegatt var artrikedomen stor. Här blommade Pseudo-nitzschia spp med cellkoncentrationer över den rekommenderade gränsen. Dinoflagellater var också vanliga. I Östersjön fanns bara …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Edler
Publicerad: december 2005
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 10, 2005

I Kattegatt blommade Pseudo-nitzschia spp* med cellkoncentrationer över den rekommenderade gränsen. Även andra diatoméer var vanliga. Bland dinoflagellater fanns Dinophysis acuta i gränsvärdeskoncentrationer. I Östersjön fanns bara små mängder växtplankton. Stora diatoméer dominerade. Det fanns …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Edler
Publicerad: november 2005
Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad