Algrapporter

Rapporterna ingår i SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram och beskriver algsituationen i Västerhavet och Östersjön samt anger förekomsten av giftiga alger.

Algrapport nummer 5, 2007

I yttre Skagerrak dominerade kiselalger och den potentiellt giftiga Pseudo-nitzschia delicatissima-gruppen var talrikast. Arten låg dock långt under gränsvärdet. Klorofyll a- värdet var något under det normala. I kustnära Skagerrak var det i stället samma antal arter av dinoflagellater som …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: juni 2007
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 4, 2007

En typisk efterblomningssituation observerades i Skagerrak och Kattegatt, med en fattig planktonflora och låga klorofyll a värden. De senare låg under det normala vid samtliga stationer. I Östersjön var det små arter som dominerade proverna. Den för fisk skadliga flagellaten Chrysochromulina spp. …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: maj 2007
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 3, 2007

Skagerrak området. Jämfört med mars månad hade Chattonella cf. verruculosa minskat mycket i antal och observerades nu bara vid Släggö. Den potentiellt giftiga dinoflagellaten Dinophysis acuta fanns över den kritiska gränsen om 300 celler/l vid det första provtagningstillfället vid Anholt E. Vid …

 
Typ: Rapport
Författare: Adil Yousif
Publicerad: april 2007
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 2, 2007

I Västerhavet pågick vårblomningen av kiselalger för fullt vid provtagningarna i mars. De högsta cellantalen noterades vid Anholt E i Kattegat där drygt tre miljoner celler per liter noterades. Vid alla stationer i Västerhavet dominerade kiselalger proverna. Den vanligaste arten var Skeletonema …

 
Typ: Rapport
Författare: Adil Yousif
Publicerad: mars 2007
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 1, 2007

Provtagning vid några stationer i Skagerrak omöjliggjordes på grund av storm. Skagerraks växtplanktonbiomassa mätt som klorofyll a var mycket låg vid alla stationer vilket är normalt för årstiden. Antalet växtplankton i proverna från Skagerrak och Kattegatt var mycket lågt vilket också är normalt …

 
Typ: Rapport
Författare: Adil Yousif
Publicerad: januari 2007
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 13, 2006

En fattig planktonflora med låga cellantal var gemensam nämnare både i Västerhavet och i Östersjön. Situationen var något annorlunda i Kattegatt, där ett antal arter av kiselalger fanns i något förhöjda antal. I stort sätt var halterna av klorofyll a låga, men vid några stationer i Östersjön var …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: december 2006
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 12, 2006

Bara en förenklad version av AlgAware presenteras denna gången eftersom klorofyllproven är kvar på R/V Argos, som är väntad till Göteborgs först om några veckor. Klorofyll är mycket transportkänsligt, då pigmentet bryts ner om det inte hålls nedfryst. Planktonfloran var fattig både i yttre och …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: november 2006
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 11, 2006

Generellt sett hade spridningen och förekomsten av växtplankton inte förändrats nämnvärt jämfört med den förra expeditionen. Detta med undantag av att trådformade cyanobakterier observerades, och att kolonibildande cyanobakterier inte observerades. Vid samtliga Östersjöstationer var planktonfloran …

 
Typ: Rapport
Författare: Adil Yousif
Publicerad: oktober 2006
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 10, 2006

I yttre Skagerrak var planktonfloran mycket fattig med ett fåtal arter i låga cellantal. Vid kusten däremot var planktonprovet mera diverst, med relativt många arter och dominans av kiselalger. Klorofyllhalterna låg under medel vid samtliga stationer. I Kattegatt var planktonsituationen som …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: september 2006
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 9, 2006

Planktonsituationen i Skagerrak, Kattegatt och i Östersjön var mycket lik densamma från expeditionen tre veckor tidigare. Klorofyllvärden under medel och låga cellantal av mikroalger präglade planktonsituationen i Skagerrak och Kattegatt. I södra Kattegatt och Öresund observerades fläckvisa …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: augusti 2006
Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad