Algrapporter

Rapporterna ingår i SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram och beskriver algsituationen i Västerhavet och Östersjön samt anger förekomsten av giftiga alger.

Algrapport nummer 2, 2008

Vårblomningen var över i yttre Skagerrak vid tidpunkten för provtagningen, medan rester av den kunde skönjas vid Släggö. I Kattegatt observerades en utdragen vårblomning med dominans av kiselalger.

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: mars 2008
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 1, 2008

Planktonsituationen präglades av låg diversitet i Skagerrak och Kattegatt. Generellt var det högst cellantal av små arter med flageller. Av kiselalgerna var Skeletonema costatum vanligast.

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: januari 2008
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 9, 2007

Planktonproverna var mycket tunna i Skagerrak. Den enda arten som var någorlunda vanlig var kiselalgen Leptocylindrus danicus, vid Släggö. I Kattegatt var diversiteten högre än i Skagerrak, men cellantalen var ändå låga. Kiselalgerna Skeletonema costatum complex och Leptocylindrus danicus var …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: november 2007
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 8, 2007

Kiselalger dominerade planktonprover tagna i Skagerrak och Kattegatt. Leptocylindrus danicus var talrikast i Skagerrak och Skeletonema costatum complex i Kattegatt. Kiselalgen Chaetoceros concavicornis observerades i Kattegatt. Den är känd för att orsaka fiskdöd i Kanadensiska fiskodlingar, genom …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: oktober 2007
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 7, 2007

I Skagerrak och Kattegatt dominerade kiselalger proverna och Dactyliosolen fragilissimus, Leptocylindrus danicus och Cylindrotheca closterium hade störst cellantal. Kiselalgen Chaetoceros concavicornis var vanlig i Kattegatt, en art som annars är mycket ovanlig i våra vatten. C. concavicornis är …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: september 2007
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 6, 2007

Kiselalger dominerade proven i Skagerrak- och Kattegatt områdena. Ett fåtal celler av det potentiellt giftiga dinoflagellatsläktet Dinophysis observerades. De integrerade klorofyll a-värdena var låga i de båda områdena, vilket är normalt för årstiden. Vid BY2 i södra Östersjön, observerades en …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: augusti 2007
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 5, 2007

I yttre Skagerrak dominerade kiselalger och den potentiellt giftiga Pseudo-nitzschia delicatissima-gruppen var talrikast. Arten låg dock långt under gränsvärdet. Klorofyll a- värdet var något under det normala. I kustnära Skagerrak var det i stället samma antal arter av dinoflagellater som …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: juni 2007
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 4, 2007

En typisk efterblomningssituation observerades i Skagerrak och Kattegatt, med en fattig planktonflora och låga klorofyll a värden. De senare låg under det normala vid samtliga stationer. I Östersjön var det små arter som dominerade proverna. Den för fisk skadliga flagellaten Chrysochromulina spp. …

 
Typ: Rapport
Författare: Ann-Turi Skjevik
Publicerad: maj 2007
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 3, 2007

Skagerrak området. Jämfört med mars månad hade Chattonella cf. verruculosa minskat mycket i antal och observerades nu bara vid Släggö. Den potentiellt giftiga dinoflagellaten Dinophysis acuta fanns över den kritiska gränsen om 300 celler/l vid det första provtagningstillfället vid Anholt E. Vid …

 
Typ: Rapport
Författare: Adil Yousif
Publicerad: april 2007
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 2, 2007

I Västerhavet pågick vårblomningen av kiselalger för fullt vid provtagningarna i mars. De högsta cellantalen noterades vid Anholt E i Kattegat där drygt tre miljoner celler per liter noterades. Vid alla stationer i Västerhavet dominerade kiselalger proverna. Den vanligaste arten var Skeletonema …

 
Typ: Rapport
Författare: Adil Yousif
Publicerad: mars 2007
Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad