Vattenbalans med avdunstning för deponier med S-HYPE

Sedan 2010 ställer Naturvårdsverket krav på deponier att rapportera ett antal meteorologiska parametrar. Vi erbjuder två olika lösningar för att möta de nya kraven och hjälper dig att välja den bästa lösningen.

Den nya förordningen NFS 2010:4 trädde i kraft den 1 juni 2010 och ställer nya krav på bland annat deponier att rapportera olika meteorologiska parametrar.
Vi erbjuder två olika lösningar för att möta de nya kraven, där den största skillnaden är att den ena metoden baseras på modellberäkningar medan den andra metoden i större utsträckning baseras på mätningar.

Hydrologiska modellberäkningar

Den hydrologiska modellen S-HYPE levererar modellresultat för hela Sverige. I den översiktliga modellen delas landet in i omkring 37000 områden. Modellen är kalibrerad mot punkter där det finns observerad vattenföring. Modellen beräknar bland annat nederbörd, avrinning och avdunstning i enheten mm/dygn.

Lokala mätningar och modelldata

Avdunstningen beräknas med en formel där temperaturen har en avgörande betydelse. För bästa resultat bör temperaturen mätas så exakt som möjligt. Här kan mätningar från SMHI, modelldata eller egna mätningar vid deponin användas.

SMHI kan vid behov rekommendera mätinstrument för temperatur och/eller nederbörd, erbjuda installationer, underhåll och funktionskontroll samt insamling och granskning av data.

Data från SMHIs närliggande stationer kan hämtas som Öppna data från www.smhi.se utan kostnad. Vi erbjuder stöd och hjälp att ta fram och distribuera stationsdata mot en mindre avgift. 

Leverans av resultat

Dataleveransen kan ske på olika sätt, till exempel via en sammanställning av data som levereras i Excel format två gånger per år eller automatiskt genom periodiskt E-post utskick.

Vi på SMHI, i samråd med aktuell tillståndsmyndighet, hjälper dig att välja den bästa lösningen. Kontakta oss för mer information och prisexempel.