Tillförlitlighet i beräkningarna

Alla hydrologiska modeller bygger på en förenklad bild av verkligheten. Scenarioverktyget innebär en ytterligare förenkling. Även om S-HYPE 2012 generellt ger en mycket bra uppskattning av är det viktigt att förstå vilka förenklingar som gjorts för att rätt kunna tolka och använda ett resultat. Detta gäller i synnerhet mycket lokala förhållanden och vid stora förändringar.

S-HYPE 2012 bygger på SVARs uppdelning i avrinningsområden. Egenskaper inom ett område såsom markanvändning, jordarter och olika punktkällor hämtas från tillgängliga databaser och statistik. Detta innebär att S-HYPE inte har kunskap om exakt var till exempel industrier, enskilda avlopp och viss markanvändning finns. Systemet har inte heller kunskap om förändringar som skett efter databasens upprättande. För mer information om modellen se vår referensguide och den information som finns om varje enskilt område i vattenwebben.

S-HYPE 2012 ger generellt en bra bild av flöden och näringsämnen för Sverige. Det finns dock delar av Sverige där den ger något sämre uppskattningar. Se vattenwebbens utvärderingsverktyg för mer information hur väl S-HYPEs beräkningar förhåller sig till uppmätta värden i det område du är intresserad av.

Scenarioverktyget innebär en ytterligare förenkling av detta. Vi räknar med årsmedelvärden av retentioner från HYPE och ignorerar effekterna av säsongsvariationer. Vi har utvärderat beräkningarna och kommit fram till att de för nuläget stämmer mycket bra överens med S-HYPEs beräkningar.

Vi har jämfört scenarioförändringar i verktyget med beräkningar gjorda med den fullständiga S-HYPE. I de flesta områden är skillnaden i belastning i storleksordningen 1 % mellan verktygets beräkningar och körningar gjorda med en fullständig S-HYPE. I ett fåtal områden kan dock skillnaden bli större. Vid oförändrad belastning är dock skillnaden även här cirka 1 %, medan det vid ett scenario med en ändring på 25% av totalbelastningen kan skilja ungefär 10% mellan verktyget och S-HYPE.

Det bör också noteras att S-HYPE är utvecklad och kalibrerad för dagens belastning. De processer som vi modellerar påverkas av belastningen och det är idag svårt att kalibrera en modell mot ett tänkt scenario eftersom det inte finns mätdata att verifiera en sådan modell mot. Vi arbetar i ett flertal projekt på längre sikt mot att utvärdera våra modeller vid förändringar.

Detta innebär att resultaten vid stora förändringar måste ses som en indikation på effekten och därför tolkas med försiktighet. Det är också viktigt att beakta att det i ett verkligt scenario kan ta lång tid innan en förändring realiseras.