Tidsserier och djupprofiler från Kustzonsmodellen

Modellberäkningar med Kustzonsmodellen för Sveriges kustvatten.

Här kan du hämta resultat från beräkningar med Kustzonsmodellen för de kustnära vattenförekomster som finns definierade i Svenskt Vattenarkiv (SVAR).

Vilka variabler beräknas?

Modellberäknade tidsserier i kustvatten inkluderar fysiska och biogeokemiska variabler, se tabell nedan. Variablerna inom varje vattenförekomst antas vara horisontellt homogena med en vertikal variation som presenteras för varje standarddjup (t.ex. 0, 5, 10, 15, 20, 30 meters djup etc.).
 

 
Beräknade variabler från Kustzonsmodellen
Variabel Enhet och tidsupplösning Definition
Temperatur °C, medelvärden per dygn, månad och år  
Salthalt PSU, medelvärden per dygn, månad och år  
Ammonium mg/m3, medelvärden per dygn, månad och år  
Nitrat mg/m3, medelvärden per dygn, månad och år  
Totalkväve mg/m3, medelvärden per dygn, månad och år  
Fosfat mg/m3, medelvärden per dygn, månad och år  
Totalfosfor mg/m3, medelvärden per dygn, månad och år  
Klorofyll-a mg/m3, medelvärden per dygn, månad och år  
Syrgas mg/l, medelvärden per dygn, månad och år  
Omsättningstid dagar, medelvärden per dygn, månad och år Vattnets ålder då det lämnar havsområdet under antagandet att allt inflöde till havsområdet har åldern noll.
Utsjövatten %, medelvärden per dygn, månad och år Andelen utsjövatten i havsområdet
Siktdjup m, medelvärden per dygn, månad och år  

Vilken noggrannhet kan jag förvänta mig?

Antalet decimaler i resultaten speglar inte noggrannheten utan tillämpas för att överkomma de stora skillnaderna i areal i beräkningsområdena. Du kan själv utvärdera resultaten från Kustzonsmodellen mot mätdata i Vattenwebb, se Kalibrering och utvärdering av Kustzonsmodellen.