Tidsserier från S-HYPE

Modellberäknade tidsserier med vattenföring och ämnestransport från S-HYPE för sötvatten.

Vattenwebb kan du ladda ner tidsserier med vattenföring och ämnestransport (totalkväve och totalfosfor) från beräkningar med den högupplösta hydrologiska modellen S-HYPE för alla delavrinningsområden som är definierade i Svenskt Vattenarkiv (SVAR).

Vilka variabler beräknas?

Modellberäknade tidsserier i sötvatten inkluderar vattenföring samt vattenkvalitet, både lokalt och totalt, se tabell nedan. Data gäller för utloppspunkten i det valda delavrinningsområdet. De lokala beräkningarna beskriver tillskottet från det lokala delavrinningsområdet medan de totala beräkningarna inkluderar bidrag från alla eventuella delavrinningsområden uppströms det valda området. Det är alltså den totala beräkningen som kan jämföras med mätdata.
 

 
Beräknade tidsserievariabler från S-HYPE
Variabel Enhet och tidsupplösning Definition  
Total vattenföring m³/s, medelvärden per dygn, månad och år Modellberäknad vattenföring i utloppet av det aktuella delavrinningsområdet, inklusive bidrag från eventuella delavrinningsområden uppströms.  
Total stationskorrigerad vattenföring m³/s, medelvärden per dygn, månad och år Samma som total vattenföring men modellen har korrigerats med mätdata i punkter där mätningar finns, vilket ger minskad osäkerhet i områden nedströms mätpunkter.  
Total naturlig vattenföring m³/s, medelvärden per dygn, månad och år Samma som total vattenföring men eventuella dammregleringar i modellen har ersatts med naturliga, oreglerade sjöutlopp.  
Lokal vattenföring m³/s, medelvärden per dygn, månad och år Den lokala avrinningen från markytan till ytvattnet inom det aktuella delavrinningsområdet.  
Total kvävetransport kg, totalt per månad och år Massan totalkväve som passerar utloppet av det aktuella delavrinningsområdet, inklusive bidrag från eventuella delavrinningsområden uppströms.  
Lokal kvävetransport kg, totalt per månad och år Massan totalkväve från markytan till ytvattnet i det aktuella delavrinningsområdet, exklusive eventuella punktutsläpp direkt till ytvattnet.  
Total fosfortransport kg, totalt per månad och år Massan totalfosfor som passerar utloppet av det aktuella delavrinningsområdet, inklusive bidrag från eventuella delavrinningsområden uppströms.  
Lokal fosfortransport kg, totalt per månad och år Massan totalfosfor från markytan till ytvattnet i det aktuella delavrinningsområdet, exklusive eventuella punktutsläpp direkt till ytvattnet.  

Vilken noggrannhet kan jag förvänta mig?

Antalet decimaler i resultaten speglar inte noggrannheten utan tillämpas för att överkomma de stora skillnaderna i areal i beräkningsområdena. Du kan själv utvärdera resultaten från S-HYPE 2012 mot mätdata i Vattenwebb, se Utvärdera modellresultat för sötvatten.

Typfel QNP
Det typiska felet i procent hos långtidsmedelvärden respektive dygnsberäkningar av vattenföring (Q), totalkvävekoncentration (tot-N) och totalfosforkoncentration (tot-P) med S-HYPE 2012. Det typiska felet är minst hos långtidsmedelvärden i större avrinningsområden.
Förstora Bild