Tidsserier från S-HYPE

I produkten "Ladda ned modelldata per område" kan du ladda ner tidsserier från olika avrinningsområden och kustnära vattenförekomster. Denna artikel beskriver informationen från S-HYPE som tas fram för Sveriges avrinningsområden - vattenföring, vattendragstemperatur och ämnestransport. För varje område ges även sjöuppgifter, källfördelning och statistik beräknad utifrån modellerad sötvattenföring.

I "Ladda ned modelldata per område" i vattenwebb kan du ladda ner tidsserier med vattenföring och ämnestransport (totalkväve och totalfosfor). Beräkningarna har utförts med den hydrologiska modellen S-HYPE för alla delavrinningsområden som är definierade i Svenskt Vattenarkiv (SVAR).

Vilka variabler beräknas?

Modellberäknade tidsserier i sötvatten inkluderar vattenföring samt vattenkvalitet, både lokalt och totalt och sammanfattas i tabellen nedan. Data gäller för utloppspunkten i det valda delavrinningsområdet.

De lokala beräkningarna beskriver tillskottet från det lokala delavrinningsområdet medan de totala beräkningarna inkluderar bidrag från alla eventuella delavrinningsområden uppströms det valda området. Det är alltså den totala beräkningen som kan jämföras med mätdata.

Förklaring till de variabler som beräknas med S-HYPE
Variabel Enhet och tidsupplösning Definition  
Total vattenföring m³/s, medelvärden per dygn, månad och år Modellberäknad vattenföring i utloppet av det aktuella delavrinningsområdet, inklusive bidrag från eventuella delavrinningsområden uppströms.  
Total stationskorrigerad vattenföring m³/s, medelvärden per dygn, månad och år Samma som total vattenföring men modellen har korrigerats med mätdata i punkter där mätningar finns, vilket ger minskad osäkerhet i områden nedströms mätpunkter.  
Total naturlig vattenföring m³/s, medelvärden per dygn, månad och år Samma som total vattenföring men eventuella dammregleringar i modellen har ersatts med naturliga, oreglerade sjöutlopp.  
Lokal vattenföring m³/s, medelvärden per dygn, månad och år Den lokala avrinningen från markytan till ytvattnet inom det aktuella delavrinningsområdet. Sjöars dämpande effekt syns inte i denna variabel.  
Total kvävetransport kg, totalt per månad och år Massan totalkväve som passerar utloppet av det aktuella delavrinningsområdet, inklusive bidrag från eventuella delavrinningsområden uppströms.  
Lokal kvävetransport kg, totalt per månad och år Massan totalkväve från markytan till ytvattnet i det aktuella delavrinningsområdet, exklusive eventuella punktutsläpp direkt till ytvattnet.  
Total fosfortransport kg, totalt per månad och år Massan totalfosfor som passerar utloppet av det aktuella delavrinningsområdet, inklusive bidrag från eventuella delavrinningsområden uppströms.  
Lokal fosfortransport kg, totalt per månad och år Massan totalfosfor från markytan till ytvattnet i det aktuella delavrinningsområdet, exklusive eventuella punktutsläpp direkt till ytvattnet.  
 

Vilken noggrannhet kan jag förvänta mig?

Antalet decimaler i resultaten speglar inte noggrannheten utan tillämpas för att överkomma de stora skillnaderna i areal för beräkningsområdena. Användaren kan själv utvärdera resultaten från den version av S_HYPE som används till beräkningarna (S-HYPE 2012) mot mätdata i vattenwebb, se Utvärdera modellresultat för sötvatten.

Typfel QNP
Det typiska felet i procent hos långtidsmedelvärden respektive dygnsberäkningar av vattenföring (Q), totalkvävekoncentration (tot-N) och totalfosforkoncentration (tot-P) med S-HYPE 2012. Det typiska felet är minst hos långtidsmedelvärden i större avrinningsområden. Förstora Bild

Så här används produkten

  1. Zooma in till önskat område med hjälp av zoom-knapparna nere till höger eller genom att scrolla med musen.
  2. Klicka på valfritt avrinningsområde.
  3. Informationsrutan som kommer upp visar på delavrinningsområdet.
  4. Ladda ner data. I Excelarket som laddas ned finns flera flikar med områdesinformation, sjöuppgifter, källfördelning, statistik, vattenföring och vattendragstemperatur.