Regleringspåverkan i sjöar och vattendrag

Regleringar påverkar den hydrologiska regimen i sjöar och vattendrag. För att karaktärisera regleringspåverkan har ett antal parametrar räknats fram. Dessa presenteras i Vattenwebb och finns definierade i "Havs- och Vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten" (HVMFS 2013:19).

För karaktärisering av den hydrologiska regimen i sjöar och vattendrag har modellberäknade data från S-HYPE använts. Genom att jämföra reglerad och naturlig vattenföring beskriver parametrarna olika aspekter av regleringspåverkan. På samma sätt jämförs reglerat och naturligt vattenstånd i sjöar.

Vilka tidsserier används?
Vid beräkning av parametrarna i vattendrag används dygnsvärden för total modellberäknad vattenföring och total naturlig vattenföring för perioden 1981-2010. Tidsserier med vattenstånd i sjöar kan ej laddas ner från Vattenwebb men beräknas av S-HYPE för 8658 delavrinningsområden. Parametrarna för hydrologisk regim i sjöar beskriver skillnaden mellan reglerat och naturligt vattenstånd.

Hur bra beskrivs regleringarna av modellen?
S-HYPE beskriver i grova drag årsregleringen av vatten i landets större magasin, se information om de regleringar som beskrivs i S-HYPE. Information om korttidsreglering såsom vecko-, dygns- och timreglering beskrivs ej av modellen. I verktyget för utvärdering av modellresultat för sötvatten presenteras jämförelser mellan modell- och mätdata för att ge en uppfattning om modellens förmåga att beskriva verkligheten.

Statusklassning av hydrologisk regim
Några av parametrarna statusklassas enligt föreskriften HVMFS 2013:19. Statusklassningen ska ses som vägledande.


Parametrar i Vattenwebb

Regleringsvolym (Mm3): Volymen vatten i det lokala magasinet/sjön som kan regleras.

Regleringsgrad (%):
Andelen av den totala årsvattenföringen som kan lagras i alla uppströms magasin/sjöar, se figur nedan.

Volymsavvikelse (%):
Den genomsnittliga procentuella avvikelsen mellan reglerad och oreglerad dygnsvattenföring, se definition i föreskriften HVMFS 2013:19.

Flödets förändringstakt (%): Den genomsnittliga procentuella avvikelsen mellan förändringstakten hos reglerad och oreglerad dygnsvattenföring, se definition i föreskriften HVMFS 2013:19.

Vattenståndsvariation (m): Medelavvikelsen i meter mellan nuvarande vattenstånd och det oreglerade vattenståndet, se definition i föreskriften HVMFS 2013:19.

Avvikelse i vinter- eller sommarvattenstånd (m):
Medelavvikelsen i meter under vinterperioden 1/11-31/3 eller sommarperioden 1/6-31/8, mellan nuvarande medelvattenstånd och det oreglerade medelvattenståndet enligt referensförhållandet, se definition i föreskriften HVMFS 2013:19.

Vattenståndets förändringstakt (%): Skillnaden i förändring av vattenståndet mellan två intilliggande dygn relativt den naturliga oreglerade vatttenståndsförändrigen, se definition i föreskriften HVMFS 2013:19.

Reglerad vattenståndsamplitud (m):
Skillnaden mellan högsta och lägsta vattenstånd i det reglerade magasinet/sjön.

Naturlig vattenståndsamplitud (m): Skillnaden mellan högsta och lägsta vattenstånd i det (rekonstruerade) oreglerade magasinet/sjön.