Indata för jordarter i VattenWebb

De beräknade värden som finns tillgängliga i SMHI:s vattenwebb bygger på beräkningar från den hydrologiska modellen S-HYPE. Den indata som S-HYPE använder för fördelning av jordarter är baserad på data från Statens Geologiska Undersökning.

Uppgifter om jordarter är hämtade från Statens Geologiska Undersökning (SGU:s) jordartsdatabas, andelen sjö är hämtade från SVAR.

De ursprungliga jordartsklasserna är aggregerade och vi presenterar hur stor andel av varje delavrinningsområde som täcks av varje jordart. Vi har använt SGU:s ursprungliga på följande sätt:
 

  • Torv - motsvarar klassen organiska jordar i SGUs databas
  • Finjord och lera - motsvarar klassen lera i SGUs databas, dvs även moränlera och gyttjelera.
  • Grovjord - motsvarar klassen grovjord i SGUs databas, dvs jordar grövre an silt och finare än block och sten.
  • Morän - motsvarar klassen morän morän i SGUs databas, dvs. även fyllnadsmaterial och annat som kan tänkas osorterat, samt vittringsjord
  • Tunn jord och kalt berg - motsvarar klassen tunn jord från SGUs databas, även berg i dagen och block.
  • Sjö - andelen sjöprocen är hämtad från SVAR.
  • Silt - motsvarar klasserna finjord och silt i SGUs databas, dvs silt men även jordar där ej information finns som skiljer lera från silt, samt lerig silt och siltig lera.

I S-Hype är jordartsmodelleringen förenklad så att alla semiurbana områden antas ligga på antingen jordarten morän eller finjord/lera. Denna förenkling ger en minimal påverkan på simuleringsresultaten och den totala jordartsfördelningen i Sverige.

Nedanstående bild ger en översikt över dominerande jordart per avrinningsområde i Sverige:

Indata jordarter S-Hype