Hydrologiskt nuläge

Är vattenflödet normalt just nu, och kommer det att stiga eller sjunka kommande vecka? Hydrologiskt nuläge är en tjänst som visualiserar aktuella vattenflöden med prognoser. Tjänsten har utvecklats för att stödja miljöövervakningen och vattenförvaltningen i Sverige.

Vattenflöden beräknas för hela landet med SMHIs hydrologiska modell S-HYPE. Totalt görs beräkningar för ca 36000 punkter som är sammankopplade i avrinningsområden. Osäkerheten i flödesberäkningarna varierar men är generellt minst i större vattendrag. Flödesregleringar vid dammar bidrar också till osäkerhet eftersom det är svårt att förutspå hur dessa varierar i tiden. Beräkningarna beskriver generellt säsongsregleringar men inte korttidsregleringar.

Både karta och diagram används i visualiseringen, och gemensamt för båda är att aktuella vattenflöden alltid jämförs med platstypiska förhållanden. Detta gör det möjligt att avgöra om aktuella flöden på något sätt avviker från vad som är normalt för platsen.

Informationen har stort värde inom exempelvis miljöövervakningen, där vissa vattenprovtagningar inte bör utföras när flödet är onormalt högt eller lågt för att vara jämförbara med tidigare prover, medan andra provtagningar kanske snarare bör utföras under hög- eller lågflöden för att beskriva extrema ämnestransporter eller koncentrationer.

Flödesinformation för ett avrinningsområde i karta

När man väljer ett område i kartan markeras närmaste beräkningspunkt med en grön flagga. Avrinningsområdet, dvs det område som bidrar med vatten till den markerade punkten, markeras med grön linje och det hydrologiska nätverket med vita cirklar sammankopplade med svarta linjer. En mörkgrå linje visar även flödesvägen till havet från den valda punkten.

De svarta linjerna i kartan färgläggs om flödet är onormalt högt eller lågt, se förklaring i tabell nedan. Om flödet ligger inom det normala intervallet färgas inte linjen. Man kan även släcka aktuell flödesinformation genom att klicka på krysset intill ”Aktuella vattenflöden”, och då visas bara det hydrologiska nätverket med svarta linjer.

Man förflyttar sig framåt och bakåt i tiden genom att dra i skjutreglaget i förklaringsrutan, alternativt klicka på skjutreglaget och använda piltangenterna på tangentbordet. Aktuellt datum visas ovanför skjutreglaget.

Man väljer ett nytt område genom att klicka ”Byt område” i övre vänstra hörnet, alternativt dra och släppa flaggan med datormusen.

 

HydroNu karta
Visualisering av aktuella flöden i Emåns avrinningsområde 2014-02-05. Blå färg betyder högre flöde än normalt, röd färg betyder lägre flöde än normalt och ofärgat betyder att flödet är normalt.
Förstora Bild

Flödesinformation för en plats i diagram

Genom att klicka på ”Visa flödesdiagram” visas ett flödesdiagram för den valda punkten, alternativt klicka på valfri beräkningspunkt i kartan för att se diagrammet för denna plats. Man släcker diagrammet genom att klicka på krysset i diagramrutans övre högra hörn.

Flödesdiagramet visar det aktuella flödet med svart/röd linje, samt historiska flöden med blå färg i bakgrunden. Historiska flöden avser perioden 1999-2012. Medianen av de historiska flödena visas med blå linje. Den vertikala röda linjen markerar det aktuella datumet som samtidigt visas i kartan, och detta kan man ändra genom att använda skjutreglaget i förklaringsrutan, se föregående stycke.

 

HydroNu diagram
Aktuella flöden (svart och röd linje) på en specifik plats i Emåns avrinningsområde. Blåtonade linjer i bakgrunden visar historiska flöden för platsen.
Förstora Bild

När är vattenflödet högre eller lägre än normalt?


Mycket högre flöde än normalt
Flödet är högre än 90% av alla historiska flöden den aktuella dagen på året.

Högre flöde än normalt
Flödet är högre än 75% av alla historiska flöden den aktuella dagen på året.

Lägre flöde än normalt
Flödet är lägre än 75% av alla historiska flöden den aktuella dagen på året.

Mycket lägre flöde än normalt
Flödet är lägre än 90% av alla historiska flöden den aktuella dagen på året.

 

Den historiska period som används är 1999-2012. Utöver dessa kriterier används även två tilläggskriterier för att särskilja höga/låga flöden:
 
  • Flödet skiljer sig minst 10% från medianen av historiska flöden den aktuella dagen.
  • Flödet skiljer sig minst 0,01 m3/s från medianen av historiska flöden den aktuella dagen.