Damm- och sjöregister

SMHI upprätthåller register över Sveriges dammar och sjöar. Registren innehåller både geografisk information och uppgifter som har hydrologisk betydelse. Användare kan antingen ladda ner registren i sin helhet eller granska dess innehåll i Vattenwebb.

Sjöar och dammar har stor hydrologisk betydelse eftersom de lagrar och reglerar vattenflöden genom landskapet. Uppgifter om sjöar och dammar är därför viktiga för arbete med både vattenmiljö och krisberedskap.  SMHI har upprättat nationella register för lagring av uppgifter om sjöar och dammar, och dessa register är sammankopplade med Svenskt Vattenarkiv (SVAR). Sammankopplingen medför att uppgifter om sjöar och dammar knyts till det hydrologiska nätverket, dvs vattnets flödesvägar genom landskapet.
 

Allmänheten har tillgång till sjöregistret och dammregistret på två sätt. Antingen kan man ladda ner registren till sin egen dator från webbsidan med SVAR-produkter, se länk i högerspalt, eller så kan man använda webbapplikationen Damm- och sjöregister i Vattenwebb för att se uppgifter om sjöar och dammar i en interaktiv karta, se beskrivning nedan med länk i högerspalt.

Visualisering av sjöregistret

I visualiseringen av sjöregistret presenteras information om en specifik sjö som användaren markerar i kartan genom att zooma och klicka. I högerspalt visas följande uppgifter från sjöregistret:

 • Sjöidentitet
 • Sjönamn
 • Vattenytans namn
 • Sjöns totala area
 • Sjöns maxdjup
 • Sjöns medeldjup
 • Sjöns volym
 • Vattendistrikt
 • Vattenförekomstidentitet
 • SVAR-version
 • Vattenytans höjd över havet (m)
 • Kartnummer
 • Uppgiftskälla
 • Sjökartans skala
 • Anmärkning karta
Där uppgifter saknas anges "Inget värde".

För ett antal sjöar finns även nedladdningsbara djupkartor. Genom att klicka "Visa sjöar med nedladdningsbara kartor" markeras dessa sjöar i kartan med grön symbol. Kartor levereras packade i zip-fil och är i något av formaten jpeg, tiff, png eller pdf. Kvaliteten på djupkartorna varierar stort från plats till plats.

Visualisering av dammregistret

I visualiseringen av dammregistret presenteras information om ett specifikt dammobjekt som användaren markerar i kartan genom att zooma och klicka. I högerspalt visas följande uppgifter från dammregistret:

 • Dammens identitet
 • N-koordinat
 • E-koordinat 523832
 • Vattenförekomstidentitet (EU_CD)
 • Dammenhetens namn
 • Kommun 
 • Inrapporterad av 
 • Status 
 • År för första byggnation av dammenheten 
 • Identitet för eventuell dammanläggning dammenheten är kopplad till 
 • Dammanläggningens namn
 • Ombyggnadsår 
 • Högsta dämningsgräns (m) enligt tillstånd 
 • Lägsta sänkningsgräns (m) enligt tillstånd 
 • Höjdsystem som DG och SG räknats i: 
 • Magasinsyta (km2) vid angiven DG 
 • Reglerbar volym (milj. m3). Magasinets volym mellan DG och SG 
 • Regleringstyp för befintlig damm 
 • Förekomst och typ av fiskväg vid dammenheten 
 • Verksamhet

Där uppgifter saknas anges "Inget värde".