Beräkningar i scenarioverktyget

Verktyget bygger på S-HYPE 2012. För att kunna bygga ett verktyg som snabbt gör det möjligt att testa olika förändringar har vi ytterligare förenklat beräkningarna jämfört med S-HYPE. Nuvarande version av verktyget ger en uppskattning utifrån årsmedelvärden och retention.

Beräkningarna bygger på de belastningar från olika källor som finns i S-HYPE 2012 (bruttobelastning, B) och en retention (totalt inom området rettot, eller endast huvudfåran (retmain) för varje delområde som räknats fram utifrån S-HYPE 2012. Utifrån detta kan vi beräkna en belastning vid varje områdes utlopp (nettobelastning, N) Vi använder följande principer:

Inom ett område beräknas belastningen från markläckage och enskilda avlopp på samma sätt. Här antas belastningen vid utloppet på området vara den del som finns kvar efter att retention skett i både lokala vattendrag och sjöar och områdets huvudåfåra. Vi använder följande formel:

  • N=B*(1-rettot)

För belastning från punktkällor används samma princip, men här utgår vi endast från retentionen i huvudfåran och använder därmed formeln:

  • N=B*(1-retmain)

För att beräkna belastningen nedströms till valfri punkt multipliceras detta värde med retentionerna för varje delområde fram till användarens fokusområde. Vi använder följande ekvationer:

  • För mark och enskilda avlopp: N= B*(1-rettot)*(1-retmainnedstr1)*…
      *(1-retmainnedstrn)
  • För punktkällor: N=B*(1-retmain)*(1-retmainnedstr1)*…
      *(1-retmainnedstrn)

För bifurkationer fördelar vi belastningen i de olika grenarna baserat på medelvärden från S-HYPE 2012s beräkningar.