Användarguide till Vattenwebb

Vad finns i Vattenwebb?

Information i SMHI Vattenwebb utgår från den indelning av avrinningsområden som är fastlagd i Svenskt Vattenarkiv (SVAR) version 2012_2, som omfattar 36693 tillrinningsområden.

Data för nedladdning:
• Tidsserier med uppmätt vattenföring från SMHIs hydrologiska mätstationer
• Tidsserier med modellberäknad vattenföring och näringsämnestransport för hela Sverige, se detaljerad info
• Generell flödesstatistik för hela Sverige (MLQ, MQ, MHQ, HQ2, HQ10 och HQ50) för både reglerade och oreglerade förhållanden, se detaljerad info
• Tidsserier och djupprofiler med modellberäknad vattenkvalitet för Sveriges vattenförekomster i kusten, se detaljerad info
• Budgetberäkningar och transportberäkningar med Kustzonsmodellen, se detaljerad info
• Statusklassningar med Kustzonsmodellen
• Regleringspåverkan från modell, inkl. lokal regleringsamplitud, regleringsvolym och total regleringsgrad i procent, se detaljerad info
• Källfördelning av näringsämnen från både diffusa utsläpp och punktutsläpp för hela Sverige, se detaljerad info
• Bakgrundsbelastning av näringsämnen, se detaljerad info
• Retentionskoefficienter för näringsämnestransport, se detaljerad info
• Indata till modellen, inkl. markanvändning, jordarter och punktkällor, för hela Sverige
• Information om anlagda våtmarker som fortlöpande samlas in av Länsstyrelser och Jordbruksverket.

Verktyg för visualisering, analyser, scenarier och modellutvärdering:
• Utvärdering av modellresultat i sötvatten, se detaljerad info
• Utvärdering av modellresultat i saltvatten, se detaljerad info
• Klimatscenarier med S-HYPE
• Analys- och scenarioverktyg för övergödning i sötvatten, se detaljerad info
• Analysverktyg för övergödning i kustzon, se detaljerad info

Kartan

I kartan kan du bl.a. panorera, zooma in och zooma ut, centrera kartan, välja område för nedladdning av modelldata (land och kust) och välja station för nedladdning av mätdata. Område (land eller kust) eller station kan du välja i kartan genom att klicka. Vad du kan välja beror på vilken knapp du valt på förstasidan.

Du kan panorera kartan på följande sätt:
• Håll ner vänster mustagent och dra musen
• Använd knappen i övre vänstra hörnet med höger-, vänster-, upp- eller nedpil
• Använd ”Page Up”, ”Page Down” ”Home” och ”End” tangenterna för att panorera med stora steg
• Använd piltangenterna för att panorera med små steg

Du kan zooma i kartan på följande sätt:
• Använd + och – knapparna i övre vänstra hörnet i användargränssnittet för att zooma in och ut
• Klicka på ”zoomstegen” eller dra zoomreglaget upp och ned för att zooma in och ut
• Håll ned shift-tangenten samtidigt som du klickar med vänster musknapp och drar åt sidan
• Använd + och – tangenterna
• Använd rullhjulet på musen
• Använd höger mustagent och funktionerna zooma in och zooma ut.

Du kan centrera kartan genom att välja höger mustagent och funktionen centrera kartan här.

Modelldata per område

I dagsläget är det modellerna S-Hype och Kustzon som det finns data från. För att få mer information om modellerna klickar du på länken Information.

Du kan välja område på två olika sätt:
• Skriv in områdets identitet (SVAR-ID) direkt i sökrutan. En lista med de områden som motsvarar det sökvillkor som du matat in visas. Välj sedan ett område i listan. Det valda området markeras i kartan och ett fönster visas med metadata för området.
   • Klicka på ett område i kartan. Det valda området markeras i kartan och ett fönster visas med metadata för området. Du bör zooma in tämligen mycket.

Beroende på var du klickar i kartan, land eller kustområde, visas olika information.

När du valt område kan du välja att ladda ner data för området eller att visulisera områdets hela uppströmsområde i kartan. Systemet markerar alla delavrinnngsområden som bidrar till det aktuella avrinningsområdet och visar utloppspunkten med en cirkel.

Ladda ner mätningar

För att få mer information om mätningar klickar du på länken Information. I dagsläget är det data från våra mätstationer som visas.

De finns två huvudfunktioner för stationsdata
• Visa metadata från en station i användargränssnittet.
• Ladda ner data från stationer till Excel

Du kan välja station på två olika sätt:
• Skriv in stationens identitet eller namn direkt i sökrutan. En lista med de stationer som motsvarar det sökvillkor som du matat in visas. Välj sedan en station i listan. Den valda stationen markeras i kartan och ett fönster visas med metadata för stationen.
• Du kan välja station genom att klicka direkt på stationen i kartan. Då visas ett informationsfönster med metadata för denna station. Klicka antingen på krysset längst upp till höger eller utanför bubblan för att stänga den.

Anlagda våtmarker

Våtmarkerna visas i kartan. Om det finns tillgång till information om våtmarkens utsträckning så visas detta. Notera att databasen i sitt nuvarande skick inte är heltäckande. Kvaliteten på data är skiftande och många av våtmarkerna har mycket begränsad information.

De finns två huvudfunktioner för anlagda våtmarker
• Visa metadata för en anlagd våtmark i användargränssnittet
• Ladda ner data för anlagda våtmarker till Excel

Du väljer önskad våtmark genom att ställa markören på våtmarken i kartan och klicka på våtmarken. Du bör zooma in tämligen mycket. En informationsruta om denna våtmark visas i ett eget fönster.

Du kan ladda ner hela databasen genom att klicka på länken Ladda ner data.