Analysverktyg för övergödning i kustzon

Analysverktyget för övergödning i kustzon visualiserar näringsämnesbelastningen både geografiskt och sektorsvis. Verktyget visar även nettoflöden av näringsämnen och vatten mellan olika vattenförekomster utmed kusten. Visualiseringen bygger på resultat från beräkningar med Kustzonsmodellen, och data kan även laddas ner från Vattenwebb för vidare analyser.

På denna sida finns en kortfattad beskrivning av verktyget och hur det är tänkt att användas.

Längst upp till vänster på skärmen väljer man först om man är intresserad av belastning från kväve, fosfor eller enbart vattenflöden. Där finns också reglage för att zooma in i kartan. Kartan kan flyttas genom att hålla ned vänster musknapp och dra den med musen. Man kan också flytta kartan genom att använda piltangenterna.

Det är möjligt att zooma in på ett intressant område genom att hålla ned vänster musknapp och skifttangenten och sedan välja område. Man kan även använda musens scrollhjul eller + och - tangenterna för att zooma i kartan.

Genom att klicka på en vattenförekomst i kartan visas en källfördelning för detta område. För kväve och fosfor kan man välja mellan att se källfördelningen för "Alla källor" alternativt "Landkällor":

Alla källor
Inställningen "Alla källor" visar hur den totala belastningen i det valda vattenförekomsten fördelas mellan inflöde från omgivande vattenförekomster (blått), tillrinning från omgivande land (grönt), samt atmosfärsdeposition på vattenytan (grått). Genom att flytta markören över cirkeldiagrammet visas även siffror för de respektive bidragen. Klickar man på texten "data" visas värden från alla källor.

Landkällor
Inställningen "Landkällor" visar hur den andel av belastningen som härstammar från angränsande landområde (se ovan) fördelas på olika utsläppskällor (sektorer). Genom att flytta markören över cirkeldiagrammet visas även beloppen för de respektive bidragen, vilka har beräknats med den hydrologiska modellen S-HYPE. Klickar man på texten "data" visas värden för alla utsläppskällor i vattenförekomsten. I det kompletterande analys- och scenarioverktyget för övergödning i sötvatten kan ursprunget och storleken hos dessa bidrag kartläggas ytterligare.

Flöden mellan kustbassänger
Genom att klicka på närliggande vattenförekomster visualiseras källfördelningarna i dessa tillsammans med förbindelsepilar som visar riktningen på nettoflöden mellan bassängerna. Genom att flytta markören över en förbindelsepil visas även storleken på nettoflödet.

Tips
Om källfördelningsrutorna skymmer varandra finns två sätt att lösa problemet: (1) zooma in i kartan, eller (2) flytta rutor. Eftersom rutorna visas på den punkt man klickar i kartan kan man själv avgöra var inom kustbassängen man vill visa en ruta. Hamnar den visuellt olämpligt kan man därför släcka den och klicka på annan punkt inom samma vattenförekomst för att tända den på nytt.