Dammsäkerhet

SMHI utför hydrologiska modellberäkningar för bestämning av dimensionerande flöden för dammanläggningar. Flödesberäkningarna görs både för dagens klimatförhållanden och för ett förväntat framtida klimat.

Modellberäknade dimensionerande flöden används för anläggningar där ett dammbrott skulle få mycket allvarliga konsekvenser, det vill säga flödesdimensioneringsklass I. Metodiken används även för kartering av översvämningsrisker.

SMHI erbjuder:

  • Bestämning av dimensionerande flöden och vattenstånd
  • Analys av känsligheten för klimatförändringar med hjälp av klimatscenarier
  • Dimensioneringsberäkningar som uppfyller krav på dokumentation och kvalitetssäkring

Modellberäkningar och vädrets inverkan

Bestämning av det dimensionerande flödet för dammanläggningar bygger på modellberäkningar. Med hjälp av HBV-modellen beskrivs hur flöden och vattenstånd påverkas vid extrema nederbörds¬mängder under särskilt ogynnsamma förhållanden. I modellberäkningarna antas att kraftig och sen snösmältning sammanfaller med stora regnmängder på vattenmättad mark.