Vattenståndsprognoser

Vattenståndsprognoser används alltmer vid sidan av traditionella flödesprognoser. SMHI levererar manuellt framtagna vattenståndsprognoser vid höga flöden i översvämningskarterade vattendrag. För att uppdatera den modell som används för prognoserna är det mycket viktigt med aktuella mätningar av vattenstånd och vattenföring.

SMHI levererar, på beställning från räddningstjänst och/eller länsstyrelse, manuella vattenståndsprognoser i översvämningskarterade vattendrag vid flöden med återkomsttid på minst 10 år.

Vattenståndsprognoserna baseras på de hydrauliska modeller som finns uppsatta för översvämningskarterade vattendrag i Sverige, karteringarna utförs på uppdrag av Räddningsverket, (numera MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap).

Beräkningarna görs med hjälp av en endimensionell hydraulisk modell, som beskriver hydrauliken längs vattendraget. Tvärsektioner, broar och dammar läggs in i modellen. En aktuell hydrologisk prognos matas in i modellen och därefter görs en modellkörning.

Ett vattenstånd och dess utveckling kan erhållas för varje tvärsektion som finns inlagd i modellen. Resultatet presenteras som relativ ökning/sänkning av vattenståndet i respektive tvärsektion.

I de fall där aktuell vattenföring/vattenstånd finns tillgänglig, kalibreras den hydrauliska modellen så att ett uppdaterat starttillstånd fås.