Hydrologiska lägesbeskrivningar

Här samlas de hydrologiska lägesbeskrivningar som ges ut av SMHI. De kan beskriva läget inför kommande vårflod, torka eller vara allmänna månadssammanfattningar över den hydrologiska situationen i landet.

Mars 2012 - Tidig snösmältning i Norrland

Under senare delen av mars kom snösmältningen igång i stora delar av Norrland. Det ledde till för årstiden ovanligt höga vattenflöden framförallt i Jämtlandsfjällen.

Senast uppdaterad:

Februari 2012 - Mycket höga vårflöden på Gotland

Årets vårflod inträffade i slutet av februari i Götaland och södra Svealand. På de flesta håll blev avsmältningen lugn, men på Gotland hade vattenflödena en återkomsttid på 10-20 år och i norra Skåne, södra Halland …

Senast uppdaterad:

Januari 2012 - Höga flöden i södra och västra Götaland

Under månadens första del var flödena höga i många vattendrag i södra och västra Götaland. Flödena minskade sedan i slutet av januari.

Senast uppdaterad:

December 2011 - Mycket höga flöden i Ätran

I mitten av december var flödet i Ätran mycket högt, med en återkomsttid* på drygt 10 år. I Ätrans biflöde Assman hade flödet en återkomsttid på ca 25 år. 

Senast uppdaterad:

Fortsatt höga men stabila flöden i Ätran under jul

Julens regn och på sina håll snösmältning hejdar tillfälligt den nedåtgående flödestrenden i Ätran. Flödena kommer i jul att vara kvar i nivå med varningsklass 1.

Senast uppdaterad:

Flödet i Ätran är på neråtgående men fortsatt höga nivåer

Tillrinningen till Ätran fortsätter minska och det gör att vattennivåer och vattenföring minskar långsamt men flödet väntas fortsätta vara över varningsnivå innevarande vecka.

Senast uppdaterad:

Vattenföringen fortfarande hög men avtagande i västra Götaland

Vattenföringen i västra Götaland har på de flesta håll kulminerat men är fortfarande hög. Prognoserna visar på långsamt sjunkande vattenföring men detta kan ändras vid mer regn.

Senast uppdaterad:

November 2011 - Ont om snö och sen isläggning på sjöar

November månad var tämligen normal vad gäller vattenföring och markvatten. Däremot var snötillgången mycket mindre än normalt och isläggningen på landets sjöar skedde senare än vanligt.
 

Senast uppdaterad:

Oktober 2011 - Normala vattenflöden och markvattenhalter

I större delen av landet var vattenflödena och markvattenhalterna nära de normala för årstiden. Grundvattennivåerna var däremot över eller mycket över de normala.

Senast uppdaterad: