Hydrologiska lägesbeskrivningar

Här samlas de hydrologiska lägesbeskrivningar som ges ut av SMHI. De kan beskriva läget inför kommande vårflod, torka eller vara allmänna månadssammanfattningar över den hydrologiska situationen i landet.

Årets första prognos för islossning i Torneälven visar på en medelsvår till svår islossning

SMHI gör varje år prognoser för islossning i Torneälven vid Haparanda. Prognosen grundar sig på istjocklek och vinterns nederbörd. Årets första prognos visar på en medelsvår till svår islossning.

Senast uppdaterad:

Hydrologiska läget inför vårfloden

Snösmältningen pågår nu i Östra Götaland och Svealand. Övriga Götaland och delar av Svealand har nu barmark och snösmältningen har hittills skett utan någon större ökning av flöden i vattendragen. Generellt över landet så är risken för kraftig vårflod under det normala eller kring det normala.

Senast uppdaterad:

Mars 2013 - Låga vattenflöden i södra Sverige

Under mars har flödena sjunkit i vattendragen i södra Sverige. I slutet av månaden var de mycket låga för årstiden, speciellt i de västra delarna.

Senast uppdaterad:

Hydrologiska läget inför vårfloden

Snösmältningen har kommit igång i södra Sverige och några delar av landet är utan snö men ännu ingen vårflod i sikte.

Senast uppdaterad:

Februari 2013 - Normala vattenförhållanden

De hydrologiska förhållandena i landet var tämligen normala under februari. I östra Svealand och delar av Norrland fanns mer snö än normalt. I nordöstra Norrland var grundvattennivån mycket över den normala.

Senast uppdaterad:

Januari 2013 - Högt vattenstånd i Vänern och Vättern

Stora regnmängder och snösmältning har på flera platser orsakat höga flöden vilket medfört en del mindre översvämningar. Vattenståndet i Vättern var nära tidigare högsta uppmätta vattenstånd i januari.

Senast uppdaterad:

December 2012 - Snösmältning och stigande flöden i södra Sverige

Under den kyliga inledningen av december sjönk flödena i vattendragen och snön lade sig över hela landet. Den sista veckan på året blev dock mild med följd att snön började smälta och vattenflödena steg i Götaland och Svealand.

Senast uppdaterad:

November 2012 - Höga grundvattennivåer och högt vattenstånd i Vänern

Under hela november har vattennivån i Vänern varit hög och stigande. I samband med regn 26-27 november blev flödena höga i en del vattendrag i Östergötland, Södermanland, Dalsland och Västergötland. Grundvattennivåerna var i större …

Senast uppdaterad:

Oktober 2012 - Höga flöden i Västerbotten och Norrbotten

I oktober var flödena i vattendragen högre än de normala i stora delar av landet. Speciellt höga var de i Västerbotten och Norrbotten där det i början av månaden inträffade översvämningar på flera platser. Vattennivåerna i …

Senast uppdaterad: