Spridningsberäkningar och riskbedömningar

Vi ger dig allt från enskilda beräkningar till hela incidentsystem. Vi har lång erfarenhet av utsläppsberäkningar som ger dig beslutsunderlag inför dimensionering eller riskanalys vid olika typer av utsläpp i luft och vatten.

Utsläpp i luft och vatten kan vara både planerade, såsom kylvatten eller skorstensutsläpp, och ett resultat av olyckor, såsom oljeutsläpp eller gasolyckor. I båda fallen vill man minimera risken för påverkan på naturmiljön, människors hälsa och ekonomiska värden.

Vid planerade utsläpp kan detta innebära att utsläppsanordningen optimeras efter rådande strömnings- och skiktningsförhållanden för att uppfylla gällande miljökrav.

Var förberedd innan ett utsläpp sker

Det är av stor vikt att ha kunskap om hur utsläppen sprids. Ett förorenat utsläpp kan medföra stora kostnader i form av miljösanering, avbräck i industriell produktion och brist på dricksvatten.

Om ett vattenverk inte hinner stänga sitt råvattenintag då det hotas av ett toxiskt utsläpp kan hela vattenproduktionen få avbrytas.

Även för planerade utsläpp kan exempelvis en försenad MKB på grund av bristande underlag innebära väsentliga ekonomiska och PR-relaterade förluster.

Vi besvarar dina frågor

Med hjälp av avancerade numeriska modeller, expertis inom vattendynamik och spridningsförlopp samt SMHIs samlade databaser över mätningar i atmosfären, hav, sjöar och vattendrag kan vi besvara frågor som:

 • Hur höga halter kommer att uppstå vid ett visst utsläpp?
 • Vilka områden är i farozonen?
 • Hur lång tid har man på sig för att vidta åtgärder om ett oavsiktligt utsläpp sker?
 • Kommer en förorening att sjunka till botten eller ligga kvar på ytan?
 • Var och hur bör ett utsläpp ske för att minimera koncentrationen i specifika områden?

Många användningsområden

Våra beräkningar av utsläpp till luft, vattendrag och hav kan användas till många ändamål. Några av de tjänster och produkter som vi erbjuder är:

 • riskanalyser för vattentäkter
 • beräkningar av utspädning och spridning av industriella utsläpp, exempelvis kylvatten och processvatten
 • beräkning av utsläpp och spridning till luft från flygplatser, hamnar och andra trafikanläggningar
 • atmosfärskemiska beräkningar av bildning och nedfall av ozon, partiklar, PAH och andra ämnen med eller utan kemiska reaktionsscheman samt våt och torr deposition
 • beräkningar av hur spill från muddring transporteras och sedimenterar, för miljömässig optimering av muddringsinsatsen
 • bedömning av luktspridning från verksamheter
 • prognoser och scenarier av hur utsläpp sprids i vatten

Kontakta oss

Kontakta oss för en diskussion om hur vi kan bistå din verksamhet.