Referensprojekt - SIMAIR

SIMAIR används både av kommuner i deras kontroll av luftkvaliteten och miljökvalitetsnormerna och av SMHIs luftmiljökonsulter i olika typer av uppdrag.

Överskrids miljökvalitetsnormen för partiklar i Göteborgsregionen?

Referensprojekt SIMAIR 01
Figuren visar 90-percentil av dygnsmedelhalter partiklar PM10 (mikrogram per kubikmeter) på utvalda gatuavsnitt i Göteborg. Färgskalan innefattar rött för överskridande av miljökvalitetsnormen, orange och gult för överskridande av övre respektive nedre utvärderingströskel. Förstora Bild

SMHI har utfört uppdaterade beräkningar med SIMAIR-väg av partikelhalter (PM10) i luften vid ett 50-tal gatu- och vägavsnitt i 13 kommuner kring Göteborg, på uppdrag av Luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen.

Beräkningarna avsåg halter under år 2010 och kan jämföras med tidigare beräkningar för 2006 där miljökvalitetsnormen överskreds för en Göteborgsgata och en väg i Mölndal. Det nya beräkningsåret gav inga normöverskridanden, även om Göteborgsgatan ifråga – Guldhedsgatan i ett trångt gaturumsavsnitt vid Sahlgrenska – fick ett 90-percentilvärde endast några få tiondels mikrogram per kubikmeter under normen.

De s.k. utvärderingströsklarna för partiklar har ändrats (mildrats) sedan den förra utredningen. Då överskred samtliga gator den dåvarande övre tröskeln. Nu fann man bland de olika gatorna halter såväl över som under både övre och nedre (nya) trösklarna.

Beräkningarna visade också att det lokala bidraget från gatan själv stod för en ansenlig del av haltnivån vid de kraftigast belastade gatorna, dock överallt mindre än hälften av årsmedelhalten. De mer avlägsna svenska och utländska källor gav också ett ansenligt bidrag – större än bidraget från övriga källor i tätortsområdet Göteborg-Mölndal (dvs. bortom respektive lokalberäknad gata).

Kontrollerade halter i Södermanland

Referensprojekt SIMAIR 02
Figuren visar beräknad 90-percentil av dygnsmedelhalter av partiklar PM10 (mikrogram per kubikmeter) på utvalda gatuavsnitt i Nyköping. Färgskalan innefattar rött för överskridande av miljökvalitetsnormen, orange och gult för överskridande av övre respektive nedre utvärderingströskel. Förstora Bild

En kartläggning av gaturumshalter har gjorts av SMHI åt Södermanlands läns luftvårdsförbund. Beräkningarna med SIMAIR-väg omfattade 65 gatuavsnitt i nio tätorter i Södermanlands län. Halter beräknades för såväl partiklar (PM10) som kvävedioxid (NO2).

Partikelhalterna låg högst i förhållande till miljökvalitetsnorm och utvärderingströsklar. Dock överskreds inte normen någonstans, men för 12 gator beräknades överskridande av den övre utvärderingströskeln. För 27 av de studerade gatuavsnitten låg partikelhalterna däremot under den nedre tröskeln.

Kvävedioxidhalterna (NO2) beräknades överallt ligga under den övre utvärderingströskeln; för flertalet gator också under den nedre tröskeln.

Effekterna av den planerade ringlänken i Umeå

SMHI fick i uppdrag att utföra beräkningar för kvävedioxid och partiklar (PM10) på ett antal utvalda väglänkar i Umeå med SIMAIR-väg som verktyg.

I Umeå centrum överskrids miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid (NO2). Dessa överskridanden har inneburit att Umeå kommun har tagit fram ett åtgärdsprogram för att minska nivåerna. Tillsammans med Trafikverket arbetar man för att flytta ut trafiken från Umeå centrum genom att anlägga en ringled runt staden. Detta förväntas innebära att luftföroreningarna i centrum kommer att minska.

Beräkningarna utfördes för oförändrad trafikplanering samt för ett scenario med förändrad trafikplanering. Resultaten från beräkningarna visade att normöverskridandet försvinner med den planerade ringleden.

Kraftvärmeverket Idbäcksverket i Nyköping fick tillstånd för utökad drift

idbäcksverket
Årsmedelvärdet av NO2 (µg/m3) för ansökt tillstånd, Scenario 3. Skorstenen är markerad med en ring. Förstora Bild

Kraftvärmeverket Idbäcksverket i Nyköping avsåg att ansöka om tillstånd för fortsatt och utökad drift. De beställde en rapport från SMHI där halter i luft av kvävedioxid och partiklar beräknades med SIMAIR-korsning, och halter i luft av svaveldioxid beräknades med Airviro.

Halterna beräknades både för gällande och sökt tillstånd. Samtliga beräknade haltvärden låg långt under miljökvalitetsnormerna.

Överskrids miljökvalitetsnormen för partiklar i Göteborgsregionen?

luftmiljö göteborg
Beräknad 90-percentil av dygnsmedelhalter för partiklar på utvalda gatuavsnitt i Göteborg, 2005. Förstora Bild

Göteborgsregionens luftvårdsprogram gav SMHI i uppdrag att utföra beräkningar av partikelhalter (PM10) i luften vid ett 40-tal gatu- och vägavsnitt i 13 kommuner i Göteborgsregionen.

Resultatet visade att tre gatu-/vägavsnitt överskred miljökvalitetsnormen och att samtliga gatu-/vägavsnitt överskred den övre utvärderingströskeln.

I rapporten drogs också slutsatsen att det lokala bidraget från gatan själv beräknades vara mindre än hälften av totalhalten, även vid de kraftigast belastade gatorna. Det enskilt största haltbidraget var de mer avlägsna svenska och utländska källorna, det vill säga källor som är belägna bortom tätorts¬området Göteborg-Mölndal.

Utvärdering av partiklar och kvävedioxid i Kronobergs län

Kronobergs Luftvårdsförbund tog hjälp av SMHI och SIMAIR väg för att utvärdera halterna av partiklar och kvävedioxid i 17 tätorter. Beräkningarna visar att halterna av kvävedioxid är låga i flertalet undersökta miljöer, utom i Växjö, där de är förhöjda.

För partiklar är halterna däremot överlag höga. Redan i bakgrundsluft är halterna höga i samtliga kommuner. I gatumiljö stiger halterna ytterligare och överskrider miljökvalitetsmålet ”Frisk luft” i flertalet kommuner. I Växjö ligger halterna över miljökvalitetsnormen på två undersökta gator och tangerar normen på ytterligare en gata.

Läs rapporten